บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
(Assistant Professor Dr. Pornsiri Suebpongsung)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์ : 053944066-7 ต่อ 13
อีเมล : pornsiri.s@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการศูนย์ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)
 • ผู้อำนวยการศูนย์ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหารและการเงิน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • พรสิริ สืบพงษ์สังข์. . 2008. . Assessing Consumer Preferences for Quality and Safety of Tangerine , . Interdependencies between upland and lowland agriculture and resource management, 1 April 2008.
 • พรสิริ สืบพงษ์สังข์. . . . Can paper mulberry be the basis for a sustainable agroforesty system in Northern Laos?, . International Agroforestry Education Conference: Integrating Conservation in the Upland Agriculture in Southeast Asia, 24 - 26 October 2007, Page 16-16.

ความเชี่ยวชาญ

 • Account (Account)
 • Agricultural marketing (Agricultural marketing)
 • Finance (Finance)
 • Agribusiness (Agribusiness)
 • Logistic

การศึกษา

 • 2547 : Dr.sc.agr. (Agricultural Economics) , Hohenheim University , Germany
 • 2541 : บธ.ม. (การเงิน) , ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
 • 2537 : ปริญญาตรี (บัญชี) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th