บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายชวลิต กอสัมพันธ์
(Mr. CHAWALIT KORSAMPHAN)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์เกษตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  
โทรศัพท์ : 0 5394 4052
อีเมล : chawalit.k@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2546. . ความหลากหลายของพืชปลูกในระบบในระบบเกษตรแบบตัดฟันโค่นเผากรณีศึกษาในชุมชนกะเหรี่ยงและม้ง, . เกษตรก้าวไกล วิจัยเพื่อชุมชน, 27 มิถุนายน 2546, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 37-37.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • ชวลิต กอสัมพันธ์. . 2550. . , . ไม้ผลสำหรับพื้นที่สูง, 1 - 11 มกราคม 2551, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 23 หน้า.
 • ชวลิต กอสัมพันธ์. . 2550. . , . หลักการปลูก ดูแลรักษา และแปรรูปกาแฟอราบิก้า, 1 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2550, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 27 หน้า.
 • ชวลิต กอสัมพันธ์. . 2550. . , . เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการผลิตกาแฟคั่วบดสำหรับเกษตรกร, 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2551, ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 35 หน้า.

การศึกษา

 • 2540 : วท.ม. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2533 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2552 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2549 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2542 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th