บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายสมศักดิ์ จีรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์เกษตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  
โทรศัพท์ : 0-5394-8151
อีเมล : somsak.j@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

    เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
  • สมศักดิ์ จีรัตน์. . 2550. . , . การปลูกข้าวนาและข้าวไร่, 1 สิงหาคม 2550 - 26 มิถุนายน 2551, สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ.
  • สมศักดิ์ จีรัตน์. . 2550. . , . การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ, 1 สิงหาคม 2550 - 26 มิถุนายน 2551, สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ.

การศึกษา

  • 2549 : ปริญญาโท (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2540 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

  • 2551 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th