หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
(Assistant Professor Dr. Tonapha Pusadee)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2020 . Rerkasem, Benjavan, Sansanee Jamjod, and Tonapha Pusadee. 2020. Productivity limiting impacts of boron deficiency, a review . Plant and Soil . 2020 (455) : 23-40.
 • 2020 . Phukjira Chan-in, Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Benjavan Rerkasem and Tonapha Pusadee. 2020. Grain Quality and Allelic Variation of the Badh2 Gene in Thai Fragrant Rice Landraces. Agronomy. 10(6): 779. doi:10.3390/agronomy10060779 . Agronomy . 10 (6) : 779--.
 • 2020 . Nanthana Chaiwong, Benjavan Rerkasem, Tonapha Pusadee, and Chanakan Prom-u-thai. 2020. Silicon application improves caryopsis development and yield in rice . Journal of the Science of Food and Agriculture . 2020 : 1-9.
 • 2019 . Benjamaporn Wangkaew, Chanakan Thebault Prom-u-thai, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem and Tonapha Pusadee. 2019. Silicon Concentration and Expression of Silicon Transport Genes in Two Thai Rice Varieties. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. In press . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 2019 (18) : 358-372.
 • 2019 . Tonapha Pusadee, Anupong Wongtamee, Benjavan Rerkasem, Kenneth M. Olsen, and Sansanee Jamjod. 2019. Farmers drive genetic diversity of Thai purple rice (Oryza sativa L.) landraces. Economic Botany. https://doi.org/10.1007/s12231-018-9436-0 . Economic Botany .
 • 2019 . Wedger, Marshall J., Tonapha Pusadee, Anupong Wongtamee, and Kenneth M. Olsen. 2019. Discordant patterns of introgression suggest historical gene flow into Thai weedy rice from domesticated and wild relatives. Journal of Heredity (In press) . Journal of Heredity . 2019 .
 • 2018 . Saran Khumto, Thitinan Sreethong, Tonapha Pusadee, Benjavan Rerkasem and Sansanee Jamjod. 2018. Variation of floral traits in Thai rice germplasm (Oryza sativa). . Genetic Resources and Crop Evolution. 65( 4):1123–1132 .
 • 2018 . Saran Khumto, Tonapha Pusadee, Kenneth M. Olsen, and Sansanee Jamjod, 2018. Genetic relationships between anther and stigma traits revealed by QTL analysis in two rice advanced-generation backcross populations. . Euphytica, 214(1), p.5. .
 • 2017 . Anupong Wongtamee, Chanya Maneechote, Tonapha Pusadee, Benjavan Rerkasem, and Sansanee Jamjod. 2017. The dynamics of spatial and temporal population genetic structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea Baker). . Genet Resour Crop Evol. . 2017 (64) : 23-39.
 • 2017 . Tonapha Pusadee, Chanakan Prom-u-thai, Narit Yimyam, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem. 2017. Phenotypic and Genetic diversity of Local Perilla (Perilla frutescens (L.) Britt.) from Northern Thailand. . Economic Botany . 2017 (71) : 175-187.
 • 2017 . Wassanai Wattanutchariya, Roengchai Tansuchat, Jidapah Ruennareenard, Tonapha Pusadee, Chanakan Prom-u-thai. 2017. A Comparison of the Physicochemical Properties of Parboiled Rice Exported from Thailand and Five Consumer Countries. . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. . 2017 (16) : 99-112.
 • 2016 . Sarana Sommano, Nittaya Saratan, Rutchuporn Suksathan, Tonapha Pusadee. 2016. Chemical composition and comparison of genetic variation of commonly available Thai garlic used as food supplement. . Journal of Applied Botany and Food Quality . 2016 (89) : 235-242.
 • 2016 . Tonapha Pusadee, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem, Barbara Schaal. 2016. Life-history traits, and geographical divergence in wild rice (Oryza rufipogon Griff.) gene pool in Indochina Peninsula region. . Annals of Applied Biology . 2016 (168) : 52-65.
 • 2014 . Pusadee T., Opukaew P., Jamjod S., Rerkasem B., Schaal B. 2014. Natural and Human Mediated Selection in a Landrace of Thai Rice (Oryza sativa L.). . Annals of Applied Biology. . 2014 (165) : 280-292.
 • 2012 . Pusadee, T., Schaal, B., Rerkasem, B. and Jamjod, S. 2012. Population structure of the primary gene pool of Oryza sativa in Thailand. . Genet Resour Crop Evol . 2012 (61) : 335-353.
 • 2011 . Opukaew P., Pusadee T., Siribranchongkran S., Rerkasem K., Jamjod S. and Rerkasem B. 2011. Complexity and adaptability of a traditional agricultural system: case study of gall midge resistant rice landrace from north Thailand. (58): 361 - 372 . Genet Resour Crop Evol . 2011 (58) : 361-372.
 • 2009 . Pusadee T., Jamjod S., Chiang Y. C., Rerkasem B. and Schaal A. B. 2009. Genetic structure and isolation by distance in a landrace of Thai rice . Proc Natl Acad Sci USA . 2009 (106) : 13880-13885.
 • 2563 . ชฎาพร พรหมเผ่า, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, สุรพล เศรษฐบุตร, และต่อนภา ผุสดี 2563 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วารสารแก่นเกษตร 48(1): 415-420. . วารสารแก่นเกษตร . 48 (1).
 • 2563 . สุขสันต์ ฟองฝน, ต่อนภา ผุสดี, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จำจด 2562 การจำแนกลักษณะทางสัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่สูงจากภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่นเกษตร 47(6): 1139-1150. . วารสารแก่นเกษตร . 2020 (47) : 1139-1150.
 • 2562 . ธัญญา วิริยา ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี 2562 โครงสร้างประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงในจังหวัดเชียงราย วารสารเกษตร 35(2) . วารสารเกษตร . 2562 (35).
 • 2562 . สิรินทร์ กุลเสวกกุล, ศันสนีย์ จำจด และต่อนภา ผุสดี 2562 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย . วารสารแก่นเกษตร . 45 (5).
 • 2562 . ชุติมา สวยไทยสงค์, ศันสนีย์ จำจด และต่อนภา ผุสดี 2562 การแสดงออกของยีน CIPK15 ในพันธุ์ข้าวไทยภายใต้สภาพน้ำท่วม วารสารแก่นเกษตร 47(3) In press . วารสารแก่นเกษตร . 2562 .
 • 2562 . ปฐมาภรณ์ มาสุด, ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออกของยีน SK2 ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ำลึก วารสารเกษตร 35(3) In press . วารสารเกษตร . 2562 (35).
 • 2562 . ปวีณา เตจาคำ, ศรันย์ ขำโท้, ศันสนีย์ จำจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ผลผลิต คุณภาพเมล็ด และความหอมของข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงพันธุ์บือเนอมู วารสารแก่นเกษตร 47(2):317-326. . วารสารแก่นเกษตร . 2562 (47).
 • 2562 . ภัคจิรา จันทร์อินทร์ ศันสนีย์ จำจด นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ความหลากหลายอัลลีลของยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ในข้าวหอมพื้นเมืองที่สูง วารสารเกษตร 35(1):23-35. . วารสารเกษตร .
 • 2561 . กานต์พิชชา สายคำฟู, ศันสนีย์ จำจด และต่อนภา ผุสดี 2561 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและคุณสมบัติเคมีของแป้งในข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย . วารสารแก่นเกษตร (56).
 • 2560 . พิทวัส สมบูรณ์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด 2560 การกระจายตัวทางพันธุกรรมของปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวเหนียวดำจากที่สูงและข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูง วารสารเกษตร 33(3):323-332. . วารสารเกษตร .
 • 2558 . สิรภัทร บุญปั๋น ต่อนภา ผุสดี นริศ ยิ้มแย้ม กรวรรณ ศรีงาม เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม และศันสนีย์ จำจด 2558 การประเมินลักษณะประชากรงาขี้ม้อนพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย วารสารแก่นเกษตร 43(2): 285-296. . วารสารแก่นเกษตร .

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant genetic resources
 • Plant Molecular biology
 • Molecular plant breeding

การศึกษา

 • 2553 : ปร.ด. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2545 : วท.ม. (ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2542 : วท.บ (ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th