บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.จามจุรี โสตถิกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 0-5394-2473
อีเมล : chamchuree.s@cmu.ac.th

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2010 . Effects of some Cytokinins, Auxin and Medium Contituents on in vitro Propagation of Polystachya sp. . Asia Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology . 18 (1) : 109-112.
 • Sotthikul ,C, P. Apavatjrut. 1997 . Effect of Different Concentrations of Plant Growth Regulators on in vitro Propagation of Curcuma roscoeana Wall. . HortScience . 32 (3).
 • จามจุรี โสตถิกุล, T.Y. Liu. 1996 . Characterization of Tobacco Anionic Peroxidase . Plant Physiology . 111 (2).
 • จามจุรี โสตถิกุล, P. Apavatjrut. 1996 . Effect of Explant Size and Age on in vitro Propagation of Curcuma roscoeana Wall. . HortScience . 31 (4).
 • 2552 . ผลของปราสสิโนสเตอรอยด์ต่อการขยายพันธุ์เอื้องดอกมะขามในสภาพปลอดเชื้อ . วารสารเกษตร . 5 (1) : 15-19.
 • 2551 . การขยายพันธุ์ต้นลิงแลวในสภาพปลอดเชื้อและในสภาพโรงเรือน . วารสารเกษตร . 24 (3) : 199-204.
 • 2547 . ผลของ BA และ NAA ที่มีต่อการขยายพันธุ์เอื้องสายสามสีในสภาพปลอดเชื้อ . ว. วิทย. กษ. 35: 5-6 (พิเศษ): 159-162. .
 • 2546 . ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละิิอองเรณูในพืชสกุลหงส์เหินบางชนิด . วิทยาศาสตร์เกษตร . 34 (3) : 94-97.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • จามจุรี โสตถิกุล. . 2008. . In Vitro Propagation of an endangered plant :Brestschneidera sinensis Hemsl. , . 14th Flora of Thailand Meeting, 18 - 21 August 2008, Carlsberg Academy, Copenhagen, Denmark.
 • จามจุรี โสตถิกุล, T.Y. Liu. . 1996. . Characterization of the Functions of the Tobacco Anionic Peroxidase, . 6th Annual Workshop on Science and Technology Exchange between Thai Professionals in North America and Thailand. Alberta. Canada, 19 - 23 June 1996.
 • . 2554. . ผลของ Benzylaminopurine และ ผงถ่านต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมสกุลนางอั้วในสภาพปลอดเชื้, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . ผลของ BA และ TDZ ต่อการเจริญและออกดอกของกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . ผลของ BA และ adenine ต่อการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . การสำรวจเฟินในป่าไม้ที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • . 2552. . การสำรวจความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา, . การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 4 ชมรมคณะปฏิบัติการวิทยาการ อพ.สธ., 20 - 23 ตุลาคม 2552, 1 หน้า.
 • . 2552. . ความหลากหลายของกล้วยไม้ในหมู่เกาะอ่างทอง, . การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 4 ชมรมคณะปฏิบัติการวิทยาการ อพ.สธ., 20 - 23 ตุลาคม 2552.
 • . 2552. . ผลของ BA และชิ้นส่วนไรโซมต่อการเจริญของว่านพระฉิมในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2552.
 • . 2552. . ผลของ BA และ IAA ต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้หงส์ทองในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8. 6-9 พฤษภาคม 2552. เชียงใหม่. , 6 - 9 พฤษภาคม 2552.
 • . 2552. . อิทธิพลของแสงต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของต้นแกลดิโอลัสในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8. 6-9 พฤษภาคม 2552. เชียงใหม่. หน้า 52 , 6 - 9 พฤษภาคม 2552.
 • จามจุรี โสตถิกุล. . 2551. . การขยายพันธุ์และการกระตุ้นให้เกิดคัพภะของกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่7, 26 - 30 พฤษภาคม 2551.
 • จามจุรี โสตถิกุล. . 2551. . ความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าเต็งรังของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่7 , 26 - 30 พฤษภาคม 2551.
 • . 2550. . การเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้ป่าบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ชมรมคณะปฏิบัติการวิทยาการ อพสธ., 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550, 2 หน้า.
 • . 2549. . TDZ ส่งเสริมการขยายพันธุ์ต้นลิงแลวในสภาพปลอดเชื้อและส่วนประกอบของวัสดุปลูกมีผลต่อการพัฒนาของต้นในสภาพโรงเรือน, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549.
 • . 2549. . ผลของ BAP Kinetin และส่วนประกอบของอาหารต่อการพัฒนาของไรโซมว่านจูงนางในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549.
 • . 2549. . การรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าเพื่อการอนุรักษ์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549.
 • . 2548. . ผลของ BA และ NAA ที่มีต่อการพัฒนาแคลลัสกล้วยไม้ดินหมูกลิ้ง , . การประชุมวิชาการพืชสวนครั้งที่5, 25 - 29 เมษายน 2548.
 • . 2548. . อิทธิพลของ TDZ และขนาดชิ้นส่วนพืชต่อการขยายพันธุ์ลิงแลวในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 25 - 29 เมษายน 2548.
 • . 2548. . การขยายพันธุ์เอื้องพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 25 - 29 เมษายน 2548.
 • . 2548. . การเพาะฝักอ่อนกล้วยไม้ป่า โดยวิธีปลอดเชื้อ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่5, 25 - 29 เมษายน 2548.
 • . 2547. . ผลของBA และ NAA ที่มีต่อการขยายพันธุ์ของเอื้องสายสามสีในสภาพปลอดเชื้อ, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติ, 4 - 7 พฤษภาคม 2547.
 • จามจุรี โสตถิกุล, P. Apavatjrut. . 2534. . Effect of Kinetin, NAA and GA3 on in vitro Propagation of Curcuma roscoeana Wall., . 29th Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2534.
 • จามจุรี โสตถิกุล, P. Apavatjrut. . 2533. . Effect of Explant Size and Age on in vitro Propagation of Curcuma roscoeana Wall., . 16th Congress on Science and Technology of Thailand. , 25 - 27 ตุลาคม 2533.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • จามจุรี โสตถิกุล. . 2550. . , . การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้, 15 - 16 พฤษภาคม 2551, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • ไม้ดอกล้มลุก

การศึกษา

 • 2533 : วท.ม. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2528 : วท.บ. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th