หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
(Assistant Professor Dr. Tossapol Moonmanee)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 129

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2020 . Ongart Songsee, Suchon Tangtaweewipat, Boonlom Cheva-Isarakul, and Tossapol Moonmanee. 2020. Proper dietary crude protein and metabolizable energy levels on growth performance, carcass characteristics and meat quality of Royal Project Bresse capon . Agriculture and Natural Resources . 54 (2) : 121-129. [pdf, 823 KB]
 • 2020 . Jakree Jitjumnong, Tossapol Moonmanee, Paiwan Sudwan, Raktham Maktrirat, Chainarong Navanukraw, Julakorn Panatuk, Maslin Osathanunkul, Punnawut Yama, Warittha Ukrit, Warunya Chaikol, and Wilasinee:Pirokad. 2020. Associations among thermal biology, preovulatory follicle diameter, follicular and luteal vascularities, and sex steroid hormone concentrations during preovulatory and postovulatory periods in tropical beef cows . Animal Reproduction Science . 213 : In Press--.
 • 2019 . Worawit Maneepitaksanti, Tossapol Moonmanee, and Kesinee Gatphayak. 2019. Histopathology of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) Infected with Columnaris Bacteria in Chiang Mai Province, Thailand . Microscopy and Microanalysis Research . 32 (1) : 23-25. [pdf, 1302 KB]
 • 2019 . Punnawut Yama, Maslin Osathanunkul, Jakree Jitjumnong, Wilasinee Pirokad, Warittha U-krit, Warunya Chaikol, and Tossapol Moonmanee. 2019. Relationships among Characteristics of the Wave-like Pattern of Ovarian Follicular Development in White Lamphun Cows . Science and Technology Asia . 24 (3) : 67-79. [pdf, 896 KB]
 • 2019 . วิลาสินี ภิโรกาศ, รักธรรม เมฆไตรรัตน์, ปุณณะวุทฒ์ ยะมา, จักรี จิตจำนงค์, วริษฐา อุกฤษ, วรัญญา ไชยกล, มลรัฐ แสงเกตุ, วิสูตร ศิริณุพงษานันท์, และ ทศพล มลมณ. 2562. อิทธิพลของการใช้ฮอร์โมน GnRH ในช่วงเริ่มต้นโปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ระยะสั้นต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแม่โครีดนม . แก่นเกษตร . 47 (2) : 45-42.
 • 2019 . Jakree Jitjumnong, Paiwan Sudwan, Raktham Maktrirat, Punnawut Yama, Wilasinee Pirokad, Warittha U-krit, and Tossapol Moonmanee. 2019. Additional Growth of Dominant Follicle During Synchronized Ovulatory Cycle Affects Ovulatory Follicle Size, Corpus Luteum Parameters, and Progesterone Level in Northern Thai Native Cattle . Science and Technology Asia . 24 (4) : 83-93.
 • 2019 . Punnawut Yama, Tossapol Moonmanee, Jakree Jitjumnong, W Karaphuak, and Maslin Osathanunkul. 2019. Locational relationship between corpus luteum and ovulatory follicle on ovaries alters follicular dynamics and progesterone concentrations of Thai indigenous beef cows exhibiting two follicular waves . Animal Production Science . 59 (4) : 2161-2168.
 • 2019 . จิรารัตน์ วุ่นจันทร์, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ทศพล มลมณี. 2562. ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะนมเพศผู้ . แก่นเกษตร . 47 (2) : 741-746.
 • 2019 . องอาจ ส่องสี, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ ทศพล มลมณี. 2562. การประเมินผลการตอนไก่เบรสจากขนาดของหงอนและเหนียง . แก่นเกษตร . 47 (2) : 331-334.
 • 2018 . Tossapol Moonmanee, Saowaluck Yammuen-art, Supamit Mekchay, and Chainarong Navanukraw. 2018. Ovulation rate, metabolite and hormonal profiles of ewes in low body condition stimulated with high-energy diet during the late-luteal phase of the estrous cycle . The Journal of Animal and Plant Sciences. . 28 (3) : 669-678.
 • 2018 . Tossapol Moonmanee, Chainarong Navanukraw, Punnawut Yama, and Jakree Jitjumnonga. 2018. Uterine artery flow velocity waveform, arterial flow indices, follicular dynamics, and sex hormones during preovulatory period in synchronized ovulatory cycle of Bos indicus beef cows . Reproductive Biology. . 18 (1) : 99-108.
 • 2017 . Moonmanee, T., S. Tangtaweewipat, J. Jitjumnong and P. Yama. 2017. Return to fertility in postpartum Mehsana buffaloes after therapeutic approach for large ovarian cysts and inactive ovaries using a short-term progestin-based regime under higland field conditions in Thailand . Buffalo Bulletin . 36 (1) : 69-75. [pdf, 455 KB]
 • 2016 . Tapingkae, W., P. Yindee, and T. Moonmanee. 2016. EFFECT OF DIETARY RED YEAST (Sporidioboluspararoseus) SUPPLEMENTATION ON SMALL INTESTINAL HISTOMORPHOMETRY OF LAYING HENS . The Journal of Animal and Plant Sciences . 26 (6) : 909-915. [pdf, 171 KB]
 • 2016 . Bounthiem Bouasavanh, Tossapol Moonmanee, and Saowaluck Yammuen-art . 2016. Performance, Follicle Diameter, Response to Estrous Synchronization, and Productivity of Lao-Native Goats That Received Addition of Paper Mulberry (Broussonetia papyrifera) Leaf-Based Diets with Concentrate . Thammasat International Journal of Science and Technology . 21 (3) : 1-14. [pdf, 454 KB]
 • 2016 . Tossapol Moonmaneea, Chainarin Manraen, Punnawut Yama, Korawan Sringarm, Nattaphon Chongkasikit, and Saowaluck Yammuen-art. 2016. Effects of presence of corpus luteum at the beginning of synchronization of ovulation on ovulation rate and luteal characteristics in dairy cattle. . Agricultural Journal . 32 (Issue Spe) : 71-71.
 • 2015 . Relationships among Feed Intake, Blood Metabolites, Follicle Size and Progesterone Concentration in Ewes Exhibiting or Not Exhibiting Estrus after Estrous Synchronization in the Tropics . Agriculture and Agricultural Science Procedia . 2015 (5) : 151-158. [pdf, 290 KB]
 • ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, จิรัฐติ ธรรมศิริ, ทศพล มูลมณี, จารึก ณัฏฐากรกุล. 2014 . Expression of vascular endothelial growth factor and hypoxia-inducible factor-1 alpha during the periovulatory period in goats . Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences . 38 (1) : 699-706. [pdf, 370 KB]
 • ทศพล มูลมณี, Navanukraw C., Uriyapongson S., Kraisoon A., Aiumlamai S., Guntaprom S., Rittirod T., Borowicz P.P., Redmer D.A.. 2013 . Relationships among vasculature, mitotic activity, and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in bovine antral follicles of the first follicular wave . Domestic Animal Endocrinology . 45 (1) : 11-21. [pdf, 2319 KB]
 • ทศพล มูลมณี, Navanukraw C, Aiumlamai S., Jarukamjorn K., Thammasiri J., Redmer D.A. 2012 . Quantitative vascularity of antral follicle inBos indicususing Factor VIII immunolocalization . Livestock Science . 150 (1) : 128-134.
 • Thammasiri J., Navanukraw C., Jaikan W., ทศพล มูลมณี, Khanthusaeng V., Boonkong S., Uopasai S.. 2012 . Corpora lutea growth and development in Thai-Native goats throughout the estrous cycle . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 11 (1) : 455-459.
 • Khanthusaeng V., Navanukraw C., ทศพล มูลมณี, Thammasiri J., Boonkong S. 2012 . Effect of short-term and long-term synthetic progesterone on estrous synchronization and conception rate in Thai-native goats . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 11 (1) : 449-454.
 • ทศพล มูลมณี, Navanukraw C., Thammasiri J., Aiumlami S., Kamollirt C. 2012 . Evaluation of ovarian follicular health with the markers of endot helial and granulosa cells . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 11 (1) : 461-467. [pdf, 1015 KB]
 • Lertchunhakiat L., Navanukraw C., Thammasiri J., Jaikan W., Sawannakorn A., ทศพล มูลมณี, Redmer D.A. 2012 . Evaluation of protocols based on synthetic progesterone and gonadotropin on estrus and ovulatory response in Thai-native goats . Journal of Animal and Veterinary Advances . 11 (18) : 3385-3389.
 • 2558 . ผลของระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือดในระหว่างการผสมเทียมแบบกำหนดเวลาต่ออัตราการผสมติดในโคนม . วารสารสัตวบาล . 25 (111) : 14-17.
 • ทศพล มูลมณี, Navanukraw C., Pangphairee P., Uopasai S., Boonkong S., Thammasiri J., Khanthusaeng V., Kraisoon A. 2556 . Model testing of induction of multiple follicular growth and atresia in goats . Chiang Mai Veterinary Journal . 11 (2) : 121-130.
 • ศรุติวงศ์ บุญคง, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, ทศพล มูลมณี, จิรัฐติ ธรรมศิริ, วิไลวรรณ ขันธุแสง, อารีย์ ไกรสูรย์. 2556 . การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยา LAMP เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อ และแพะพื้นเมืองไทย . เชียงใหม่สัตวแพทยสาร . 11 (1) : 9-19.
 • อารีย์ ไกรสูนย์, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, พีระพงษ์ แพงไพรี, สมจิตร์ กันธาพรม, ทศพล มูลมณี, ศรุติวงศ์ บุญคง, วิไลวรรณ ขันธุแสง. 2556 . ผลของวิธีการผสมเทียมแบบกำหนดเวลาต่ออัตราการตกไข่ จำนวนคอร์ปัส ลูเทียม และอัตราการผสมติดในโครีดนม . เชียงใหม่สัตวแพทยสาร . 11 (2) : 149-155.
 • กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, วินัย ใจขาน, อารีย์ ไกรสูรย์, กนกวรรณ จารุกำจร, ทศพล มูลมณี. 2555 . การเจริญเติบโตของลูกในท้องและของแม่ แพะพื้นเมืองไทยในระยะแรกของการตั้งท้อง . วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข . 22 (1) : 18-28.
 • Khanthusaeng V., Navanukraw C., ทศพล มูลมณี, Thammasiri J.,. 2555 . Efficiency comparison of first use and re-use synthetic progesterone on estrus synchronization and pregnancy rates after natural breeding and Timed AI in goats . Chiang Mai Veterinary Journal . 11 (1) : 31-39.
 • อารีย์ ไกรสูรย์, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, สมจิตร์ กันธาพรม, ทศพล มูลมณี. 2555 . ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการแบ่งเซลล์ ความเข้มข้นของโปรตีนรวม และปริมาณ IGFBP-4 ในของเหลวภายในฟอลลิเคิลโคในวันที่ 5 ของคลื่นฟอลลิเคิลแรก . วารสารแก่นเกษตร . 48-53 : 37-41.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2019. . Anamika Pimpa, Narissara Eiamkanitchat, Chirawath Phatsara, and Tossapol Moonmanee. 2019. , . Decision support system for dairy cattle management using computational intelligence technique, Proceedings of the 2019 7th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2019), 1 July 2019, Page 181-185.
 • . 2017. . P. Yama, T. Moonmanee, M. Osathanunkul, J. Jitjumnong and W. Karaphuak. Differences in locational relationship between, . The 6th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2017), 27 October 2017, The Singhasari Resort, Batu City, Indonesia, Page 132-132.
 • . 2017. . J. Jitjumnong, T. Moonmanee, P. Yama and W. Karaphuak. Changes in follicular dynamics and hormonal concentrations, . The 6th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2017), 27 October 2017, The Singhasari Resort, Batu City, Indonesia, Page 129--.
 • ทศพล มูลมณี, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. . 2015. . Relationships among Feed Intake, Blood Metabolites, Follicle Size and Progesterone Concentration in Ewes Exhibiting, . 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management (AsiaHiLand) And 2nd IDRC-SEARCA Upland Fellowship and Conference, January 7 - 9, 2015 : The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, 7 January - 9 October 2014, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, Page 88-88.
 • ทศพล มูลมณี, Chainarin Manraen, Punnawut Yama, กรวรรณ ศรีงาม, ณัฐพล จงกสิกิจ, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. . 2015. . The Influence of the corpus luteum on ovulation rate and luteal characteristics during ovulation synchronization, . The 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life, 20 - 22 July 2015, Holiday Garden Hotel and Resort, Chiang Mai, Thailand, Page 11-11.
 • . 2015. . Effect of Follicle Size at the Initiating of Synchronization Protocol on Ovulatory and Estrous Responses in Dairy Heifer, . The 5th International Conference on Sustainable Animal Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015), 27 October - 30 December 2015, Page 131-131.
 • ทศพล มูลมณี, Navanukraw C., Thammasiri J., Aiumlmai S., Kamollirt C. . 2011. . Quantitative vascularity analysis of the bovine preovulatory follicle using Factor VIII , . International Conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN One Health Concept, , 9 - 10 June 2011, Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand, Page 65-65.
 • ทศพล มูลมณี, Navanukraw C., Thammasiri J., Aiumlami S., Kamollirt C. . 2011. . Evaluation of ovarian follicular health with the markers of endothelial , . International conference the role of agriculture and natural resources on global change (ANGC 2011), 7 - 9 November 2011, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, Page 79-79.
 • ทศพล มูลมณี, Navanukraw C., Guntaprom S. . 2010. . Association of the bovine follicular health, mitotic activity and intrafollicular amounts of IGFBP-4 on d 5 or d 6 , . 8th International Ruminant Reproduction, , 3 - 7 September 2010, Hilton Anchorage, Anchorage, Alaska, USA, Page 123-123.
 • Laokom A., Navanukraw C., Guntaprom S., ทศพล มูลมณี. . 2010. . Mitotic activity of growing follicle and total protein concentrations in bovine follicular fluid on day 5 , . the 14th Animal Science Congress of the AsianAustralasian Association of Animal Production Societies (AAAP), , 23 - 27 August 2010, Pingtung, Taiwan, ROC.
 • . 2558. . ทศพล มูลมณี กัญญารัตน์ ณัฐกานต์ และสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์.การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนที่สูง, . ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 2 การนำเสนอภาคโปสเตอร์, 3 กันยายน 2558, มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน, หน้า 117-122.
 • ทศพล มูลมณี, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, สุวิทย์ อุปสัย, ศรุติวงศ บุญคง, จิรัฐติ ธรรมศิริ, วิไลวรรณ ขันธุแสง, อารีย์ ไกรสูรย์. . 2555. . การทดสอบแบบจําลองการเหนี่ยวนําการเจริญเติบโตและการเสื่อมสลายของฟอลลิเคิลในแพะ, . การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจําปี 2555, , 13 - 14 ธันวาคม 2555, จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 56-57.

ความเชี่ยวชาญ

 • สรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์ (Reproductive Physiology)
 • เอ็นโดไครน์วิทยา ( Endocrinology)
 • การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่ (Synchronization of estrus and ovulation )

การศึกษา

 • 2556 : ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณทิต (สัตวศาสตร์) (สรีรวิทยา) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 2551 : ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สัตวศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th