หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
(Assistant Professor Dr. Anupong Wongchai)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์ : 44018 ต่อ 124
อีเมล : add.a@hotmail.com

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2016 . The Operational Efficiency of Health Tourism Industries in Three Provinces of Northeastern Thailand . International Information Institute . 2016 (19) : 2839-2844.
 • 2015 . The Technical Efficiency of Rice Husk Power Generation in Thailand: Comparing Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis . Energy Procedia . 2015 (75) : 2757-2763.
 • 2015 . Factors Affecting Farmland Sales in Rural Northern Thailand . Advanced Science Letters . 2015 (21) : 2119-2123.
 • 2015 . Performance Assessment and Optimization of Biomass Steam Turbine Power Plants by Data Envelopment Analysis . International Journal of Energy Economics and Policy . 2015 (5) : 668-672.
 • 2015 . Project Analysis of the Rubber Purchasing Center in Chiang Rai . Applied Mechanics and Materials . 2015 (799-800) : 1445-1449.
 • 2014 . Development Analysis of Leisure Agriculture – A Case Study of Longjing Tea Garden, Hangzhou, China . APCBEE Procedia . 2014 (8) : 210-215.
 • 2014 . Operating Efficiency Analysis of Energy Industries in Taiwan . Advanced Materials Research . 2014 (869-870) : 612-620.
 • 2013 . Productive Performance Analysis in Taiwan Energy Companies: Application of DEA Malmquist Index . Advanced Materials Research . 2013 (616-618) : 1354-1357.
 • 2012 . DEA Metafrontier Analysis on Technical Efficiency Differences of National Universities in Thailand . International Journal on New Trends in Education and Their Implications . 2012 (3) : 30-42.
 • 2012 . Adopting Super-Efficiency and Tobit Model on Analyzing the Efficiency of Teacher’s Colleges in Thailand . International Journal on New Trends in Education and Their Implications . 2012 (3) : 176-188.
 • 2012 . Efficiency Assessment of Thai Energy Industries: Using Rational Two-stage DEA . Advanced Materials Research . 2012 (524-527) : 3075-3078.
 • 2012 . Factors Affecting Rural-Urban Migration of Thai Northern Farmers . Journal of International Cooperation . 2012 (7) : 91-106.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2015. . Operational Efficiency Assessment of Thai Insurance Companies, . 2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering (IMME2015), 16 - 17 January 2015, Cape Panwa Hotel, Phuket Island, Thailand.
 • . 2014. . Institutional Strengthening Assessment through Concept of Two-Stage Data Envelopment Analysis: A Case Study of Insurance, . Proceeding of the 10th International Conference of “ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability, 8 - 12 May 2015, Mandalay Hill Resort Hotel, Republic of the Union of Myanmar.
 • . 2014. . A Language Needs Analysis Research of Tourism Personnel at Muang Tam Sanctuary for Tourism English Communication, . Proceeding of the International Conference on Education, Psychology, and Social Science (ICEPS2014), 6 - 8 August 2015, Grand Hotel, Taipei, Taiwan.
 • . 2013. . Trend of Thai Teacher Education in the Next Decade of the 21th Century: Teacher Professionality vs Student Learning, . The 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching (ICET2013), 25 June - 28 December 2013, Sukhothai Thammathirat Open University, Pakkret, Nonthaburi, Thailand, Page 561-570.
 • . 2012. . Adopting Super-efficiency as Alternative Approach to Evaluate Operating Efficiency of Information and Communication, . 2012 IEEE International Conference on Green and Ubiquitous Technology (GUT-2012), 7 - 8 July 2013, Jakarta, Indonesia, Page 163-166.
 • . 2012. . An Application of Super-efficiency and Tobit Method for Financial Efficiency Analysis of Food Industrial Companies, . The 2nd IEEE International Conference on Emergency Management and Management Sciences (ICEMMS-2011), 8 - 10 August 2012, Beijing, China, Page 823-826.
 • . 2012. . Efficiency Evaluation of Food and Beverage Companies in Thailand: An Application of Relational Two-Stage Data Envelopmen, . The 3rd IEEE International Conference on Emergency Management and Management Sciences (ICEMMS-2012), 10 - 12 August 2012, Beijing, China, Page 542-545.
 • . 2012. . Metafrontier DEA Approach in Measuring Productivity Efficiency Differences of Thai Paddy Rice, . The 8th International Conference on Knowledge-based Economy and Global Management, 31 October - 2 November 2013, Tainan, Taiwan, Page 177-188.
 • . 2558. . Efficiency Measurement on Rice Production in Thailand, . The 4th (2015) National Conference on Agricultural, Resource, Food Economics, and Agribusiness, 17 กรกฏาคม 2558, Buri Sriphu Hotel, Hat Yai, Songkhla, Thailand.
 • . 2557. . Effects of Electronic Money toward Narrow Money Supply in the Monetary System of Thailand (In Thai), . Proceeding of 2014 Management Sciences, 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok, หน้า 312-320.
 • . 2557. . Empirical Innovation for Analyzing Factors Affecting Farmland Sales: A Case Study of Rural Northern Thailand, . Proceeding of the 10th National and International Symposium of Social Sciences Symposium, 15 มกราคม 2557, โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย, หน้า 72-82.
 • . 2553. . Factors Affecting the Migration of Agricultural Household Members in Northern Thailand, . The 16th Asian Agricultural Symposium (AAS) and 1st International Symposium on Agricultural Technology (ISAT), 25 - 27 สิงหาคม 2555, Bangkok, Thailand, หน้า 247-250.

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics)
 • การวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (Efficiency Measurement)
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Natural Resource Economics)

การศึกษา

 • 2556 : Ph.D. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการ) , National Pingtung University of Science and Technology , Taiwan
 • 2553 : M.S. (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) , National Chung Hsing University , Taiwan
 • 2548 : ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ไทย
 • 2548 : ศบ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน และทรัพยากรมนุษย์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th