หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
(Assistant Professor Dr. Weenun Bundithya)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 0-5394-4057 ต่อ 13
อีเมล : weenun.b@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 มีนาคม 2553 - 1 มีนาคม 2557)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 พฤศจิกายน 2551 - 1 มีนาคม 2553)

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • Anchan Chompupoung, Siriphong Kumphai, Chatree Sittigul, อังสนา อัครพิศาล, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. 2012 . Study of powdery mildew resistance in seven lines of snow pea, Pisum sativum . Journal of Agricultural Science . 4 (5) : 209-216.
 • Boonma Phengphachanh, ดรุณี นาพรหม, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. 2011 . Effects of day length and gibberellic acid on endogenous hormone levels in flowering of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. . Journal of Agricultural Science, Canada . 4 (4) : 217-222.
 • Adisorn Krasaechai, L.D. Yu, T. Sirisawad, T. Phonsawatchai, วีณัน บัณฑิตย์, U. Taya, S. Anuntalabhochai , T. Vilaithong. 2009 . Low-energy ion beam modification of horticultural plants for induction of mutation . Surface&Coatings Technology . 203 (17) : 2525-2530.
 • Prachya Taywiya, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. 2008 . Analysis of genetic relationship of the genus Phalaenopsis by RAPD technique . Acta Hort . 788 : 39-45.
 • Apichart Chidburi, วีณัน บัณฑิตย์, Chuntana Suwanthada, Takuji Ohyama, โสระยา ร่วมรังษี. 2007 . Changes of carbohydrate contents in Curcuma alismatifolia Gagnep. affected by red light . Acta Hort . 788 : 131-136.
 • Apichart Chidburi, วีณัน บัณฑิตย์, Chuntana Suwanthada, N Ohtake, K Sueyoshi, Takuji Ohyama, โสระยา ร่วมรังษี. 2007 . Effect of Red Light on Growth, Photosynthesis and Food Reserves in Curcuma alismatifolia Gagnep . Thai Journal of Agricultural Science . 40 (1) : 57-63.
 • Sirilak Inthawong, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. 2006 . Analysis of intersectional hybrids of Dendrobium by RAPD technique . Kasetsart J. (Nat. Sci.) . 40 : 456-461.
 • Woei-Jiun Guo, Weenun Bundithya, Peter B. Goldsbrough. 2003 . Characterization of the Arabidopsis metallothionein gene family: tissue-specific expression and induction during senescence and in response to copper . New Phytologist . 159 : 369-381.
 • บุญมา เพ็งพระจันทร์, ดรุณี นาพรหม, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. 2556 . Differential gene expression during flower bud initiation and flower bud development of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. . Journal of Agricultural Technology . 9 (5) : 1285-1295.
 • อัญชัญ ชมภูพวง, อังสนา อัครพิศาล, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. 2555 . การตรวจสอบลูกผสมถั่วลันเตาที่ต้านทานโรคราแป้งโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ . วารสารเกษตร . 28 (2) : 155-163.
 • กมล ทิพโชติ, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. 2555 . การตรวจสอบความต้านทานโรคราแป้งในถั่วลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล . วารสารเกษตร . 28 (3) : 255-262.
 • ชิดชนก ก่อเจดีย์, วีณัน บัณฑิตย์, จามจุรี โสตถิกุล, ณัฐา โพธาภรณ์. 2555 . ความสามารถในการผสมข้ามชนิดและสกุลของกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด . วารสารเกษตร . 28 (3) : 263-272.
 • จตุพร อนุชัย, ณัฐา โพธาภรณ์, วีณัน บัณฑิตย์. 2554 . การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเอื้องดินใบหมากบางชนิดโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์ . วารสารเกษตร . 27 (3) : 239-246.
 • ทิพย์วรรณ ใจภา, โสระยา ร่วมรังษี, วีณัน บัณฑิตย์. 2554 . การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในใบประดับของบัวชั้นโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์ . วารสารเกษตร . 27 (3) : 229-237.
 • ปรัชญา เตวิยะ, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. 2553 . เครื่องหมายจำเพาะสำหรับลายสีดอกเอื้องเขากวางอ่อนโดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร . 27 (1) : 1-8.
 • ชิต อินปรา, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. 2552 . การตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับตรวจสอบลูกผสมและจำแนกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิด . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร . 26 (1) : 24-31.
 • ทาริกา สุทธสม, วีณัน บัณฑิตย์, ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. 2552 . การศึกษาลักษณะทางสัณฐานของมะม่วงเขียวมรกตสายต้นคัด . วารสารเกษตร . 25 (3) : 201-210.
 • อภิชาติ ชิดบุรี, ฉันทนา สุวรรณธาดา, วีณัน บัณฑิตย์, ทากูจิ โอยามา, โสระยา ร่วมรังษี. 2550 . ผลของความยาววันต่อการเติบโต การสังเคราะห์แสงและการสะสมอาหารในปทุมมา . วารสารเกษตร . 23 (2) : 105-114.
 • ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์. 2549 . การเปรียบเทียบแบบแผนไอโซไซม์และเครื่องหมายอาร์เอพีดีเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในเอื้องสายสามสีและเอื้องสายแข็ง . ว. สงขลานครินทร์ วทท. . 28 (3) : 531-537.
 • สุพัตรา เจริญภักดี, วีณัน บัณฑิตย์. 2548 . การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะดอกของกล้วยไม้สกุลช้าง . วารสารเกษตร . 21 (2) : 99- 105.
 • สุพัตรา ปทุมเมือง, วีณัน บัณฑิตย์. 2548 . การจำแนกพันธุ์บัวอุบลชาติโดยการวิเคราะห์ไอโซไซม์ . วารสารเกษตร . 21 (1) : 15-25.
 • ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา ควรประเสริฐ. 2547 . การจำแนกกล้วยไม้ไทยสกุลหวายโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี . วารสารเกษตร . 20 (2) : 152-158.
 • อจลี งอกเสมอ, วีณัน บัณฑิตย์. 2546 . การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในบัวชั้นโดยเครื่องหมายเอเอฟแอลพี . วารสารเกษตร . 19 (3) : 240-248.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ทาริกา สุทธสม, วีณัน บัณฑิตย์. . 2550. . สัณฐานวิทยาและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะม่วงเขียวมรกตสายต้นคัด, . การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรครั้งที่ 3 , 7 - 8 ธันวาคม 2550, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ นครปฐม, 45 หน้า.
 • วีณัน บัณฑิตย์, พินทรัตน์ แสนใจเป็ง. . 2547. . การศึกษาการผลิตแคงการูพอว์และแวกซ์ฟลาวเวอร์, . การประชุมวิชาการงานวิจัยและส่งเสริมไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6, 19 พฤษภาคม 2547, หน้า 67-78.
 • พินทรัตน์ แสนใจเป็ง, วีณัน บัณฑิตย์. . 2546. . การคัดเลือกพันธุ์แคงการูพอว์ที่เหมาะสมต่อการปลูกบนที่สูง, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 22 - 25 เมษายน 2546, หน้า 22-24.
 • วีณัน บัณฑิตย์, พินทรัตน์ แสนใจเป็ง. . 2546. . ผลของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโตของแวกซ์ฟลาวเวอร์, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 22 - 25 เมษายน 2546, หน้า 54-57.
 • วีณัน บัณฑิตย์, พินทรัตน์ แสนใจเป็ง. . 2545. . การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกแคงการูพอว์บนที่สูง, . การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544, 30 ตุลาคม 2544, เชียงใหม่, หน้า 33-43.
 • วีณัน บัณฑิตย์, พินทรัตน์ แสนใจเป็ง. . 2545. . การเจริญเติบโตและออกดอกของกิ่งชำแวกซ์ฟลาวเวอร์, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 28 - 30 พฤษภาคม 2545, หน้า 103-106.

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant Molecular Biology (Plant Molecular Biology)

การศึกษา

 • 2542 : Ph.D. (Molecular Biology) , Purdue University , United States Of America
 • 2538 : M.S. (Plant Tissue Culture) , University of Delaware , United States Of America
 • 2532 : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2538 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th