บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 228
อีเมล : sakda.j@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2559)

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2004 . Effects of drying methods and storage time on the aroma and milling quality of rice (Oryza sativaL.) cv. Khao Dawk Mali 105 . Food Chemistry . 2004 (87) : 407-414.
 • 2557 . การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ. วารสารแก่นเกษตร.(2557) . วารสารแก่นเกษตร. . 42 : 190-199.
 • 2557 . การจัดการไนโตรเจนและสังกะสีเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม. (2557) . วารสารแก่นเกษตร. . 42 (2) : 104-112.
 • 2557 . การจำลองอิทธิพลของวันปลูกและการจัดการไนโตรเจนต่อข้าวไร่ พันธุ์เงาะสะตะโดยแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก่ำ. (2557) . วารสารแก่นเกษตร. . 42 : 218-226.
 • 2555 . แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก่ำ. งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษ . 8 (2) : 222-229.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2556. . ผลของการใส่สังกะสีที่มีต่อการสะสมแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในแปลงนาที่ปนเปื้อนแคดเมียม., . การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. , 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2556, หน้า 71-84.
 • . 2556. . ผลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมไอโอไดด์ต่อผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว, . การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. , 30 - 31 กรกฏาคม 2556, หน้า 60-70.

ความเชี่ยวชาญ

 • System Modeling (System Modeling)
 • Rice Quality (Rice Quality)

การศึกษา

 • 2533 : Ph.D. (Ecology) , University of California , United States Of America
 • 2531 : M.S. (Agronomy) , University of California , United States Of America
 • 2520 : วท.บ. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2539 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2534 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2532 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th