หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
(Assistant Professor Dr. Siwaporn Thumdee)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : (053) 944040
อีเมล : siwaporn.t@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 กันยายน 2564)
 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • P. Yusuk, ศิวาพร ธรรมดี, P. Poonlarp, ดนัย บุณยเกียรติ. 2018 . Effect of season and harvesting time on quality of organic pak choi (Brassica rapa var. chinensis) . Thai Journal of Agricultural Science . 51 : 18-31.
 • ศิวาพร ธรรมดี, Ashariya Manenoi , Nancy J. Chen , Robert E. Paull . 2010 . Papaya Fruit Softening: Role of Hydrolases . Tropical Plant Biology . 3 (2) : 98-109. [pdf, 319 KB]
 • ศิวาพร ธรรมดี, A. Manenoi , R.E. Paull . 2007 . Activity of papaya fruit hydrolases during natural softening and modified softening . Acta Hort (740) : 317-322. [pdf, 169 KB]
 • Ashariya Manenoi, Emma Ruth Bayogan, ศิวาพร ธรรมดี, Robert Paull. 2007 . Utility of 1-methylcyclopropene as a papaya postharvest treatment . Postharvest Biology and Technology (44) : 55-62. [pdf, 322 KB]
 • ชลธิชา ใจมาแก้ว, ศิวาพร ธรรมดี, จามจุรี โสตถิกุล. 2559 . ผลของน้ำตาลซูโครส ถ่านกัมมันต์ และระยะเวลาการให้แสงต่อการสร้างเหง้าของขิงในสภาพปลอดเชื้อ . วารสารเกษตร . 32 (1) : 9-17. [pdf, 380 KB]
 • เทวิณี พันธ์สิทธิ์, ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2557 . การสร้างหัวของว่านจูงนางที่พ้นการพักตัวก่อนฤดูกาล . แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) . 42 (3) : 535-540. [pdf, 1190 KB]
 • อนุธิดา เทพา, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี. 2557 . ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น . แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) . 42 (3) : 747-752. [pdf, 1103 KB]
 • ดวงกมลวรรณ กบกันทา, ศิวาพร ธรรมดี, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. 2556 . ผลของการทำ Seed Priming ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวา . แก่นเกษตร . 41 (3) : 239-246. [pdf, 635 KB]
 • ญาณี โปธาดี, ศิวาพร ธรรมดี, ณัฐา โพธาภรณ์. 2555 . การคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมระหว่างคะน้าและบรอกโคลีที่มีซัลโฟราเฟนสูง . วารสารเกษตร . 28 (2) : 165-171. [pdf, 1334 KB]
 • อัณศยา สุริยะวงศ์ตระการ, วีระพันธ์ กันแก้ว, อัญชัน ชมภูพวง, ศิวาพร ธรรมดี, ณัฐา โพธาภรณ์. 2555 . การคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอกโคลีเพื่อผลิตต้นอ่อนที่มีซัลโฟราเฟนสูง . วารสารเกษตร . 28 (1) : 1-9. [pdf, 2088 KB]
 • กฤติยาพร บวรวัฒนะ, ศิวาพร ธรรมดี, อดิศร กระแสชัย. 2555 . ผลของปริมาณไอออนบีมพลังงานต่ำในการชักนำการกลายพันธุ์ของอัญชัน . วารสารเกษตร . 28 (3) : 245-254. [pdf, 3 KB]
 • นลินี เจริญวรรณ์, ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2554 . ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อการแก่ของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง . ว.วิทย.กษ. . 42 (1) : 267-270. [pdf, 125 KB]
 • กฤษฎา หงษ์ทอง, ศิวาพร ธรรมดี. 2553 . ผลของความเข้มข้นของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นในวัสดุปลูกไร้ดิน . ว.วิทย์.กษ. . 41 (3) : 213-216. [pdf, 433 KB]
 • วาริษา รอดน้อย, ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2553 . ผลของความชื้นต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนาง . ว.วิทย์.กษ. . 41 (3) : 161-164. [pdf, 453 KB]
 • ลมรัก จิรวัฒน์จรรยา, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี. 2553 . ผลของอุณหภูมิและภาวะแล้งต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนาง . ว.วิทย์.กษ. . 41 (3) : 209-212. [pdf, 327 KB]

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, ศิวาพร ธรรมดี. 2542 . พันธุ์ไม้ผลการค้าในประเทศไทย: คู่มือเลือกพันธุ์สำหรับผู้ปลูก , กรุงเทพฯ, 292 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ศิวาพร ธรรมดี, Ashariya Manenoi, Robert E. Paull. . 2005. . Activity of papaya fruit hydrolases during natural softening and modified softening, . First International Symposium on Papaya 'Papaya for the World', 22 - 24 November 2005, MARDI, ISHS, ISAAA, and TFNET/Genting Highlands/Malaysia, 126 Page.
 • กฤติยาพร บวรวัฒนะ, ศิวาพร ธรรมดี, อดิศร กระแสชัย. . 2554. . ผลของปริมาณไอออนบีมพลังงานต่ำต่อการรอดชีวิตและการเติบโตของอัญชัน, . การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • ดวงกมลวรรณ กบกันทา , ศิวาพร ธรรมดี, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. . 2554. . ผลของระยะเวลาที่ให้เมล็ดดูดน้ำในการทำ Seed Priming ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวา, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • พิชิต เหลืองหิรัญ, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี. . 2554. . ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในดินกับลักษณะของดอกว่านจูงนาง , . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • เทวิณี พันธ์สิทธิ์ , ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี. . 2554. . ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิดต่อการพัฒนาหัวของว่านจูงนาง , . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • อนุธิดา เทพา , ศิวาพร ธรรมดี. . 2554. . ผลของเอทธิฟอนต่อการแสดงออกของเพศดอกในบวบเหลี่ยม , . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, จามจุรี โสตถิกุล, ศรีวรรณ ต้นนาค . . 2554. . การสำรวจเฟินในป่าไม้ที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • กมลดา สุภจันทร์ , ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน. . 2554. . ผลของระดับน้ำต่อการเติบโตของผักกะแยง , . ศิการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
 • วาริษา รอดน้อย, ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน. . 2553. . ผลของความชื้นต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนาง, . การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฏาคม 2553.
 • กฤษฎา หงษ์ทอง, ศิวาพร ธรรมดี. . 2553. . ผลของความเข้มข้นของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นในวัสดุปลูกไร้ดิน, . การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฏาคม 2553.
 • ลมรัก จิรวัฒน์จรรยา, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี. . 2553. . ผลของอุณหภูมิและภาวะแล้งต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนาง, . การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฏาคม 2553.
 • นลินี เจริญวรรณ, ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน. . 2553. . ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการแก่ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง, . การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 , 1 - 3 กันยายน 2553.
 • ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, วาริษา รอดน้อย, รณณรงค์ อินทุภูติ, ฉันทนา สุวรรณธาดา. . 2552. . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพกับการพ้นการพักตัวของว่านจูงนางในถิ่นอาศัย, . การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 4 “ทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. , 20 - 23 ตุลาคม 2552, หน้า 27-32.
 • ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี, วาริษา รอดน้อย, รณณรงค์ อินทุภูติ, ฉันทนา สุวรรณธาดา. . 2552. . การสำรวจประชากรว่านจูงนางในบางพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง, . การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 4 “ทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. , 20 - 23 ตุลาคม 2552, หน้า 23-26.
 • ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, พิชัย ใจกล้า. . 2551. . รักษ์ผักพื้นบ้านภาคเหนือ, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 26 - 30 พฤษภาคม 2551.

ความเชี่ยวชาญ

 • การปรับปรุงพันธุ์พืช (Crop Improvement)
 • สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

การศึกษา

 • 2550 : Ph.D. (Tropical Plant and Soil Sciences) , University of Hawaii at Manoa , United States Of America
 • 2539 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) (ปรับปรุงพันธุ์พืช) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2533 : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th