บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
(Ms. WAREELAK WUNNAVIJIT)

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  
ฝ่ายงาน : หน่วยยุทธศาสตร์
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 103
อีเมล : wareelak.w@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้างาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (21 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2566)
 • หัวหน้าหน่วย หน่วยยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2566)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • 2550 . คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. [doc, 708 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การบริหารพัสดุ

การศึกษา

 • 2545 : Master of Public Administration (MPA) (Management for Executives) , National Institute of Development Administration , ไทย
 • 2532 : Bachelor of Business Administration (School of Management Science) , Sukhothai Thammathirat Open University , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2552 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2549 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2541 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2539 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2537 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th