หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
(Professor Dr. Soraya Ruamrungsri)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 0-5394-2473
อีเมล : soraya.r@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (24 กันยายน 2545 - 30 กันยายน 2547)

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2010 . Assimilation and translocation of nitrogen and carbon in Curcuma alismatifolia Gagnep. . Plant Biology . 12 : 414-423.
 • 2010 . Changes in Endogenous Abscisic Acid, trans- Zeatin Riboside, Indole-3-Acetic acid Levels and the Photosynthetic Rate during the Growth cycle of Curcuma alismatifolia Gagnep. In Different Production Season . Europ.J.Hort.Sci. . 2010 : 204-213.
 • 2010 . Effects of Low Night Temperature and Short Day Lengthon Some Phytohormones and Nutrient Status in Curcuma alismatifolia Gagnep. . Thai Journal of Agricultural Science . 2010 .
 • โสระยา ร่วมรังษี, วีณัน บัณฑิตย์. 2008 . Effect of Red Light on growth and development of Curcuma alismatifolia . Thai J. Agri. Sci . 2007 . [pdf, 1083 KB]
 • 2006 . Determination of uptake and utilization of nitrogen in Curcuma alismatifolia Gagnep using 15N Isotope . Soil Sci Plant Nutri (52) : 221-225.
 • 2006 . Effect of Nitrogen Supply on Nitrogen and Carbohydrate Constituent Accumulation in Rhizomes and Storage Roots of Curcuma alismatifolia . Soil Sci Plant Nutri (52) : 711-716.
 • 2006 . ผลของกรดจิบเบอเรลลิคต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา . วารสารเกษตร (22) : 195-203.
 • 2006 . ผลของวิธีการให้แสงไฟต่อการออกดอกนอกฤดูของปทุมมา . วารสารเกษตร (22) : 131-140.
 • 2005 . ผลของรูปแบบแผ่นปลูกพืชและอัตราการพ่นต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดในระบบแอร์โรโพนิกส์ . วารสารเกษตร (21) : 241-249.
 • 2005 . Heat Pipe as a cooling mechanism in an aeroponic system . Applied Thermal Engineering (26) : 267-276.
 • 2003 . Deficiency of Mineral Nutrients in Globba spp. . Journal of Agriculture . 19 (2) : 116-124.
 • 2003 . Site of Nitrogen Accumulation in Tulip (Tulipa gesneriana L.) Roots during Winter . Soil Science and Plant. Nutrition . 49 (1) : 611-618.
 • 2002 . การเจริญเติบโตและการออกดอกของออนิโธกาลัม . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร : 47-51.
 • โสระยา ร่วมรังษี, Ohtake, N, Sueyoshi, K, Suwanthada, C, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์, Ohyama, T.. 2001 . Changes in nitrogenous compounds, carbohydrates and abscisic acid in Curcuma alismatifolia Gagnep. during dormancy . Bulb Journal of Horticultural Science & Biotechnology. . 76 (1) : 48-51.
 • โสระยา ร่วมรังษี, S. Senawong. 2001 . Effect of Growing Media on Growth and Development of Pot Freesia. . Agricultural Science Journal . 32 (1) : 17-24.
 • Journal of Agriculture . 2001 . Effect of Soil Temperature on Carbohydrate and Chlorophyll Contents in Freesia. . Chaitapornpattana, P. and Ruamrungsri, S. . 17 (2) : 118-124.
 • โสระยา ร่วมรังษี, Senawong, S.. 2001 . Growth and Flowering of Ornithogalum spp. . Agricultural Science Journal. . 33 (1) : 47-51.
 • โสระยา ร่วมรังษี, S. Senawong. 2000 . Effect of Planting Date on Flowering of Freesia hybrida. . Journal of Agriculture . 16 (2) : 170-176.
 • โสระยา ร่วมรังษี, S. Senawong, C. Yungyudee, อดิศร กระแสชัย. 2000 . Growth and Floral Bud Development of Freesia. . Journal of Agriculture . 16 (1) : 10-16.
 • โสระยา ร่วมรังษี, Shin, Ikarashi, T., Ohyama, T.. 1999 . Carbohydrate metabolism in Narcissus . Journal of Horticural Science & Biotechnology . 74 (3).
 • โสระยา ร่วมรังษี, Shin, O, Tanaka, Y, Sato, T, Ohyama, T, Ikarashi, T.. 1997 . A Comparative Study of Mineral Elements in Bulbs Among 6 Cultivars of Narcissus. . Bull. Facul. Agric. Niigata Univ. . 50 (1).
 • โสระยา ร่วมรังษี, Sato, T, Ohyama, T, Ikarashi, T.. 1997 . Identification of Long Needle Crystals and Distribution of Oxalate Salts in Narcissus cv. Garden Giant. . Soil Sci. Plant Nutr. . 43 (3) : 891-900.
 • โสระยา ร่วมรังษี, Sato, T, Ohyama , T, Ikarashi, T.. 1997 . Localization of Ca-oxalate crystals in Narcissus L. cv. Garden Giant. . Bull. Facul. Agric. Niigata Univ. . 49 (2).
 • โสระยา ร่วมรังษี, Ohyama, T, Konno, T, Ikarashi, T.. 1996 . Deficiency of N, P, K, Ca, Mg or Fe Mineral Nutrients in Narcissus cv. Garden Giant. . Soil. Sci. Plant. Nutr. . 42 (4) : 809-920.
 • โสระยา ร่วมรังษี, Ohyama, T.; , Ikarashi, T.. 1996 . Nutrients, Free Amino Acids, and Sugar Contents in Narcissus Roots Affected by N, P, K Deficiency druing Winter . Soil.Sci. Plant Nutr. . 42 (4) : 765-771.
 • โสระยา ร่วมรังษี, T. Ohyama, T. Ikarashi. 1996 . Uptake, Translocation and Fractionation of Nitrogen in Narcissus Organs using 15N . Acta Horticulturae (430) : 73-78.
 • โสระยา ร่วมรังษี, T. Ohyama, T. Ikarashi. 1996 . Visible Symptoms of N, P, K, Ca, Mg, Fe and B Deficiencies in Narcissus L. cv. Garden Giant. . Bull. Facul. Agric. Niigata Univ. . 49 (1) : 41-48.
 • โสระยา ร่วมรังษี, ฉันทนา สุวรรณธาดา, P. Voraurai. 1992 . Pulsing and Storage of Gladiolus Spikes . Journal of Agriculture . 1992 (8) : 177-187.
 • โสระยา ร่วมรังษี. . Effect of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Deficiencies on growth and Development of Globba rosae Gagnep. . Kasetsart Journal (41) : 72-83. [pdf, 806 KB]
 • . Effect of Red Light on Growth, Photosynthesis and Food Reserves in Curcuma alismatifolia Gagnep. . Thai J. Agri. Science . 40 (1) : 57-63.
 • . Effects of N,P,K Deficiencies on growth and development of Globba rosae Gagnep . Kasetsart Journal (41) : 72-83.
 • 2554 . ผลของการขาดธาตุอาหารพืชต่อการเติบโตของกล้วยไม้ซิมบิเดียม ‘ซุเปอร์ฟรีค’ . วารสารเกษตร . 2554 : 261-267.
 • 2553 . ผลของระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการ เจริญเติบโตของคะน้าจีนที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ . วารสารเกษตร. . 2553 (26) : 147-155.
 • 2553 . ผลของระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการ เจริญเติบโตของแวนด้าสันทรายบลู . วารสารเกษตร . 26 (2) : 157-162.
 • 2553 . อิทธิพลของการเพิ่มแสงไฟคั่น ช่วงกลางคืนต่ออัตราการสังเคราะห์แสงของปทุมมา. . 26(2), 127-135. . วารสารเกษตร . 26 (2) : 127-135.
 • 2553 . ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อ คุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน . วารสารเกษตร . 26 (1) : 1-6.
 • 2553 . อิทธิพลของวันปลูก และการเพิ่มแสงไฟคั่นช่วงกลางคืนต่อการเจริญเติบโต คุณภาพหัวและดอกของปทุมมา. . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. . 2553 : 251-260.
 • 2552 . ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่แกรเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส . วารสารเกษตร . 25 (1) : 31-39.
 • 2552 . ผลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตของว่านนางคุ้ม . วารสารเกษตร . 25 (1) : 41-46.
 • 2551 . ผลของการใช้ธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสลูกผสม . วารสารเกษตร . 24 (3) : 171-178.
 • 2551 . ผลของความยาววันต่อการเติบโต การสังเคราะห์แสงและการสะสมอาหารในปทุมมา . วารสารเกษตร .
 • 2551 . ผลของระดับไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตของบัวชั้น . วารสารเกษตร . 24 (3) : 179-186.
 • 2551 . ผลของอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของปทุมมา . วารสารเกษตร .
 • 2548 . การขาดไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในฟรีเซีย . วารสารเกษตร .
 • 2548 . ผลของธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา . วารสารเกษตร .
 • 2548 . ผลของไนโตรเจนและแคลเซียมต่อการเติบโตและการสะสมธาตุอาหารในว่านสี่ทิศ . วารสารเกษตร .
 • 2547 . ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโต ปริมารแป้งและน้ำตาลของออนิโธกาลัม . วารสารเกษตร . 20 (3) : 215-223.
 • 2547 . ผลของพัมมิซต่อการเติบโตและคุณภาพฝรั่ง . วารสารเกษตร . 20 (3) : 243-249.
 • 2546 . ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของมังกรคาบแก้ว . วารสารเกษตร . 19 (10) : 46-54.
 • 2546 . ผลของสภาพวันยาวต่อการชะลอการออกดอกของมังกรคาบแก้ว . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 34 (4) : 145-152.
 • 2546 . การขาดธาตุอาหารของหงส์เหิน . วารสารเกษตร . 19 (2) : 116-124.
 • 2546 . Deficiency of Mineral Nutrients in Globba spp. . Journal of Agriculture . 19 (2) : 116-124.
 • 2546 . Effect of Long Day Conditions on Delayed-Flowering of Haw. . Agricultural Science Journal . 34 (4) : 145-152.
 • 2546 . Effect of Nitrogen Levels on Growth and Colchicine Content in Glory Lily . Journal of Agriculture . 19 (1) : 93-99.
 • 2546 . Effect of Shading on Growth and Flowering of Haw. . Journal of Agriculture . 19 (1) : 46-54.
 • 2544 . Effect of Soil Temperature on Carbohydrate and Chlorophyll Content in Freesia. . Journal of Agriculture . 17 (2) : 118-124.
 • โสระยา ร่วมรังษี, ศุภมิตร เมฆฉาย, ณัฐา โพธาภรณ์. . ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไนโตรเจน และคาร์โบไฮเดรตในปทุมมา . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (38) : 151-158.

  หนังสือ-บางบท
 • 2010 . Nitrogen assilmilation in flower bulbs . Nitrogen assimilation in plants , Kerala, 378 Page.

  ตำรา-บางบท
 • 2006 . Floriculture . Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology VOL 3., , UK, Page 12-25.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2010. . Morphological study of Arburcular Mycorrhiza Fungi Infected Curcuma alismatifolia Gagnep, . The 3rd International Symposium on Strategies for Sustainability in Food Production, Agriculture, and Environment in Asia, 7 - 10 October 2009.
 • . 2009. . Selection of Endophytic Bacteria from Curcuma alismatifolia for N2 Fixation and IAA synthesis, . The 3rd International Meeting for the Development of Integrated Pest Management (IPM) in Asia and Africa. Bandar Lampung. Indonesia December 7-10. 2009. , 7 - 10 December 2009.
 • . 2009. . Changes of Food Reserve during Rhizome Formation of C. alismatifolia, . The 3rd International Symposium on Strategies for Sustainability in Food Production, Agriculture, and Environment in Asia, 7 - 10 October 2009.
 • . 2008. . Effect of Fertilizer Application on Nutritional Concentrations and Flower Quality of Phalaenopsis spp, . Internatinal Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals. Acta Horticulturae. , 1 January - 7 August 2008.
 • โสระยา ร่วมรังษี. . 2007. . Flowering and rhizomes qualities of Curcuma hybrid (C.petiolata wall x C.aurantiaca) affected by NPK, . The international Workshop on Ornamental Plants. Acta Horticulturae. 788., 8 January - 5 February 2008, Page 157-163.
 • . 2006. . Effect of Sucrose Concentrations on In Vitro Rhizome Formation of C. alismatifolia , . The 4th International Symposium on the Family Zingiberaceae, 3 - 6 July 2006.
 • . 2006. . Effect of temperature on growth and flowering of Curcuma alismatifolia, . The 4th International Symposium on the Family Zingiberaceae, 3 - 6 July 2006.
 • . 2006. . Planting Date and Night Break Treatment Affected Off-Season Flowering of C.alismatifolia, . The 4th International Symposium on the Family Zingiberaceae. The Gardens’ Bulletin. 59(1-2) , 3 - 6 July 2006, Page 173-182.
 • . 2006. . Effect of photoperiod on growth and flowering of Curcuma alismatifolia, . The International workshop on ornamental plants, 8 - 11 January 2006.
 • . 2006. . Changes of carbohydrate contents in Curcuma alismatifolia affected by red light, . The International workshop on ornamental plants, 8 - 11 January 2006.
 • . 2005. . Nightbreak treatment effect on off-season flowering of Curcuma alismatifolia, . The 1st International Symposium on Food Production and Environmental Conservation in East Asia, 13 - 15 September 2005.
 • . 2005. . Effect of Nitrogen, Phosphorus and Potassium on Growth and Development of Curcuma alismatifolia, . The International Symposium on Flower Bulb, 6 - 10 June 2005, Japan, Page 443-448.
 • . 2004. . Thermosyphon as Energy Saver in Aeroponics System, . The 13th International Heat Pipe Conference, 21 - 25 September 2004.
 • . 2004. . Night break treatment effect on off-season flowering of Curcuma alismatifolia, . The 1st International Symposium on Food Production and Environmental Conservation in East Asia, 13 - 15 September 2004.
 • . 2004. . Plastic Thermosyphon As a Soil Temperature Reducer in Agriculture Process., . The 1st Internatonal Seminar on heat Pipes and heat Recovery System, 8 - 9 December 2004.
 • . 2004. . Effect of Nitrogen and Potassium on Growth and Development of Gagnep., . The 9th International Symposium on Flower Bulb, 19 - 23 April 2004, Toki Messei, Niigata, Japan.
 • . 2004. . ผลของความยาววันและระยะเวลาที่ได้รับแสงต่อการยืดเวลาการออกดอกของมังกรคาบแก้ว, . พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 22 - 25 April 2004.
 • . 2003. . Thermosyphon as Energy Saver in Aeroponics System: A case of Mathematical Modeling., . The PSU-UNS International Conference of Energy and Environment, 10 - 12 December 2003.
 • . 2003. . ผลของการรมควันต่อการทำลายการพักตัวของฟรีเซีย, . พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 22 - 25 April 2003.
 • โสระยา ร่วมรังษี, P. Apavatjrut. . 2002. . Effect of Nutrient Deficiency on Growth and Development of Curcuma alismatifolia Gagnep. , . The 3th Symposium on the Family Zingiberaceae, 7 - 12 July 2002.
 • โสระยา ร่วมรังษี, S. Saenawong. . 2000. . Tuber size effect on Gloriosa ‘Rothschildiana’ Flowering, . 26th Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 October 2000.
 • โสระยา ร่วมรังษี, T. Ikarashi, T. Ohyama. . 1996. . Nitrogen Metabolism in Narsissus L. cv. Garden Giant roots, . Annuals Meetings of Japanese Horticultural Society, 31 December 1996.
 • โสระยา ร่วมรังษี, S. Ruamrungsri, T. Ikarashi, T. Ohyama. . 1996. . Annuals Meetings of Japanese Horticultural Society., . Annuals Meetings of Japanese Horticultural Society., 20 November 1996, Niigata, Japan, Page 30-30.
 • P. Apavatjrut, โสระยา ร่วมรังษี, ฉันทนา สุวรรณธาดา, P. Voraurai. . 1993. . Forcing of Curcuma roscoeana Wall. Rhizomes., . 19th Congress on Science and Technology of Thailand of Thailand. , 27 - 29 October 1993.
 • P. Voraurai, โสระยา ร่วมรังษี. . 1992. . Novel Method of Gladiolus Corms Production in Soilless Culture, . 18th Congress on Science and Technology of Thailand, 27 - 29 October 1992, Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok,, Page 580-581.
 • . 2554. . ผลของระดับแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หวายเอียสกุล, . การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์, 27 พฤษภาคม 2554, คณะเกษตรศาสตร์ มช..
 • . 2554. . ผลของอัตราการให้ปุ๋ยต่อการ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 27 พฤษภาคม 2554, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ.
 • . 2554. . ผลของอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 27 พฤษภาคม 2554, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ.
 • . 2554. . ผลของสีตาข่ายพรางแสงต่อการเจริญเติบโตของปทุมมาและบัวชั้น. , . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 27 พฤษภาคม 2554, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ. .
 • . 2554. . การรมหัวพันธุ์เพื่อกระตุ้นการงอกของปทุมมา. , . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 27 พฤษภาคม 2554, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ.
 • . 2553. . Effects of Cultivars and Calcium Levels on Growth and Development of Tomato Grown in Substrate Culture, . The 2nd CMU Graduate Research Conference., 27 พฤษภาคม 2554, Graduate School. Chiang Mai University.
 • . 2553. . Effects of Nitrogen Fertilizer Levels on Growth, Flower and Rhizome Qualities of Curcuma alismatifolia Gagnep, . The 2nd CMU Graduate Research Conference., 27 พฤษภาคม 2554, Graduate School. Chiang Mai University.
 • . 2552. . ผลของฤดูกาลผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแอบไซสิคในปทุมมา, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2552.
 • . 2552. . ผลของธาตุอาหารต่อการเติบโตและคุณภาพดอกของกล้วยไม้ช้าง, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2552.
 • . 2552. . ผลของการให้ปุ๋ยต่อการเติบโต คุณภาพดอกและหัวพันธุ์กระเจียวส้ม, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2552.
 • . 2552. . ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาและการให้แสงคั่นช่วงคืนต่อการผลิตกระเจียวลูกผสมนอกฤดู, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2552.
 • . 2552. . ผลของการเด็ดยอดต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของบานชื่น, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2552.
 • . 2551. . ผลของการให้ปุ๋ยและความหนาแน่นในการปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพหัวพันธุ์กระเจียวส้มที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7, 26 - 30 พฤษภาคม 2551.
 • . 2551. . ผลของระดับความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ต่ออการเจริญเติบโตของปทุมมา, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7, 26 - 30 พฤษภาคม 2551.
 • . 2549. . การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกประเภทหัว, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549.
 • . 2549. . ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตในปทุมมา, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549.
 • . 2549. . ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่อการเจริยเติบโตของแกลดิโอลัส, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549.
 • . 2549. . ผลของไนโตรเจนและเหล็กคีเลทต่อการเจริญเติบโตของผักกาดขาวญี่ปุ่นในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549.
 • . 2549. . ผลของไนโตรเจน และโพแทสเซียมต่อการเจริยเติบโตของว่านนางคุ้ม, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549.
 • . 2549. . ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตของบัวชั้น, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549.
 • . 2548. . ผลของความยาววันต่อการเจริญเติบโตและการสะสมคาร์โบไฮเดรตในปทุมมา, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 5, 26 - 29 เมษายน 2548.
 • . 2548. . ผลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตของฟรีเซีย, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 5, 26 - 29 เมษายน 2548.
 • . 2548. . ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่อการเจริยเติบโตของหงส์เหิรพันธุ์ช่อทับทิม, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 5, 26 - 29 เมษายน 2548.
 • . 2548. . ผลของไนโตรเจน และโพแทสเซียมต่อการเจริยเติบโตของกล้วยไม้หวายพันธุ์ฮันนี่, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 5, 26 - 29 เมษายน 2548.
 • . 2548. . ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่อการเจริยเติบโตและปริมาณธาตุอาหารในว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 5, 26 - 29 เมษายน 2548.
 • . 2547. . ผลของการขาดธาตุอาหารต่อการเติบโตและปริมารธาตุอาหารในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ตวงพิงค์โซเนีย, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 4, 4 - 7 พฤษภาคม 2547.
 • . 2547. . ผลของฟอสฟอรัสและธาตุอาหารองต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 4, 4 - 7 พฤษภาคม 2547.
 • โสระยา ร่วมรังษี, ฉันทนา สุวรรณธาดา, P. Voraurai. . 2535. . Chemical Solution Improving Keeping Quality of 'True Love' Gladiolus Spikes., . 18th Congress on Science and Technology of Thailand., 27 - 29 ตุลาคม 2535, Bangkok, Thailand, หน้า 582-583.
 • P. Apavatjrut, โสระยา ร่วมรังษี. . 2535. . Keeping Quality and Vase-Life Improvement in 'Spathoglottis pubescens'., . The 18th Congress on Science and Technology of Thailand., 27 - 29 ตุลาคม 2535, Queen Sirikit National Convention Centre, หน้า 594-595.

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant Physiology, Physiology of flower (Plant Physiology, Physiology of flower)
 • Plant Nutrition (Plant Nutrition )
 • Hydroponics (Hydroponics)

การศึกษา

 • 2540 : Ph.D. (Biosystems Science) , Niigata University , Japan
 • 2531 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2528 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2545 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2542 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2539 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th