บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
(Associate Professor Dr. Nuttha Potapohn)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 0-5394-4033-6 ext 104
อีเมล : nuttha.p@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)
 • หัวหน้าภาควิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2558)
 • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 กรกฏาคม 2552 - 26 กรกฏาคม 2556)
 • ผู้ประสานงานสาขาวิชา พืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2547 - 1 มิถุนายน 2549)

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2012 . Study of Powdery Mildew Resistance in Seven Lines of Snow Pea, Pisum sativum . Journal of Agricultural Science . 4 (5) : 209-216.
 • 2012 . Effects of Day-length and Gibberellic Acid (GA3) on Flowering and Endogenous Hormone Levels in Rhynchostylis gigantea (Linds.) Ridl. . Journal of Agricultural Science . 4 (4) : 217-222.
 • ณัฐา โพธาภรณ์, วีณัน บัณฑิตย์. 2008 . Analysis of genetic relationship of the genus Phalaenopsis by RAPD technique . Acta Horticulturae . 2008 (788) : 39-45.
 • 2006 . Analysis of Intersectional Hybrids of Dendrobium by RAPD Technique . Kasetsart Journal (Natural Science . 40 (2) : 456-461.
 • 2004 . เซลล์พันธุศาสตร์และการถ่ายทอดสีดอกของฟิวเซีย . วารสารเกษตร . 20 : 10-18.
 • ณัฐา ควรประเสริฐ, B. Cumpuan, S. Sanawong. 2001 . Protea production trial in northern highland of Thailand . Acta Horticulturae . 2001 (545) : 87-91.
 • 2555 . การคัดเลือกลูกผสมของคะน้าและบรอกโคลีที่มีซัลโฟราเฟนสูง . วารสารเกษตร . 28 (2) : 165-172.
 • 2555 . การตรวจสอบลูกผสมถั่วลันเตาที่ต้านทานโรคราแป้งโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ . วารสารเกษตร . 28 (2) : 155-164.
 • 2555 . การคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอกโคลีเพือ่ผลิตต้นอ่อนที่มีซัลโฟราเฟนสูง . วารสารเกษตร . 28 (1) : 1-10.
 • 2553 . เครื่องหมายจำเพาะสำหรับลายสีดอกเอื้องเขากวางอ่อนโดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร . 27 (1) : 1-8.
 • 2553 . ผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรล- ลิกต่อปริมาณธาตุอาหารและการออกดอกนอกฤดูของกล้วยไม้ช้างกระ . วารสารเกษตร . 26 : 43-50.
 • 2553 . ผลของโคลซิซินต่อการเติบโตของโปร์โตคอร์มเอื้องดินใบหมาก. . วารสารเกษตร . 26 : 27-34.
 • 2553 . ผลของช่วงเวลาการให้สภาพวันสั้นร่วมกับอุณหภูมิต่ำต่อการออกดอกของกล้วยไม้ช้างเผือก . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร . 27 (2) : 11-19.
 • 2553 . ผลของฤดูกาลต่อความหลากหลายของราเอนโดไฟท์ในรากกล้วยไม้สกุลว่านจูงนาง . วารสารเกษตร . 26 : 35-42.
 • 2552 . การถ่ายทอดลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันของดอกดาวเรืองที่ไม่มีกลีบดอก. วารสารเกษตร . วารสารเกษตร . 25 : 95-99.
 • 2552 . ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อเปอร์เซนต์ความมีชีวิตของกลุ่มเรณูของเอื้องแซะหอม เอื้องสายหลวง เอื้องครั่งสายสั้นและเอื้องนางลม . วารสารเกษตร . 25 : 101-108.
 • 2549 . การเปรียบเทียบแบบแผนไอโซไซม์และเครื่องหมายอาร์เอพีดีเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในเอื้องสายสามสีและเอื้องสายแข็ง . วารสารสงขลานครินทร์ . 28 : 531-537.
 • 2548 . การถ่ายทอดลักษณะดอกดาวเรือง . วารสารเกษตร . 21 (2) : 149-155.
 • 2547 . การจำแนกกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี . วารสารเกษตร . 20 (2) : 152-158.
 • 2547 . การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในงาเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ . วารสารเกษตร . 20 (1) : 19-31.
 • 2547 . การผสมพันธุ์ข้ามชนิดในกล้วยไม้สกุลหวายบางหมู่. . วิทยาศาสตร์เกษตร . 35 (5) : 155-158.
 • 2547 . ผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของออนิโธกาลัม. . วิทยาศาสตร์เกษตร . 35 (5) : 151-153.
 • 2546 . การถ่ายทอดสีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกของฟิวเซีย . วิทยาศาสตร์เกษตร . 34 (1) : 25-27.
 • 2546 . การปรับปรุงพันธุ์งาโดยใช้รังสีแกมมาเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ . วิทยาศาสตร์เกษตร . 34 (1) : 32-35.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ณัฐา ควรประเสริฐ, สืบศักดิ์ เสนาวงค์. . 2545. . การปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ฟิวเซีย, . การประชุมวิชาการงานวิจัยและส่งเสริมไม้ดอก, 21 พฤษภาคม 2545, ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่, หน้า 61-65.
 • ณัฐา ควรประเสริฐ;, บูรณพงค์ คำปวน. . 2543. . การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลิวคาเดนดรอน, . การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18 - 20 ตุลาคม 2543, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย, หน้า 534-534.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • ณัฐา โพธาภรณ์. . 2550. . , . เปิดโลกกล้วยไม้:การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้, 3 ธันวาคม 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มช, 14 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • Seed Technology (Seed Technology)
 • Plant Breeding (Plant Breeding)
 • Anthurium Production (Anthurium Production)
 • Fragrance Analysis (Fragrance Analysis)
 • Orchid (Orchid)

การศึกษา

 • 2540 : Ph.D. (Horticulture) , University of Hawaii , United States Of America
 • 2534 : M.S. (Seed Technology) , University of Edinburgh , England (United Kingdom)
 • 2532 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2528 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th