หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
(Dr. Sureeratna Lakanavichian)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  
โทรศัพท์ : 0 5394 4099, 0 5394 4647
อีเมล : agislknv@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (21 มีนาคม 2560 - 20 มีนาคม 2564)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 ตุลาคม 2547 - 1 ตุลาคม 2550)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. 2001 . Forest Policy and History in Thailand . Working Paper - Forest and People in Thailand . 2001 (9), 63 Page.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. 2532 . Community Forestry in Thailand . Journal of Agricultural Science Society of Thailand .
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. 2532 . Durian, Durio zibethinus Murray, a fruit tree resource of Thailand and Southeast Asia . Journal of Agricultural Science Society of Thailand .

  หนังสือ-บางบท
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. 2007 . Survey of Essential Oils Rich in Safrole in Thailand. . Essential Oils Rich in Safrole: Survey on Production , Trade and Use in East and South East Asia. Volume 2. , United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), Regional Centre for East Asia and the Pacific, Page 149-181. [pdf, 256 KB]
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. 2007 . Forest Tenure and Institutional Arrangements for Better Forest Management and Poverty Reduction: Thailand Case. . Tenure Security for Better Forestry: Understanding Forest Tenure in South and Southeast Asia. , Rome, Italy, 39 Page.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร, Poulsen, E. et. al. . 2001 . Forest Policy and History in Thailand . Forest in Culture – Culture in Forest: Perspective from Northern Thailand , Research Centre on Forest and People in Thailand, Denmark and Thailand.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร, Durst, P.B. et. al. . 2001 . Impacts and Effectiveness of Logging Bans in Natural Forests: Thailand . Forests out of Bounds: Impacts and Effectiveness of Logging Bans in Natural Forests in Asia-Pacific , UN/FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร, Poverty Group , PREM, World Bank . 1999 . Consultations with the Poor, with particular to the North and Northeast of Thailand . Consultations with the Poor, National Synthesis Reports, Informal publication series prepared for Global Synthesis Workshop: Consultations with the Poor .

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. 2006 . AsiaFlux Workshop 2006: International Workshop on Flux Estimation over Diverse terrestrial Ecosystems in Asia , Chiang Mai, Thailand, 126 Page.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. 2001 . Forest in Culture - Culture in Forest: Perspectives from Northern Thailand , Danish Institute of Agricultural Sciences, Denmark and Chiang Mai University, Thailand, 246 Page.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร, จรวยพร ซาวขัด, ดำรงค์ ปินทะนา. 2553 . การศึกษาการเจริญเติบโตและศักยภาพในการให้ผลผลิตของมะต๋าว (Arenga pinnata Merr.) ที่ปลูกในแปลงวิจัยเกษตรป่าไม้ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่. , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2011. . Forest carbon Management by Ethnic and Local People in Forest-dependent Villages of Samoeng and Chomthong districts, , . ASEAN Social Forestry Network (ASFN) - Swiss Agency for Development Cooperation (SDC) Partnership Conceptual Framework, the 2nd ASFN Conference and the 5th Meeting of ASFN., 21 - 24 June 2011, ASFN Secretariat, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 10 Page.
 • . 2010. . Sustainable Watershed Management for Climate Change Mitigation and Adaptation: Thailand Case Study., . ASEAN Social Forestry Network (ASFN) Secretariat, Social Forestry in Contributing to Food Security and Addressing Climate Change, Proceedings of ASFN Conference with collaboration of Swiss Agency for Development Cooperation (SDC), Indonesia's Ministry of Forestry and the 4th ASFN Annual Meeting., 14 - 16 June 2010, Jakarta, Indonesia, Page 205-214.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2007. . Survey on Safrole-rich Essential Oils in Thailand: Case Study of Production and Trade, . Regional Survey on Safrole-rich Essential Oils, UNODC Regional Centre for East Asia and the Pacific , 28 - 30 September 2006, UNODC Regional Centre for East Asia and the Pacific, Kualalumpur, Malaysia, 30 Page.
 • . 2006. . Rapid Appraisal of Safrole-rich Essential Oils in Thailand: Case Study in Southeast and East Asia., . The Regional Workshop of the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), Part 1 of the Regional Survey on Safrole-rich Essential Oils (Sassafras Oil)., 29 - 31 May 2006, UNODC Regional Centre for East Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 20 Page.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2005. . Trends in forest ownership, forest resource tenure and institutional arrangements in Thailand, . Regional Workshop on Trends in forest ownership, forest resource tenure and institutional arrangements: Are they contributing to better forest management and poverty reduction? - Case studies in Southeast and East Asia., 18 - 21 October 2005, UN/FAO, Regional Office for Asia and Pacific, Bangkok, Thailand., 29 Page.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2003. . Community-based Forest Management in Southeast Asia: Case Example of Thailand. , . Paper presented at the International Conference, INREF-AGITS collaborative projects between Wageningen University, the Netherlands, and Southeast and East Asia, Environmental Governance in Asia: New State-Society Relations. , 10 - 12 October 2003, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 30 Page.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2001. . Enhanced Understanding of the Ecological Conditions of Socio-economic Sustainability, with particular to.. , . International Conference on Forest and People in Thailand , 11 - 14 December 2001, Thai-Danish Research Centre on Forest and People in Thailand. Chiang Mai University, Chiang Mai.
 • U. Tan-Kim-Yong, สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2000. . Cultural Identity, Dynamics of Landscape and Ecocultural Governance: Case Examples in Northern Thailand, . International Symposium II on Montane Mainland Southeast Asia (MMSEA): Governance in the Natural and Cultural Landscape, 1 - 5 July 2000, Chiang Mai, Thailand.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2000. . The Buddhist Philosophy and Biodiversity Conservation: Case Studies in Thailand, . the Cultures and Biodiversity Congress (CUBIC) , 21 - 30 July 2000, Yunnan Science and Technology Press. Kunming, Yunnan, P.R.China.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 1997. . The State and Buddhist Philosophy in Resource Conflicts and Conservation in Northern Thailand, . Regional Training Course on Community Forestry Development Techniques, 13 January - 21 February 1997, Royal Forest Department, and Japan International Cooperation Agency (JICA), Bangkok, Thailand.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร, B. Napompeth. . 1990. . Ecological Study of Teak Defoliators, Hyblaea puera (Cramer) (Lepidoptera: Noctuidae),and Eutectona machaeralis (Walker), . IUFRO Regional Workshop on Pests and Diseases of Forest Plantations, 13 - 15 June 1988, Royal Forest Department; F/FRED Project; and FAO, Bangkok.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร, P. Van Cappellen . . 1989. . A Dynamic Look at Shifting Cultivation in Northern Thailand, . Sixth Biennial Student Pugwash USA International Conference, 18 - 24 June 1989.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร, จรวยพร ซาวขัด, ดำรงค์ ปินทะนา. . 2548. . Pak Waan Pa (Milientha suavis Pierre) in Agroforestry System: Nursery Stage, On-farm Trials and Planting., . The 2nd International Conference on Agroforestry: Agroforestry Dimension for Future Generation., 19 - 21 สิงหาคม 2548, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, 34 หน้า.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2550. . , . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง, 6 พฤษภาคม 2551, ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ, 17 หน้า.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2550. . , . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง, 22 กรกฏาคม 2551, ศูนย์ฝึกอบรมที่สูง สถานีวิจัยแลฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มช., 17 หน้า.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2550. . , . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนที่สูง, 27 พฤษภาคม 2551, ศูนย์ฝึกอบรมที่สูง สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มช., 17 หน้า.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2550. . , . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนที่สูง, 2 กันยายน 2551, ศูนย์ฝึกอบรมที่สูง สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มช., 17 หน้า.
 • สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. . 2550. . , . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนที่สูง, 26 สิงหาคม 2551, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง สถานีฯ แม่เหียะ มช. อ.เมือง เชียงใหม่, 19 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • Integrated Conservation and Development (Integrated Conservation and Development)
 • Forest Ecology (Forest Ecology)
 • Wildlife Ecology and Conservation (Wildlife Ecology and Conservation)
 • Sustainable Forest Management (Sustainable Forest Management)
 • Participatory Watershed Resource Management (Participatory Watershed Resource Management)
 • Sustainable Natural Resource Management (Sustainable Natural Resource Management)
 • Natural Resource Policy (Natural Resource Policy)
 • Community Forestry/Social Forestry (Community Forestry/Social Forestry)
 • Agroforestry Systems (Agroforestry Systems)

การศึกษา

 • 2538 : Ph.D. (Wildland Resource Science) , University of California at Berkeley , United States Of America
 • 2530 : M.F.S. (Tropical Forest Science) , Yale University , United States Of America
 • 2528 : M.S. (Forest Ecology - pending thesis) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2526 : วท.บ. (วนศาสตร์ - เกียรตินิยม) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2549 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2543 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th