หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
(Assistant Professor Dr. Miss Mintra Seel-audom)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 053944069-74 ext.123

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • มินตรา ศีลอุดม, Laddawan Krongpong, Kunihiko Futami, Ana Teresa Gonçalves , Takayuki Katagiri , Nontawith Areechon, Makoto Endo, Masashi Maita. 2013 . Toxicity and absorption of dietary leucomalachite green in Nile tilapia Oreochromis niloticus . Fisheries Science . 2013 (79) : 119-127.
 • 2557 . Some Hematological Values and Blood Chemical Profiles of Red-tail Catfish (Hemibagrus wyckioides) in Close Housing System and Earthen Pond Cultured . Thai Journal of Animal Science . 1 (2) : 37-45.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2015. . Apparent Digestibility of Selected Feed Ingredients for Black Carp, Mylopharyngodon piceus, . 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management (AsiaHiLand) and 2nd IDRC-SEARCA Upland Fellowship and Conference, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand 50200; , 7 - 11 January 2015.
 • . 2012. . Toxicity and the expression of biotransformation pathwy gene of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) induced by oral leu, . Proceedings of JSPS-NRCT Asian Core Program Joint Seminar 2012, Development of New Bio-Technology for Aquaculture and Risk Management of Aquaculture Products, 1 - 2 March 2012, Phetchaburi Province, Thailand.
 • . 2012. . The expression of biotransformation pathway genes of Nile tilapia (Oreochreomis niloticus) induced by leucomalachite gre, . Proceedings of JSPS-NRCT Asian Core Program Joint Seminar 2012, Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products-III, 7 December 2012, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, Japan.
 • . 2011. . Study on the sensitivity of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) to dietary leucomalachite green exposure., . The Japanese Society of Fisheries Science Autumn Meeting 2011 , 28 September - 2 October 2011, Nagasaki University, Nagasaki, Japan .
 • . 2008. . Efficacy of Bacillus spp. isolated from the intestine of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone) on the contro, . 5th World Fisheries Congress , 20 - 24 October 2008, Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan.
 • . 2558. . Effect of rice bran replacement by corn meal on growth, feed utilization of black carp (Mylopharyngodon piceus), . Conference: 53rd annual conference Kasetsart University, At Bangkok, Thailand, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558.
 • . 2557. . Determining the Cause of Mortality of Culture Red-tail Catfish (Hemibagrus wyckioides) in Mae Hia Sub-District, Chiang M, . The 3rd National Animal Science Conference of Thailand, 2014 , 23 มิถุนายน 2558, Chiang Mai, Thailand, หน้า 291-294.

ความเชี่ยวชาญ

 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
 • การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Health Management)
 • Applied Marine Bioscience

การศึกษา

 • 2556 : Ph.D. (Applied Marine Biosciences) , Tokyo University of Marine Science and Technology , Japan
 • 2552 : วท.ม. (ประมง(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2549 : วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ประมง ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th