หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
(Associate Professor Dr. AVORN OPATPATANAKIT)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
อีเมล : avorn.o@cmu.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. 2551 . ร่วมแรงร่วมใจ ... สร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกร: ปลูกหญ้าแพงโกล่า , 14/2 หมู่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300, 206 หน้า. [jpg, 186 KB]
 • , อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. 2551 . ร่วมแรงร่วมใจ … สร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกร: ปลูกหญ้าแพงโกล่า , วนิดา เพรส , 150 หน้า. [jpg, 392 KB]

  หนังสือ-บางบท
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. 2542 . เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม. . ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยแบบชุดโครงการ กรณีศึกษา: โคนม. , หน้า 117-138.

  ตำรา-บางบท
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . การวิจัยเพื่อท้องถิ่น: วิธีวิทยาวิจัยทางเลือกในการส่งเสริมการเกษตร . วิธีวิทยาวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร . วิธีวิทยาวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร , Nueva Ecija, Philippines, 13 Page. [doc, 106 KB]

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . 2000. . Area-based Research Management as a means to strengthen community development: The Thailand Fund-North’s Experience. Pro, . Impact of Agricultural Research and Development in Southeast Asia, 24 - 26 October 2000, Cambodian Agricultural Research and Development Institute, Phnom Penh, Cambodia.
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . 1999. . Agricultural Services in Thailand: An Overview. A Country Report , . International Training Course on Agricultural Services, 23 - 31 January 1999, The Egyptian International Centre For Agriculture Cairo (EICA), Egypt..
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . 1998. . Collaborative Action Research: An Alternative Methodology to Create Sustainable Rural Development, . Workshop on Collaborative Action Research, 4 - 9 May 1998, Center for Social Forestry, Mulawarman University, East Kalimantan, Indonesia. .
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . . . Community-Based Research (CBR) Approach as a Research Methodology to Enable Students to Empower Rural Community, . The 3rd APEAEN Internation Conference Agriculture, Education and Environment, 4 - 7 November 2007, Nueva Ecija, Philippines, 13 Page. [doc, 106 KB]
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . 2551. . Community-Based Research Management: An Integrated Approach to Empower Master Students in Strengthening Rural Community, . International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2008 , 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2551. [doc, 28 KB]
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . 2544. . Facilitating Learning Community through Empowering the Locals., . International Workshop on “Participatory Technology Development and Local Knowledge for Sustainable Land Use in Southeast Asia, 6 - 7 พฤษภาคม 2544, Suan Bua Resort, Chiang Mai, Thailand..
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, Sumalee Suthipradit, Chumpon Kunta, Suphachai Lorlowhakarn , Jaturaporn Rakngan. . 2542. . Participatory Action Research: Alternative Methodology to Research for Sustainable Agriculture., . Sustainable Agriculture: Possibility and Direction, Proceedings of the 2nd Asia-Pacific Conference on Sustainable Agriculture , 18 - 20 ตุลาคม 2542, Phitsanulok, Thailand, หน้า 173-178.
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . 2541. . Research Management for Increasing Milk: Northern Coordinating team, the Dairy Farmers’ Socio-economic Research Project, . Fifth Tri-University International Joint Seminar and Symposium 1998 on Role of Asia in the World Population, Food, Energy and Environment, 26 - 29 ตุลาคม 2541, Chiang Mai University, Thailand..
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . 2538. . การมีส่วนร่วมของสตรีในการบริหารระดับท้องถิ่น, . การประชุมทางวิชาการเรื่อง โครงการพระราชดำริและเทคโนโลยีชนบท, 3 สิงหาคม 2538, กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . 2550. . , . ทิศทางและการเขียนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาชนบท, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2551, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 3 หน้า. [ppt, 1097 KB]
 • อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. . 2550. . , . เอกสารประกอบการ เสนอขอผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 15 เรื่อง, 11 เมษายน - 4 สิงหาคม 2551, ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มช., 350 หน้า. [PDF, 63 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Agricultural Extension (Agricultural Extension)
 • Rural Development (Rural Development)
 • Research Management (Research Management)

การศึกษา

 • 2540 : Ph.D. (Agriculture and Rural Development) , University of Western Sydney , Australia
 • 2529 : วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2542 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2537 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2535 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th