หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-5394-4655
อีเมล : sansanee.j@cmu.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2016 . Variation of Zinc Concentration in Rice Caryopsis and Husk among Southern Rice Varieties Grown in Southern and Northern Thailand. . CMU. J. Nat. Sci. . 15 (1) : 1-10. [pdf, 434 KB]
 • 2016 . Life-history traits, and geographical divergence in wild rice (Oryza rufipogon Griff.) gene pool in Indochina Peninsula region. . Annuals of Applied Biology . 68 (1) : 53-65. [pdf, 1001 KB]
 • 2015 . The dynamics of spatial and temporal population genetic structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea Baker). . Genet Resour Crop Evol. . [pdf, 1698 KB]
 • 2014 . Genotypic variation in adaptation to soil acidity in local upland rice varieties. . Plant Genetic Resources . [pdf, 353 KB]
 • S. Punchana, M. Cakir, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2012 . Mapping the Bod2 gene associated with boron efficiency in wheat . ScienceAsia (38) : 235-243.
 • Dumnern Ksrlsadee, Apinan Gavilo, ศันสนีย์ จำจด. 2012 . Early generation selection for amylose content in rice grain: heritability and response to selection . CMU. J. Nat. Sci. (11) : 87-95.
 • C Saenchai, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จำจด, B Dell, B Rerkasem. 2012 . Genotypic variation in milling depression of iron and zinc concentration in rice grain . Plant Soil (361) : 271-278.
 • สิทธิชัย ลอดแก้ว, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2011 . Boron deficiency in maize . Plant Soil (342) : 207-220.
 • Oupkaew P , Pusadee P. , Sirabanchongkran A. , Rerkasem K. , ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2011 . Complexity and adaptability of a traditional agricultural system: case study of a gall midge resistant rice landrace from northern Thailand . Genet Resour Crop Evol (58) : 361-372.
 • S Niruntrayakul, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2009 . Crossability between cultivated rice (Oryza sativa) and common wild rice (O. rufipogon) and characterization of F1 and F2 populations . ScienceAsia (35) : 161-169.
 • T Pusadee, ศันสนีย์ จำจด, Yu Chiang, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, BA Schaal. 2009 . Genetic structure and isolation by distance in a landrace of Thai rice . Proc Natl. Acad. Sci. USA. (133) : 1380-1385.
 • C Prom-U-Thai, C Sanchai, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, S. Fukai, I.D. Godwin, L Huang. 2007 . Effect of grain morphology on degree of milling and iron loss in rice . Cereal Chemistry (84) : 384-388. [pdf, 46 KB]
 • Phanchaisri B. , Chandet R. , Yu L.D. , Vilaithong T. , ศันสนีย์ จำจด, Anuntalabhochai S. . 2007 . Low-energy ion beam-induced mutation in Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105) . Surface & Coating Technology . 1 (201) : 8024-8028.
 • S Pintasen, C Prom-U-Thai, ศันสนีย์ จำจด, นริศ ยิ้มแย้ม, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2007 . Variation of grain iron content in a local upland rice germplasm from the village of Huai Tee Cha in northern Thailand . Euphytica . 158 : 27-34. [pdf, 109 KB]
 • M. Leesawatwong, ศันสนีย์ จำจด, J. Kuo, B. Dell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2005 . Nitrogen fertilizer increases seed protein and milling quality of rice . Cereal Chemistry (82) : 588-593.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2004 . Boron deficiency in wheat: a review . Field Crop Research (89) : 173-186.
 • จำเนียร วงษ์โม้, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2004 . Contrasting responses to boron deficiency in barley and wheat . Plant and Soil (259) : 103-110.
 • ศันสนีย์ จำจด, Sunisa Nirantrayakul, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2004 . Genetic control of boron efficiency in wheat (Triticum aestivum L.) . Euphytica . 135 (1) : 21-27.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, สุณิสา นิรันตรายกุล, ศันสนีย์ จำจด. 2004 . Increasing boron efficiency in international bread wheat, durum wheat, triticale and barley germplasm will boost production on soils low in boron . Field Crops Research (86) : 175-184.
 • C. Maneechote, S. Jamjod, B. Rerkasem. 2004 . Invasion of weedy rice in rice fields in Thailand: problems and management . International Rice Research Notes (29) : 14-16.
 • M. Leesawaswong, S. Jamjod, B. Rerkasem, J. Kuo, B. Dell. 2004 . Nitrogen fertilizer increases protein and reduces breakage of rice cultivar Chainat 1 . International Rice Research Notes (29) : 61-62.
 • Manop Leesawatwong, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด, S. Pinjai. 2003 . Determinants of a premium-priced, special-quality rice . International Rice Research Notes (28) : 34--.
 • B. Rerkasem, S. Jamjod. 2001 . Overcoming wheat sterility problem with boron efficiency . Development in Plant and Soil Science (92) : 82-83.
 • Jamjod , S, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 1999 . Genotypic variation in response of barley to boron deficiency . Plant and Soil . 1999 (215) : 65-72.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, S. Jamjod. 1997 . Boron deficiency induced male sterility in wheat (Triticum aestivum L.) and implications for plant breeding . Euphytica . 1997 (96) : 257-262.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, S. Jamjod. . 1997 . Genotypic variation in plant response to low boron and implications for plant breeding . Plant and Soil . 1997 (193) : 169-180.
 • 2559 . ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดจากภาคใต้ของประเทศไทย. . วารสารแก่นเกษตร. . 44 (1) : 83-94. [pdf, 1242 KB]
 • 2558 . .ความแปรปรวนของคุณภาพการหุงต้มในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน. . วารสารแก่นเกษตร. . 43 : 687-698. [pdf, 950 KB]
 • 2558 . การปันส่วนธาตุเหล็กและสังกะสีในระยะเติมเมล็ดของต้นข้าว. . วารสารแก่นเกษตร. . 43 : 67-78. [pdf, 958 KB]
 • เยาวมาลย์ เขียวสะอาด, ศันสนีย์ จำจด, ดำเนิน กาละดี. 2555 . การแสดงออกของยีนไม่ไวแสงต่อการปรับปรุงพันธุ์วันที่เป็นกลางในข้าวก่ำ . วารสารนเรศวรพะเยา (5) : 54-59.
 • เจษฏา จงใจดี, สิทธิชัย ลอดแก้ว, สาวิกา กอนแสง, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2553 . ผลของอุณหภูมิสูงต่อความมีชีวิตของละอองเรณูและการปฏิสนธิในพันธุ์ข้าวไทย . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ (26) : 29-35.
 • Khemkham Hongphakdy, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2553 . Response to rates of nitrogen fertilizer application of F4 progenies of composite crosses between local rice variety (Mueng Nga) and high yielding variety (Thadokham 7) of Lao PDR . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ (26) : 17-22.
 • ศรัณย์ ขำโท้, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2553 . การคัดเลือกลักษณะที่เอื้อต่อการผสมข้ามในลูกผสมกลับระหว่างข้าวป่าสามัญ (Oryza rufipogon Griff) และข้าวปลูกพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (Oryza sativa L. var Suphanburi 1) . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ (26) : 1-7.
 • ณรงค์กร จักรสาน, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2553 . การประเมินประชากรลูกผสมชั่วที่ 3 ระหว่างข้าวพันธุ์พื้นเมือง (เหมยนอง) กับพันธุ์สมัยใหม่ (ปทุมธานี 1) จากประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ปลูกในสามพื้นที่ . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ (26) : 9-15.
 • อนุพงศ์ วงศ์ตามี, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, จรรยา มณีโชติ , ศันสนีย์ จำจด. 2553 . ความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรข้าววัชพืชจากภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 26 : 23-28.
 • เปรมกมล มูลนิลตา, สุณิสา นิรันตรายกุล, ดำเนิน กาละดี, ศันสนีย์ จำจด. 2552 . การประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวก่ำพื้นเมืองของไทย . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ (25) : 93-99.
 • Lay Heng Seang , ดำเนิน กาละดี, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2552 . Responses of different maize varieties to soil water stress . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ (25) : 133-141.
 • ภาณุวัฒน์ ปัญญะการ, อโณทัย ศิรบรรจงกราน, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2552 . การประเมินผลผลิตของข้าวพื้นเมืองพันธุ์เหมยนองข้าวเจ้าของเกษตรกร . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ (25) : 143-148.
 • สุพรรษา สุขแก้ว , เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2552 . ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการติดเมล็ดในข้าว . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ (25) : 149-154.
 • อรรถพล เขียวแก้ว , สาวิกา กอนแสง, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2552 . ผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมปทุมในสภาพแอโรบิก . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ ( 25) : 155-160.
 • เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2550 . การควบคุมทางพันธุกรรมของธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 : 7-10.
 • ณัฏฐิณี ภัทรกุล, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . การคัดเลือกพันธุ์ทนทานต่ออะลูมินั่มในข้าวไทยพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ปรับปรุง . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 : 1-6.
 • อาทิตยา สุตา, จรรยา มณีโชติ, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2550 . การปนเปื้อนของข้าววัชพืชในเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกของเกษตรกร . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 : 48-52.
 • เจนจิรา หม่องอ้น, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . การปรับตัวของพันธุ์ข้าวไทยต่อสภาพดินน้ำขัง . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 : 25-29.
 • วชิระ พอจิตร, กนก ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . การปลูกข้าวแบบสลับระหว่างพันธุ์ต้านทานและพันธุ์อ่อนแอเพื่อควบคุมการเข้าทำลายของแมลงบั่วในข้าว . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 .
 • สิทธิพงษ์ จินดาหลวง, จรรยา มณีโชติ, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2550 . ความแตกต่างในการเจริญเติบโตระหว่างข้าวปลูกและข้าววัชพืชในระยะต้นอ่อน . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 : 43-46.
 • ประทีป อูปแก้ว, จินตนา ทยาธรรม, จิราพร ตยุติวุฒิกุล, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเหมยนองต่อการเข้าทำลายของแมลงบั่วจากต่างแหล่ง . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 : 53-57.
 • สุวรรณี แลน้อย, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวไทยในการปรับตัวต่อสภาพดินไม่ขังน้ำ . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 : 19-24.
 • ชลธิชา ถวิลไพร, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวในความแข็งแรงและการตั้งตัวของต้นกล้าที่ปลูกโดยการหว่านข้าวแห้ง . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 : 31-35.
 • รัตยา ญานะพันธุ์ , ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . สมรรถภาพการใช้ธาตุแมงกานีสในพันธุ์ข้าวไทย . วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ . 23 : 11-17.
 • Dang Huu Thang , ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2549 . Responses of rice to low P supply in alternate aerated and stagnant solution culture . วารสารเกษตร . 22 (1) : 27-35.
 • เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2549 . การควบคุมทางพันธุกรรมของปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว . วารสารเกษตร . 22 (1) : 1-5.
 • จรรยา มณีโชติ, สมศักดิ์ สมานวงศ์, ศันสนีย์ จำจด. 2549 . การใช้สารกำจัดวัชพืชในการควบคุมข้าววัชพืชในนาหว่านน้ำตม . วารสารเกษตรพระจอมเกล้า . 23 (2) : 61-71.
 • ทรายคำ ปินตาเสน, ชนากานต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2549 . ความแปรปรวนของปริมาณธาตุเหล็กภายในและระหว่างพันธุ์ของข้าวพื้นเมืองไทย . วารสารเกษตร . 22 (1) : 7-12.
 • อดิเรก ปัญญาลือ, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2549 . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรข้าวป่าสามัญจากพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย . วารสารเกษตร . 22 (1) : 21-25.
 • ชนากานต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2547 . ธาตุเหล็กในเมล็ดข้าวไทย . กสิกร . 77 (6) : 105-111.
 • สุพรรณิการ์ พันชนะ, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2546 . การตอบสนองต่อความเป็นพิษของโบรอนในข้าวสาลีสามพันธ์ที่มีระดับความทนทานต่อการขาดโบรอนแตกต่างกัน . วารสารเกษตร (ฉบับพิเศษ) : 223-234.
 • ทินกร ศรีวิชัย, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2546 . การตอบสนองต่อโบรอนในถั่วพุ่ม . วารสารเกษตร (ฉบับพิเศษ) .
 • ทรายแก้ว มีสิน, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2546 . ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในและระหว่างประชากรของเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย . วารสารเกษตร (ฉบับพิเศษ) : 317-326.
 • จำเนียร วงษ์โม้, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2546 . เปรียบเทียบการตอบสนองต่อการขาดโบรอนในข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี . วารสารเกษตร (19) : 125-133.
 • อยุธย์ คงปั้น, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2546 . อิทธิพลของโบรอนต่อคุณภาพเมล็ดในถั่วเขียวต่างพันธุ์ . วารสารเกษตร (ฉบับพิเศษ) : 235-244.
 • ศันสนีย์ จำจด, ปณิตา บุญสิทธ์, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2543 . แหล่งพันธุกรรมของความทนทานต่อการขาดธาตุโบรอนในข้าวบาร์เลย์ . วารสารเกษตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) . 2543 (16) : 53-64.

  หนังสือ-บางบท
 • B. Schaal, W.J. Leverich, ศันสนีย์ จำจด, C. Maneechote, A. Bashir, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2010 . Gene flow, biodiversity, and genetically modified crop: Weedy rice in Thailand . Molecular Approaches in Natural Resource Conservation and Management , New York, USA, Page 35-49.
 • Ahmed M, Jahiruddi M, Jamjod S, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, H.E. Goldbach et al. . 2002 . Boron efficiency in a wheat germplasm from Bangladesh . Boron in Plant and Animal Nutrition , New York, Page 229-304.
 • S. Jamjod, J.G. Paull, B.J. Brooks, Rathjen . 1997 . Genetic variation for tolerance to high concentration of boron in durum wheat (Triticum turgidum L. var durum). . Boron in Soils and Plants , Page 111-115.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, S. Jamjod.. 1997 . Genotypic variation in plant response to low boron and implications for plant breeding . Boron in Soils and Plants: Reviews , Page 169-180.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • R. Yanaphan, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2008. . Manganese Efficiency in Thai Rice Genotypes, . The 5th International Crop Science Congress, 13 - 18 April 2008, Jeju. Korea.
 • A. Wongtamee, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. . 2008. . Evaluation of Common Wild Rice Populations for Evident of Exotic Genes, . The 5th International Crop Science Congress, 13 - 18 April 2008, Jeju, Korea.
 • Amena Prommin, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. . 2008. . Segregation in F2 Generation of Crosses between Common Wild Rice and Cultivated Rice , . The 5th International Crop Science Congress, 13 - 18 April 2008, Jeju. Korea.
 • C. Maneechote, J. Jitprom, S. Jiaranairungroj, S. Supapol, ศันสนีย์ จำจด. . 2007. . Alternative herbicides for controlling a population of strangletop [Leptochloa chinenesis (L.) Nees] resistant to ACCase, . The 21 st Asian Pacific Weed Science Society Conference, 2 - 6 October 2007, Page 285-289. [pdf, 16 KB]
 • C. Maneechote, S. Jiaranairungroj, J. Areerat, J. Supapol, ศันสนีย์ จำจด. . 2007. . Weed wiper: an innovative method for controlling weedy rice (Oryza sativa f. spontanea) in rice fields, . The 21st Asian Pacific Weed Science Society Conference, 2 - 6 October 2007, Page 280-284. [pdf, 16 KB]
 • Nattinee Phattarakul, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2007. . Genotypic Variation in Tolerance to Al in Thai Rice Germplasm, . The 2nd International Conference on Rice for the Future, 5 - 9 November 2007, Bangkok, Thailand, Page 141-144. [pdf, 2815 KB]
 • Sunisa Nirantrayakul, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. . 2007. . Crossability between Cultivated Rice (Oryza sativa L.) and Common Wild Rice (O. rufipogon Griff.), . The 2nd International Conference on Rice for the Future, 5 - 9 November 2007, Bangkok, Thailand, Page 366-368. [pdf, 2542 KB]
 • Anupong Wongtamee, Ariya Phoakrueng, Panomwan Boonchuay, Ronnachit Jindalouang, Therdsak Anakad, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Chanya Maneechote, ศันสนีย์ จำจด. . 2007. . Evidence of Gene Flow from Crop Rice in Common Wild Rice Populations in Northeastern Thailand, . The 2nd International Conference on Rice for the Future, 5 - 9 November 2007, Bangkok, Thailand, Page 369-372. [pdf, 16 KB]
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด, กนก ฤกษ์เกษม. . 2006. . Diversity, managment, utilization and conservation of local rice germplasm, . The 47th Annual Meeting of Society for Economic Botany, 5 - 9 June 2006, Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, Page 83--.
 • Barbara Schaal, Anbreen Bashir, ศันสนีย์ จำจด, Wesley Leverich, Jason Londo, Chanya Maneechote, Sunisa Nirantraiyakun, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Sonal Singhal. . 2006. . Introgression and gene flow in Asian rice, . The 9th International Symposium on the biosafety of Genetically Modified Organisms, 24 - 29 September 2006, Jeju Island, South Korea.
 • Thorsten Schnurbusch, Tim Sutton, Jeff Paull, Sansanee Jamjod, Anthony Rathjen, Peter Langridge, Nick Collins. . 2005. . Towards isolation of boron tolerance genes in wheat and barley, . Plant & Animal Genome XIII conference, 15 - 19 January 2005, Town & Country Convention Center, San Dieco, CA.
 • สิทธิชัย ลอดแก้ว, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2005. . Boron deficiency in maize, . Proceedings of 15th International Plant Nutrition Colloquim (Eds. C.J. Li et al.), 14 - 19 September 2005, Beijing, China, Page 258-259.
 • S. Yoopum, ดำเนิน กาละดี, ศันสนีย์ จำจด, สมบัติ ศรีชูวงศ์. . 2005. . Chemical contents in groundnut peg in relation to pre-harvest resistance to Aspergillus flavus, . Proceedings of 15th International Plant Nutrition Colloquim (Eds. C.J. Li et al.), 14 - 19 September 2005, Beijing, China, Page 426-427.
 • M. Leesawatwong, ศันสนีย์ จำจด, B. Dell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2005. . Nitrogen concentration and soluble protein in rice, . Proceedings of 15th International Plant Nutrition Colloquim (Eds. C.J. Li et al.) , 14 - 19 September 2005, Beijing, China, Page 428-429.
 • R. Yanaphan, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2005. . Iron efficiency in Thai rice genotypes, . Proceedings of 15th International Plant Nutrition Colloquim (Eds. C.J. Li et al.), , 14 - 19 September 2005, Beijing, China, Page 252-253.
 • Chanya Maneechote, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, กนก ฤกษ์เกษม. . 2005. . Farmers' participation in development of integrated methods of weedy rice control in Thailand, . The 20th Asian-Pacific Weed Science Society Conference, 7 - 11 November 2005, Ho Chi Minh City, Vietnam, Page 529-534.
 • Chanya Maneechote, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem. . 2004. . Controlling invasive wild rice with ACCase-inhibiting herbicides, . 4th International Crop Science Congress, 26 September - 1 October 2004, Brisbane, Australia.
 • Supannika Punchana, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem. . 2004. . Response to boron toxicity in boron efficiency and inefficiency wheat genotypes, . 4th International Crop Science Congress, 26 September - 1 October 2004, Brisbane, Australia.
 • Supawadee Ngorian, Sansanee Jamjod, Suthat Julsrigivul, Dumnern Kaladee, Benjavan Rerkasem. . 2004. . Response to boron (B) level in F2 and F3 populations derived from B-efficient and B-inefficient wheat parents, . 4th International Crop Science Congress, 26 September - 1 October 2004, Brisbane, Australia.
 • Manop Leesawatwong, Sansanee Jamjod, Jphn Kuo, Bernie Dell, Benjavan Rerkasem. . 2004. . Nitrogen fertilizer alters milling quality and protein distribution in head rice, . 4th International Crop Science Congress, 26 September - 1 October 2004, Brisbane, Australia.
 • Chanakan Pron-u-thai, Saicome Pintasen, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem. . 2004. . Variation in grain iron between seed lots of some upland rice varieties, . 4th International Crop Science Congress, 26 September - 1 October 2004, Brisbane, Australia.
 • S. Anumtalabhochai, R. Chandej, B. Phanchaisri, L.D. Yu, S. Promthep, S. Jamjod, T. Vilaithong. . 2004. . Mutation induction in Thai purple rice by low-energy ion beam, . Proceedings of the 9th Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), 25 - 31 October 2004, Hanoi, Vietnam, Page 10-24C.
 • Saicome Pintasen, Chanakan Prom-u-thai, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem. . 2004. . Variation of rice grain iron between and within seed lots of a local rice variety, . the 1st International Conference on Rice for the Future, 31 August - 3 September 2004, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, Page 133--.
 • Pojjanee Supamongkol, Saikaew Meesin, Therdsak Anakat, Narit Yimyam, Sansanee Jamjod, Kanok Rerkasem, Benjavan Rerkasem. . 2004. . Genetic diversity within and between populations of local rice varieties from northern Thailand, . The 1st International Conference on Rice for the Future, 31 August - 3 September 2004, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, Page 173--.
 • Nattinee Phattarakul, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem. . 2004. . Differential response to soil acidity in two rice varieties, . The 1st International Conference on Rice for the Future, 31 August - 3 September 2004, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, Page 176--.
 • Tonapha Pusadee, Yu-Chung Chiang, Barbara Schaal, Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod. . 2004. . Population structure of a local Thai rice (Oryza sativa L.) germplasm using microsattelite markers, . The 1st International Conference on Rice for the Future, 31 August - 3 September 2004, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, Page 181--.
 • Manop Leesawatwong, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem. . 2004. . Relationship between grain nitrogen, milling breakage and price in KDML105 and RD6, . The 1st International Conference on Rice for the Future, 31 August - 3 September 2004, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, Page 144--.
 • S Meesin, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2003. . Genetic diversity within and between populations in a local Thai rice variety, . Proceedings: Rice Biotechnology 2003, 18 June 2003, PEACH, Pattaya, Thailand, Page 233-238.
 • Chanya Maneechote, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2002. . Wild rice in Thailand: living with diversity, . Annual Conference of Society for Conservation Biology, 14 - 19 July 2002, The University of Kent, Canterbury, UK..
 • M. Ahmed, M. Jahiruddi , S. Jamjod, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2001. . Boron efficiency in a wheat germplasm from Bangladesh., . In “Boron 2001 International Workshop on All Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition” , 23 - 27 July 2001, Bonn, Germany. .
 • J. Wongmo, S. Jamjod, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2001. . Boron efficiency in wheat and barley., . In “Boron 2001 International Workshop on All Aspects of Plant and AnimalBoron Nutrition” , 23 - 27 July 2001, Bonn, Germany. .
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, S. Jamjod. . 2001. . Overcoming wheat sterility problem with boron efficiency., . In “Plant Nutrition – Food security and sustainability of agro-ecosystems” ( Eds. Horst et al.), 30 December 2001, Page 82-83.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, S. Jamjod. . 2001. . Overcoming wheat sterility problem with boron efficiency., . Presented at International Plant Nutrition Colloquium, 27 July - 3 August 2001, Hannover, Germany. Dev. Plant Soil Sci, Page 82-83.
 • M. Ahmed , M. Jaihiruddin , S. Jamjod, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2001. . Boron efficiency in a wheat germplasm from bangladesh., . Proceedings of the International Workshop on all Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition, Bonn, , 23 - 27 July 2001, Page 299-303.
 • ศันสนีย์ จำจด. . 2554. . ความหลากหลายทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการในเชื้อพันธุ์ข้าวไทย, . การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17, 7 - 9 เมษายน 2554, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่, หน้า 13-17.
 • จรรยา มณีโชติ, พนมวัน บุญช่วย, อริยา เผ่าเครื่อง, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. . 2550. . ความสำเร็จในการทำงานวิจัยร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อควบคุมการระบาดของข้าววัชพืชในนาข้าว, . การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 20 - 22 พฤศจิกายน 2550, โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ. เมือง จ. พิษณุโลก , หน้า 146-160. [pdf, 2316 KB]
 • เอกสิทธิ์ พงศ์พิทักษ์, จรรยา มณีโชติ, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. . 2550. . การถ่ายทอดพันธุกรรมความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช fenoxaprop-p-ethyl ในหญ้าข้าวนก, . การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 20 - 22 พฤศจิกายน 2550, หน้า 42-52. [pdf, 1441 KB]
 • จรรยา มณีโชติ, ศันสนีย์ จำจด. . 2550. . เทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมข้าววัชพืชในนาหว่านน้ำตม, . การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 , 20 - 22 พฤศจิกายน 2550, โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ. เมือง จ. พิษณุโลก . [pdf, 2347 KB]
 • รณชิต จินดาหลวง, จรรยา มณีโชติ, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. . 2550. . ความสามารถในการแข่งขันด้านการเจริญเติบโตของข้าววัชพืชกับข้าวปลูก, . การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 , 20 - 22 พฤศจิกายน 2550, โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ. เมือง จ. พิษณุโลก, หน้า 33-41. [pdf, 2059 KB]
 • จรรยา มณีโชติ, อาทิตย์ กุคำอู, วิไลลักษณ์ สมมุติ, เจริญ ศิริอุดมภาส, พิสิฐ พรหมนารท, ศันสนีย์ จำจด, กนก ฤกษ์เกษม, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2548. . วิธีการจัดการข้าววัชพืชแบบผสมผสานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม, . การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว, 7 - 8 มีนาคม 2548, โรงแรมรอแยลฮิลล์ รีสอรท์ จ. นครนายก, หน้า 161-166.
 • ศันสนีย์ จำจด, สุนิสา นิรันตรายกุล, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2545. . Genetic control of boron efficiency in wheat, . การประชุมเพื่อเสนอผลงานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ฝ่ายพืชไร่ CMUPNlab working paper , 27 - 30 มีนาคม 2545, โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต จ. เพชรบูรณ์ , หน้า 49-59.
 • สิทธิชัย ลอดแก้ว, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ; ศันสนีย์ จำจด , อุทุมพร ไชยวงศ์ . . 2545. . การตอบสนองต่อการขาดโบรอนของข้าวโพดและข้าวฟ่าง , . การประชุมเพื่อเสนอผลงานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ฝ่ายพืชไร่ CMUPNlab working paper , 27 - 30 มีนาคม 2545, โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต จ. เพชรบูรณ์ , หน้า 19-26.
 • สุพรรณิการ์ พันชนะ, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2545. . Relating boron deficiency and toxicity responses in wheat genotypes, . การประชุมเพื่อเสนอผลงานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ฝ่ายพืชไร่ CMUPNlab working paper , 27 - 30 มีนาคม 2545, โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต จ. เพชรบูรณ์ , หน้า 61-77.
 • สุนิสา นิรันตรายกุล , ศันสนีย์ จำจด. . 2545. . ความสามารถในการผสมข้ามระหว่างข้าวปลูกและข้าวป่า , . การประชุมเพื่อเสนอผลงานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ฝ่ายพืชไร่ CMUPNlab working paper , 27 - 30 มีนาคม 2545, โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต จ. เพชรบูรณ์ , หน้า 79-91.
 • อยุธย์ คงปั้น, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2545. . ความแตกต่างทางพันธุกรรมของลักษณะความทนทานต่อการขาดโบรอนของถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata) และถั่วเขียวผิวดำ (Vigna mugo), . การประชุมเพื่อเสนอผลงานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ฝ่ายพืชไร่ CMUPNlab working paper , 27 - 30 มีนาคม 2545, โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต จ. เพชรบูรณ์ , หน้า 93-101.
 • ณภัทร สมควร, ศันสนีย์ จำจด;, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2545. . การแสดงออกของยีนที่ควบคุมสมรรถภาพการใช้โบรอนในข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ , . การประชุมเพื่อเสนอผลงานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ฝ่ายพืชไร่ CMUPNlab working paper , 27 - 30 มีนาคม 2545, โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต จ. เพชรบูรณ์ , หน้า 103-110.
 • พนมวัน บุญช่วย, ศันสนีย์ จำจด. . 2545. . การประเมินการตอบสนองต่อธาตุโบรอนในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบของประชากรข้าวบาร์เลย์ลูกผสมชั่วที่ 3 , . การประชุมเพื่อเสนอผลงานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ฝ่ายพืชไร่ CMUPNlab working paper , 27 - 30 มีนาคม 2545, โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต จ. เพชรบูรณ์ , หน้า 113-125.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Sansanee Jamjod. . 2544. . Evaluating bread wheat, durum and triticale germplasms for boron efficiency., . รายงานการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว CMUPNlab Working Papers I., 30 ธันวาคม 2544, หน้า 58-69.
 • Sansanee Jamjod, Sunisa Niruntrayagul, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . Genetics of B efficiency in barley: Response of F2 – derived F3 families., . รายงานการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว CMUPNlab Working Papers I., 30 ธันวาคม 2544, หน้า 116-123.
 • ศันสนีย์ จำจด, สุนิสา นิรันตรายกุล, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . Genetics of B efficiency in barley: Response of F2 – derived F3 families.2545, . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 116-123.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. . 2544. . Overcoming wheat sterility problem with boron efficiency., . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 1-6.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ . . 2544. . Evaluating bread wheat, durum and triticale germplasms for boron efficiency., . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 58-69.
 • สุภาวดี ง้อเหรียญ, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . Genetics of boron efficiency in wheat: I. Evaluation of F2 population of Fang 60 x Bonza to boron levels, . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 124-134.
 • จำเนียร วงษ์โม้, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . เปรียบเทียบการตอบสนองต่อโบรอนในข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และ ทริติคาเลย์, . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 149-163.
 • สุนิสา นิรันตรายกุล, ;ศันสนีย์ จำจด. . 2544. . การประเมินความสามารถทนต่อการขาดโบรอนของประชากรจาก CIMMYT, . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 164-170.
 • อยุธย์ คงปั้น, ศันสนีย์ จำจด. . 2544. . ความแตกต่างทางพันธุกรรมของลักษณะความทนทานต่อการขาดโบรอนของถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำ, . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 171-178.
 • ปณิตา บุญสิทธิ์, ศันสนีย์ จำจด. . 2544. . Study of variation of grain Fe in F1 hybrids., . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 179-184.
 • วัชรา บัวพันธ์, ศันสนีย์ จำจด;, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . การตอบสนองของสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์และลูกผสมชั่วที่ 1ต่อการขาดดบรอน, . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 185-197.

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant Breeding (Plant Breeding)
 • Genetic Aspect of Plant Nutrition (Genetic Aspect of Plant Nutrition)
 • Genetic diversity in rice (Genetic diversity in rice)

การศึกษา

 • 2539 : Ph.D. (Plant Science) , University of Adelaide , Australia
 • 2531 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์(พืชไร่)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2527 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์(พืชไร่)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2551 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2548 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2544 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2539 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2537 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th