หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.สรณะ สมโน
(Associate Professor Dr. Sarana Sommano)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2017 . Subcellular extraction and enzyme characterisation of polyphenol oxidase and peroxidase in Cinnamon myrtle . Acta Physiologiae Plantarum . 39 (36).
 • 2017 . Phytochemical composition and larvicidal activity of Litsea glutinosa crude leaf extract against the virus-transmitting mosquito, Aedes aegypti (L.) . Medicinal Plants . 9 (2) : 88-94.
 • 2016 . Phytochemical Screening and Ethnobotanical Records of Some Medicinal Plants Found in Huai Hong Krai Royal Development Study Centre . Medicinal Plants 8(3), 171 – 176 . 8 (3) : 171-176.
 • 2016 . Chemical composition and comparison of genetic variation of commonly available Thai garlic used as food supplement . Journal of Applied Botany and Food Quality . 89 : 235-242.
 • 2015 . Extraction of Active Polyphenol Oxidase and Peroxidase from a Plant Rich in Phenolics: Backhousia myrtifolia . Acta Horticulturea . 1088 : 547-552.
 • 2015 . Fabrication and characteristics of phase control microwave power for jasmine essential oil extraction . Journal of Essential Oil Research . 4 : 316-323.
 • 2015 . Physiological and Biochemical Changes during Heat Stress Induced Browning of Detached Backhousia myrtifolia (Cinnamon Myrtle) Tissues . Tropical Plant Biology . 8 : 31-39.
 • 2013 . The impact of thermal processing on bioactive compounds in Australian native food products (bush tomato and Kakadu plum) . Food research international . 50 : 557-561.
 • 2013 . Screening for antioxidant activity, phenolic content and flavonoids from Australian Native food plants . International Journal of Food Properties . 16 (6) : 1394-1406.
 • 2012 . Infection by Alternaria alternata causing discoloration in Backhousia myrtifolia . Journal of Horticultural Science Biotechnology . 87 (1) : 41-46.
 • 2011 . Alternaria alternata is a pathogen causing leaf and flower discolouration in Backhousia myrtifolia . Australasian Plant Disease Note . 6 : 64-66.
 • 2011 . Correlation Between Browning Index and Browning Parameters During the Senescence of Longan Peel . International Journal of Fruit Science . 11 (2) : 197-205.
 • 2011 . Food safety and standard of Australian native plants . Quality Assurance and Safety of Crops & Foods . 3 : 176-184.
 • 2011 . Measurement of Ascorbic acid in Australian native plants . International Food research Journal . 11 (3) : 975-978.
 • 2009 . Deterioration model for the assessment of decay and senescence of longan fruit . Chiang Mai University Journal of Natural Science . 8 (2) : 229-237.
 • 2559 . Analyses of Bioactive Ingredients and Antioxidant Activities of Some Edible Flowers . Journal of Agriculture, Chiang Mai University . 32 (3) : 435-445.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2017 . S. Sommano, R. Suksathan, M. Wongnak and Y. Chatkaewnapanon (2017) “Edible Flowers of Northern Thailand/ rainy season edition" , Chiang Mai, Thailand, 142 Page.

  หนังสือ-บางบท
 • 2013 . Effect of Food Processing on Bioactive Compounds . Sabu Thomas et al., Advances in Food Science and Nutrition- Volume 2 , Page 361-385.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2017. . Aromatic profile changes of Thai mangoes during heat processing, . The XII International Mango Symposium, 10-16 July, 2017 (oral presentation) , 16 September 2017, Baise, China, 93 Page.
 • . 2016. . Potentials of Thai tropical Edible Flowers as Fresh Cut Salad Mix, . VIII international Postharvest Symposium, 21 -24 June, 2016 (oral presentation) , 16 September 2017, Cartegena, Spain.
 • . 2016. . Postharvest quality changes of spearmint (menthe spicata), . VIII international Postharvest Symposium, 21 -24 June, 2016 (poster presentation) , 16 September 2017, Cartegena, Spain.
 • . 2016. . Phytochemical screening and ethnobotanical records of some medicinal plants found in Huai Hong Krai Royal development st, . The National Ethnobotanical Conference, 24 -27 August, 2016 (oral presentation) , 16 September 2017, Chiang Mai, Thailand .
 • . 2014. . Bioactive functionality of pectin from peels of 7 Thai mango cultivars, . 3rd ISHS Southeast Asia Symposium on postharvest research, education and extension (APS 2014) 8 – 12 December 2014, (poster presentation) , 16 September 2017, Victory hotel, Ho Chi Minh city, Vietnam.
 • . 2014. . Extraction of Jasmine essential oil using microwave energy as heat source: Possibility for commercial production? , . ภาคีวิจัยล้านนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 21 July 2014 (poster presentation) , 16 September 2017, International Convention Centre, The Empress Hotel, Chiang Mai.
 • . 2013. . Extraction of active polyphenol oxidase and peroxidase from a plant rich in phenolics: Backhousia myrtifolia, . 2nd ISHS Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest System 4-6 December 2013, (poster presentation) , 16 September 2017, Lane Xang Hotel, Vientiane, Lao PDR..
 • . 2013. . Development of microwave heating system for essential oil extraction technology, . Siam Physics Congress SPC2013, 21-23 March 2013 (poster presentation) , 16 September 2017, Chiang Mai, Thailand..
 • . 2013. . Bioactive compounds from Gardenia jasminoides Ellis plant parts other than fruits, . The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 – 19 October (oral presentation) , 16 September 2017, The empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. .
 • . 2012. . Phytotoxicity by essential oil may play a role in postharvest browning disorder of cinnamon myrtle (Backhousia myrtifoli, . Tropentag 2012 September 19 - 21, 2012 (poster presentation), 16 September 2017, Göttingen, Germany.
 • . 2010. . Browning of Cinnamon myrtle (Backhousia myrtifolia) leaves (poster presentation), . Ozbio 2010 conference 26 – 1 October 2010, . , 16 September 2017, Melbourne Victoria Australia.

  สื่อการสอน e-learning
 • . . . , . 359360 INTRO TO INDUSTRIAL CROPS, 16 กันยายน 2560.
 • . . . , . 359460 Herbs and Spices, 16 กันยายน 2560.

ความเชี่ยวชาญ

 • Phytochemistry
 • Bioactive compounds
 • Plant biochemistry

การศึกษา

 • 2554 : Doctor of Philosophy (Agricultural Science) , University of Queensland Australia , Australia
 • 2550 : Master of Philosophy (Agricultural Science) , University of Queensland Australia , Australia
 • 2547 : ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) , คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th