หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
(Associate Professor Dr. Yaovarate Chaovanapoonphol)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์ : 0-5394-4065-66
อีเมล : yao_chao@yahoo.com

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2009 . Production Efficiency of Jasmine Rice Producers in Northern and Northeastern Thailand . Journal of Agricultural Economics (60(2)).
 • 2009 . The Impact of Agricultural Loans on the Technical Efficiency of Rice Farmers in the Upper North of Thailand . Productivity, Efficiency, and Economic Growth in the Asia-Pacific Region, Physica-Verlag, A Springer Company. : 279-295.
 • 2555 . การพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองอารีแมกซ์ . วารสารวิจัยส่งเสริมวิชาการเกษตร . 29 (2) : 58-71.
 • 2555 . ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือตอนบน . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 16 (2) : 29-49.
 • อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, วิมล ธีระภาพพันธุ์. 2544 . การตลาดท้องถิ่นข้าวหอมมะลิ:เชียงใหม่ พิษณุโลกและท่งกุลาร้องไห้ . เศรษฐศาสตร์ . 6 (2) : 74-131.
 • 2544 . ผลกระทบของผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาต่อสมาชิกภาพของเกษตรกรโครงการหลวง . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 6 (1) : 1-26.
 • วราภา คุณาพร, ประคองศรี ฤทธาภรณ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2542 . ธุรกิจการผลิตของกลุ่มสตรีในเขตภาคเหนือตอนบน . เกษตร . 15 (3) : 294-306.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2008. . Production Efficiency of Self-Selected Jasmine Rice Producers in Northern and Northeastern Thailand”, . the international conference “Asia Pacific Productivity Conference 2008”, Academic Sinica, Taipei, Taiwan, July 17-19, 2008. , 15 July 2016.
 • . 2008. . Agricultural Production Growth Assessment for Agro-economic Zones in Northern Thailand Using Statistical Data, . The international conference “Asia Pacific Productivity Conference 2008”, Academic Sinica, Taipei, Taiwan, July 17-19, 2008. , 15 July 2016.
 • . 2007. . Modelling the Volatility in Monthly International Tourist Arrivals from Malaysia and Japan to Thailand, . The First Conference of the International Association for Tourism Economics (IATE), October 25-27, 2007, Palma, Spain, 15 July 2016.
 • . 2555. . Modeling the Volatility of Rubber Price Return Using VARMA GARCH Model, . The 5th International Conference of the Thailand Econometric Society. 12-13 January 2012, Faculty of Economics, Chiang Mai University., 15 กรกฏาคม 2559.
 • . 2555. . Predicting Price of Palm Oil Using Extreme Value Theory, . The 5th International Conference of the Thailand Econometric Society. 12-13 January 2012, Faculty of Economics, Chiang Mai University. , 15 กรกฏาคม 2559.
 • . 2555. . An Application of EVT to Analyse US Corn Market, . The 5th International Conference of the Thailand Econometric Society. 12-13 January 2012, Faculty of Economics, Chiang Mai University. , 15 กรกฏาคม 2559.
 • . 2550. . Modeling a Hedonic Price of Northern Thai Handicraft Products, . the 2th international conference on Asian Simulation and Modeling 2007: Towards sustainable livelihood and environment , 15 กรกฏาคม 2559, หน้า 472-478.
 • . 2550. . Modeling Seasonal Macroeconomic Consumption Behavior and Structural Breaks in Thailand, . the 2th international conference on Asian Simulation and Modeling 2007: Towards sustainable livelihood and environment , 15 กรกฏาคม 2559, หน้า 466-471.
 • . 2550. . Modeling Abstention of Expenditure Shares on Alcohol and Tobacco in Thailand, . the 2th international conference on Asian Simulation and Modeling 2007: Towards sustainable livelihood and environment , 15 กรกฏาคม 2559, หน้า 523-528.
 • เยาวเรศ เชาวนพูนผล, อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, วิมล อารยะรัตน์. . 2545. . แนวทางยกระดับผู้ผลิตเพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิธีการผลิตที่ดีของอุตสาหกรรมแหนมในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, . การประชุมสัมมนาวิชาการและการบริหารงานวิจัยประจำปี 2545, 15 - 16 พฤศจิกายน 2545, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เชียงใหม่,ไทย.
 • อารี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล. . 2544. . Rice Marketing System in Thailand, . International Symposium on"Agribusiness Management towards Strengthening Agricultural Development and Trade, 10 - 12 พฤศจิกายน 2543, Chiang Mai,Thailand.

ความเชี่ยวชาญ

 • Efficiency Analysis (Efficiency Analysis)
 • Quantitative Analysis (Quantitative Analysis)
 • Time series data analysis
 • Agricultural Economics (Agricultural Economics)

การศึกษา

 • 2549 : Ph.D. (Agribusiness) , University of New England , Australia
 • 2536 : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2533 : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2545 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2542 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th