หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.Hien Van Doan
(Assistant Professor Dr. Hien Van Doan)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 053-94-4070 ext. 119

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2020 . Dietary white button mushroom improved the growth, immunity, antioxidative status and resistance against heat stress in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Aquaculture .
 • 2020 . Humoral and skin mucosal immune parameters, intestinal immune related genes expression and antioxidant defense in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed olive (Olea europea L.) waste . Fish and Shellfish Immunology . 100 : 171-178.
 • 2020 . Antioxidant and immune responses of common carp (Cyprinus carpio) anesthetized by cineole: effects of anesthetic concentration . Aquaculture . 520 (15).
 • 2020 . Dietary supplementation of lemon verbena (Aloysia citrodora) improved immunity, immune-related genes expression and antioxidant enzymes in rainbow trout (Oncorrhyncus mykiss) . Fish and Shellfish Immunology . 99 : 379-385.
 • 2020 . Effect of cassic acid on immunity and immune-reproductive genes transcription in Clarias gariepinus against Edwardsiella tarda . Fish and Shellfish Immunology . 99 : 331-341.
 • 2020 . Effects of dietary eucalyptol administration on antioxidant and inflammatory genes in common carp (Cyprinus carpio) exposed to ambient copper . Aquaculture . 520 .
 • 2020 . Ginger (Zingiber officinale) extract affects growth performance, body composition, haematology, serum and mucosal immune parameters in common carp (Cyprinus carpio) . Fish and Shellfish Immunology . 520 .
 • 2020 . Probiotics, lactic acid bacteria and bacilli: interesting supplementation for aquaculture . Journal of Applied Microbiology .
 • 2020 . Proximate and Nutritional Content of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Flesh Cultured in a Tropical Highland Area . Brazilian Archives of Biology and Technology .
 • 2020 . The effects of berberine powder supplementation on growth performance, skin mucus immune response, serum immunity, and disease resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings . Aquaculture . 520 (15).
 • 2020 . Boosting Immune Function and Disease Bio-Control Through Environment-Friendly and Sustainable Approaches in Finfish Aquaculture: Herbal Therapy Scenarios . Reviews in Fisheries Science & Aquaculture .
 • 2020 . Effects of dietary monoterpene, myrcene, administration on immune- and health-related genes expression in common carp gill following exposure to copper sulfate . Fish and Shellfish Immunology . 98 : 438-445.
 • 2020 . Effects of dietary turmeric administration on stress, immune, antioxidant and inflammatory responses of common carp (Cyprinus carpio) during copper exposure . Aquaculture Nutrition .
 • 2020 . The effect of fishwort (Houttuynia cordata) on skin mucosal, serum immunities, and growth performance of Nile tilapia . Fish and Shellfish Immunology . 98 : 193-200.
 • 2020 . Dietary supplementation of polyphenols positively affects the innate immune response, oxidative status, and growth performance of common carp, Cyprinus carpio L . Aquaculture . 517 (25).
 • 2020 . Modulation of mucosal parameters, innate immunity, growth and resistance against Streptococcus agalactiae by enrichment of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) diet with Leucas aspera . Fish and Shellfish Immunology . 97 : 165-172.
 • 2020 . Lactobacillus plantarum L-137 and/or β-glucan impacted the histopathological, antioxidant, immune-related genes and resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) against Aeromonas hydrophila . Research in Veterinary Science .
 • 2020 . Medicinal Herbs and Plants: Potential Treatment of Monogenean Infections in Fish . Reviews in Fisheries Science & Aquaculture . 28 (2) : 260-280.
 • 2019 . Expression of immune, antioxidant and stress related genes in different organs of common carp exposed to indoxacarb . Aquatic Toxicology . 208 : 208-216.
 • 2019 . An evaluation of dietary selenium nanoparticles for red sea bream (Pagrus major) aquaculture: growth, tissue bioaccumulation and antioxidative responses . Environmental Science and Pollution Research : 1-9.
 • 2019 . Can dietary jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruit extract alter cutaneous mucosal immunity, immune related genes expression in skin and growth performance of common carp (Cyprinus carpio)? . Fish and Shellfish Immunology . 94 : 705-710.
 • 2019 . Comparative study of host-associated and commercial probiotic effects on serum and mucosal immune parameters, intestinal microbiota, digestive enzymes activity and growth performance of roach (Rutilus rutilus caspicus) fingerlings . Fish and Shellfish Immunology . 98 : 661-669.
 • 2019 . Influence of dietary sodium alginate and Pediococcus acidilactici on liver antioxidant status, intestinal lysozyme gene expression, histomorphology, microbiota, and digestive enzymes activity, in Asian sea bass (Lates calcalifer) juveniles . Aquaculture . 518 (15).
 • 2019 . Lactic Acid Bacteria in Shellfish: Possibilities and Challenges . Reviews in Fisheries Science & Aquaculture . 28 (2) : 139-169.
 • 2019 . The effects gotu kola (Centella asiatica) powder on growth performance, skin mucus, and serum immunity of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings . Aquaculture Reports . 2019 (16).
 • 2019 . Effects of Assam tea extract on growth, skin mucus, serum immunity and disease resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) against Streptococcus agalactiae . Fish and Shellfish Immunology . 2019 (93) : 428-435.
 • 2019 . Effects of elephant's foot (Elephantopus scaber) extract on growth performance, immune response, and disease resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings . Fish and Shellfish Immunology . 93 : 328-335.
 • 2019 . The effects of Thai ginseng, Boesenbergia rotunda powder on mucosal and serum immunity, disease resistance, and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings . Aquaculture . 2019 (513).
 • 2019 . Combined effects of dietary low molecular weight sodium alginate and Pediococcus acidilactici MA18/5M on growth performance, haematological and innate immune responses of Asian sea bass (Lates calcalifer) juveniles . Fish and Shellfish Immunology . 2019 (79) : 34-41.
 • 2019 . Dietary effects of Coriandrum sativum extract on growth performance, physiological and innate immune responses and resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Yersinia ruckeri . Fish & Shellfish Immunology . 2019 (91) : 233-240.
 • 2019 . Effects of dietary arginine supplementation on ureagenesis and amino acid metabolism in common carp (Cyprinus carpio) exposed to ambient ammonia . Aquaculture . 2019 (511).
 • 2019 . Host-associated probiotics: a key factor in sustainable aquaculture . Reviews in Fisheries Science & Aquaculture . 2019 (28) : 15-42.
 • 2019 . Non-specific immune responses, stress resistance and growth performance of Caspian roach (Rutilus caspicus) fed diet supplemented with Earthworm (Eisenia foetida) extract . Aquaculture . 2019 (55).
 • 2019 . Antioxidant, enzymatic and hematological responses of common carp (Cyprinus carpio) fed with myrcene- or menthol-supplemented diets and exposed to ambient ammonia . Aquaculture . 2019 (506) : 246-255.
 • 2019 . Chapter 2 - Mushrooms, Seaweed, and Their Derivatives as Functional Feed Additives for Aquaculture: An Updated View . Studies in Natural Products Chemistry . 2019 (62) : 41-90.
 • 2019 . Dietary inclusion of Orange peels derived pectin and Lactobacillus plantarum for Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured under indoor biofloc systems . Aquaculture . 2019 (508) : 98-105.
 • 2019 . Enhanced mucosal immune responses, immune related genes and growth performance in common carp (Cyprinus carpio) juveniles fed dietary Pediococcus acidilactici MA18/5M and raffinose . Developmental & Comparative Immunology . 94 : 59-65.
 • 2019 . Boosted Growth Performance, Mucosal and Serum Immunity, and Disease Resistance Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Fingerlings Using Corncob-Derived Xylooligosaccharide and Lactobacillus plantarum CR1T5 . Probiotics and Antimicrobial Proteins . 2019 : 1-12.
 • 2019 . Cytokines gene expression, humoral immune and biochemical responses of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) to transportation density and recovery in brackish water . Aquaculture . 2019 (504) : 13-21.
 • 2019 . Effects of dietary arginine supplementation on growth, biochemical, and immunological responses of common carp, (Cyprinus carpio L.), stressed by stocking density . Aquaculture . 2019 (503) : 452-459.
 • 2019 . Protective effect of dietary vitamin E on immunological and biochemical induction through silver nanoparticles (AgNPs) inclusion in diet and silver salt (AgNO3) exposure on Zebrafish (Danio rerio) . Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology . 222 : 100-107.
 • 2019 . Combined and Singular Effects of Dietary PrimaLac® and Potassium Diformate (KDF) on Growth Performance and Some Physiological Parameters of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) . Probiotics and Antimicrobial Proteins . 2019 : 1-10.
 • 2018 . Effects of corncob derived xylooligosaccharide on innate immune response, disease resistance, and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings . Aquaculture . 2018 (495) : 786-793.
 • 2018 . Effects of dietary white-button mushroom powder on mucosal immunity, antioxidant defence, and growth of common carp (Cyprinus carpio) . Aquaculture . 2018 (50) : 448-454.
 • 2018 . Enrichment of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings diet with Psidium guajava: The effects on cutaneous mucosal and serum immune parameters and immune related genes expression . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (86) : 688-694.
 • 2018 . Enrichment of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings diet with microbial lysozyme: Effects on growth performance, serum and skin mucus immune parameters . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (86) : 480-485.
 • 2018 . Effects of orange peels derived pectin on innate immune response, disease resistance and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured under indoor biofloc system . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (80) : 56-62.
 • 2018 . Combined effects of dietary low molecular weight sodium alginate and Pediococcus acidilactici MA18/5M on growth performance, haematological and innate immune responses of Asian sea bass (Lates calcalifer) juveniles . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (79) : 34-41.
 • 2018 . Dietary supplementation of selenium nanoparticles modulated systemic and mucosal immune status and stress resistance of red sea bream (Pagrus major) . Fish Physiology and Biochemistry . 2018 .
 • 2018 . Lactic acid bacteria in finfish - an update . Frontiers in Microbiology . 2018 .
 • 2018 . Probiotic application for sustainable aquaculture . Reviews in Aquaculture . 2018 .
 • 2018 . Effect of dietary eucalyptol on stress markers, enzyme activities and immune indicators in serum and hematological characteristics of common carp (Cyprinus carpio) exposed to toxic concentration of ambient copper . Aquaculture Research . 2018 .
 • 2018 . Non-specific immune responses and intestinal immunity of common carp (Cyprinus carpio) fed Jujube (Ziziphus jujube) fruit extract . Aquaculture Research . 2018 .
 • 2018 . Host-associated probiotics boosted mucosal and serum immunity, disease resistance and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Aquaculture . 2018 (491) : 94-100.
 • 2018 . Dietary supplementation of selenium nanoparticles modulated systemic and mucosal immune status and stress resistance of red sea bream (Pagrus major) . Fish Physiology and Biochemistry . 2018 .
 • 2018 . Effect of dietary eucalyptol on stress markers, enzyme activities and immune indicators in serum and hematological characteristics of common carp (Cyprinus carpio) exposed to toxic concentration of ambient copper . Aquaculture Research . 2018 (49) : 3045-3054.
 • 2018 . Growth performances and hemato-immunological responses of common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) to fermented Aspergillus oryzae . Iranian Journal of Fisheries Sciences . 2018 .
 • 2018 . Histopathological impairment of common carp (Cyprinus carpio) induced through povidone‐iodine exposure . Microscopy Research and Technique . 2018 .
 • 2018 . Lactic acid bacteria in finfish - an update . Frontiers in Microbiology . 2018 (9).
 • 2018 . Mucosal immune parameters, immune and antioxidant defence related genes expression and growth performance of zebrafish (Danio rerio) fed on Gracilaria gracilis powder . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (83) : 232-237.
 • 2018 . Probiotic application for sustainable aquaculture . Reviews in Aquaculture . 2018 .
 • 2018 . Protective efficacy of Shilajit enriched diet on growth performance and immune resistance against Aeromonas hydrophila in Oreochromis mossambicus. . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (82) : 147-152.
 • 2017 . Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate on mucosal and serum immune parameters, disease resistance and growth performance of Nile tilapia, (Oreochromis niloticus) . Fish and Shellfish Immunology . 2017 (67) : 78-85.
 • 2017 . Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate and Lactobacillus plantarum on mucosal, serum immunology and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). . Fish and Shellfish Immunology . 2017 (70) : 87-94.
 • 2017 . The effects of dietary Myrtle (Myrtus communis) on skin mucus immune parameters and mRNA levels of growth, antioxidant and immune related genes in zebrafish (Danio rerio) . Fish and Shellfish Immunology . 66 (-) : 264-269.
 • 2017 . Dietary administration of Pontogammarus maeoticus extract affects immune responses, stress resistance, feed intake and growth performance of caspian roach (Rutilus caspicus) fingerlings . Fish and Shellfish Immunology . 63 (-) : 196-200.
 • 2017 . The study of antioxidant enzymes and immune-related genes expression in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings fed different prebiotics . Aquaculture Research . 2017 (-) : 1-8.
 • 2017 . The effects of dietary kefir and low molecular weight sodium alginate on serum immune parameters, resistance against Streptococcus agalactiae and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Fish and Shellfish Immunology . 62 (-) : 139-146.
 • 2016 . Effects of low molecular weight sodium alginate on growth performance, immunity, and disease resistance of tilapia, Oreochromis niloticus . Fish and Shellfish Immunology . 2016 (55) : 186-194.
 • 2016 . Effect of Lactobacillus plantarum and Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) on growth performance, immunity and disease resistance of Pangasius catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880). . Aquaculture Nutrition . 2016 (22(2)) : 444-456.
 • 2016 . Combined administration of low molecular weight sodium alginate boosted immunomodulatory, disease resistance and growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Fish and Shellfish Immunology . 58 (-) : 678-685.
 • 2016 . Effects of eryngii mushroom (Pleurotus eryngii) and Lactobacillus plantarum on growth performance, immunity, and disease resistance of Pangasius catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880) (Online Published) . Fish Physiology and Biochemistry . 2016 .
 • 2014 . Effects of low molecular weight agar and Lactobacillus plantarum on growth performance, immunity, and disease resistance of basa fish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880) . Fish and Shellfish Immunology . 44 (2) : 340-345.
 • 2014 . Effects of low molecular weight agar from seaweed on growth performance, immunity, and disease Resistance of basa fish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880) . La Pensee . 76 (4) : 47-57.
 • 2013 . The LD50 of Asian Catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1870) challenge to pathogen Aeromonas hydrophila FW52 strain . La Pensee . 75 (10) : 287-293.
 • 2011 . Effect of Niacin and Folic Acid in Feed Rations on Growth and Live Weights of Green Catfish (Mystus nemurus Valenciennes 1840) . Pakistan Journal of Biological Sciences . 14 (1) : 64-68.
 • 2011 . Effect of dietary pantothenic acid supplementary on culturing of Green Catfish (Mystus nemurus, Valenciennes, 1840) . Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Research Journal . 4 (1) : 1-6.

  หนังสือ-บางบท
 • 2019 . Feed Additives Impacts on Shellfish Microbiota, Health, and Development . Microbial Communities in Aquaculture Ecosystems , Switzerland, Page 143-163.
 • 2019 . Feed Additives, Gut Microbiota, and Health in Finfish Aquaculture . Microbial Communities in Aquaculture Ecosystems: Improving Productivity and Sustainability , Page 121-142.

ความเชี่ยวชาญ

 • Nutritional Immunology
 • Aquaculture Biotechnology

การศึกษา

 • 2557 : Doctor of Phylosophy (Fisheries) , Khon Kaen University , ไทย
 • 2553 : Master of Science (Fisheries) , Khon Kaen University , ไทย
 • 2550 : Bachelor of Science (Aquaculture) , Nha Trang University , Vietnam


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th