บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางแสงดาว แบนซิเกอร์
(Mrs. SAENGDAO BANZIGER)

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 131
อีเมล : sangdao.banziger@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2021 . Dinogamasus saengdaoae sp. nov. (Mesostigmata: Laelapidae) found in the acarinarium of carpente bees in Thailand KORRAWAT ATTASOPA, RAFAEL R. FERRARI, PANUWAN CHANTAWANNAKUL & HANS BÄNZIGER . Systematic & Applied Acarology (26) : 474-495. [pdf, 3773 KB]
 • Hans Bänziger, Sängdao Bänziger. 2010 . Mammals, birds and reptiles as hosts of Lisotrigona bees, the tear drinkers with the broadest host range (Hymenoptera, Apidae) . MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT . 83 (3) : 271-278. [pdf, 453 KB]
 • Hans Bänziger, Prachaval Sukumalanand, Somnuk Boongird, Sängdao Bänziger. 2009 . Bees that drink human tears (Hymenoptera: Apidae). . Journal of the Kansas Entomological Society . 82 (2) : 135-150. [pdf, 1782 KB]

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2555. . การตัดสินใจของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ในการเลือกเข้าสังกัดวิชาเอกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , . งานประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 4, 2 - 4 พฤษภาคม 2555. [pdf, 65 KB]

การศึกษา

 • 2547 : ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2539 : ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) , ส.ราชภัฎเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th