บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
(Professor Dr. Attachai Jintrawet)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 216
อีเมล : attachai.j@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558)
 • รักษาการ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (1 ตุลาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554)
 • รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2547 - 1 มิถุนายน 2550)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 กรกฏาคม 2545 - 30 กันยายน 2547)

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • Benjamas Kumsueb, อรรถชัย จินตะเวช. 2020 . Recent Evaluations and Applications of a Cassava Model in Thailand: A Review . Current Applied Science and Technology . 20 (1) : 156-162. [pdf, 245 KB]
 • เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, อรรถชัย จินตะเวช, Jack Katzfey. 2019 . Estimating seasonal fragrant rice production in Thailand: A review . International Journal of Agricultural Technology . 15 (5) : 707-722. [pdf, 392 KB]
 • เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, อรรถชัย จินตะเวช, ชาคริต โชติอมรศักดิ์, Upendra Singh, ชิษณุชา บุดดาบุญ, ภานุ เนื่องจำนงค์, สหัสชัย คงทน, Yasuyuki KONO, Gerrit Hoogenboom. 2019 . Estimating seasonal fragrant rice production in Thailand using a spatial crop modelling and weather forecasting approach . The Journal of Agricultural Science . 157 : 566-577.
 • Chitnucha Buddhaboon, อรรถชัย จินตะเวช, Gerrit Hoogenboom. 2018 . Methodology to estimate rice genetic coefficients for the CSM-CERES-Rice model using GENCALC and GLUE genetic coefficient estimators . The Journal of Agricultural Sciences . 156 : 482-492.
 • Zhenzhong Zeng, Lyndon Estes, Alan D. Ziegler, Anping Chen, Timothy Searchinger, Fangyuan Hua, Kaiyu Guan, Eric F. Wood, อรรถชัย จินตะเวช. 2018 . Highland cropland expansion and forest loss in Southeast Asia in the twenty-first century . Nature Geoscience .
 • กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์, สุรินทร์ นิลสำราญจิต, อรรถชัย จินตะเวช. 2016 . Comparison of Estimation Methods for Daily Reference Evapotranspiration Under Limited Climate Data in Upper Northern Thailand . Environment and Natural Resources Journal . 14 (2) : 10-23. [pdf, 652 KB]
 • กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์, อรรถชัย จินตะเวช. 2014 . An Assessment of Future Climate Change and Water Condition in Upper Ping River Basin under A2 and B2 Scenarios during 2015–2074 . Environment and Natural Resources Journal . 11 (1) : 22-43. [pdf, 1239 KB]
 • Bounthanh Keoboualapha, ถาวร อ่อนประไพ, อรรถชัย จินตะเวช, Suchint Simaraks, Anan Polthanee. 2013 . Imperata Grassland Mapping in Northern Uplands of Lao PDR: Area, Distribution, Characteristics, and Implications for Slash-and-Burn Cultivation . Southeast Asian Studies . 2 (2) : 383-399. [pdf, 973 KB]
 • Bounthanh KEOBOUALAPHA, Suchint Simarak, อรรถชัย จินตะเวช, ถาวร อ่อนประไพ, Anan Polthanee. 2013 . Farmers’ Perceptions of Imperata cylindrica Infestation in a Slash-and-Burn Cultivation Area of Northern Lao PDR . Southeast Asian Studies Journal . 2 (3) : 583-598. [pdf, 655 KB]
 • กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์, อรรถชัย จินตะเวช. 2013 . The Impacts of ENSO Phases on the Variation of Rainfall and Stream Flow in the Upper Ping River Basin, Northern Thailand . Environment and Natural Resources . 11 (2) : 97-110. [pdf, 319 KB]
 • Nittaya Phakamas, อรรถชัย จินตะเวช, Aran Patanothai, Gerrit Hoogenboom. 2013 . Estimation of solar radiation based on air temperature and application with the DSSAT v4.5 peanut and rice simulation models in Thailand . Agricultural and Forest Meteorology . 180 : 182-193.
 • อรรถชัย จินตะเวช, Chitnucha Buddhaboon. 2012 . El Nino-Southern Oscillation and Rice Production in Thailand during 1980-2002 period . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 11 (1) : 1-6. [pdf, 639 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2012 . Decision Support System Research and Development Network for Agricultural and Natural Resource Management in Thailand: A TRF-DSS Experience . Southeast Asian Studies . 1 (1) : 141-162. [pdf, 1240 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช, Suppakorn Chinvanno. 2011 . Assessing Impacts of ECHAM4 GCM Climate Change Data on Main Season Rice Production Systems in Thailand . APN Science Bulletin . 1 (1) : 29-34. [pdf, 944 KB]
 • Chitnucha Buddhaboon, อรรถชัย จินตะเวช, Gerrit Hoogenboom. 2011 . Effects of planting date and variety on flooded rice production in the deepwater area of Thailand . Field Crop Research . 124 (2) : 270-277.
 • Nguyen Ngoc Son Hai, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, อรรถชัย จินตะเวช, Nguyen Ngoc Nong. 2011 . Factors Affecting Lead Accumulation in Cultivated Soil and Vegetables in Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Vietnam . Vietnam Journal of Soil Science . 37 (1) : 43-48. [pdf, 133 KB]
 • Poramat Banterng, Gerrit Hoogenboom, A. Patanothai, P. Singh, S. P. Wani, P. Pathak, S. Tongpoonpol, S. Atichart, P. Srihaban, Sunthorn Buranaviriyakul, อรรถชัย จินตะเวช, T.C. Nguyen. 2010 . Application of the Cropping System Model (CSM)-CROPGRO-Soybean for Determining Optimum Management Strategies for Soybean in Tropical Environments . Journal of Agronomy & Crop Science . 2010 (196) : 231-242. [pdf, 439 KB]
 • Jianchu Xu, Jeff Fox, David Melick , Yayoi Fujita, อรรถชัย จินตะเวช, Qian Jie , David Thomas , Horst Weyerhaeuser . 2006 . Land use transition, livelihoods, and environmental services in Montane Mainland Southeast Asia. . Mountain Research and Development . 26 (3) : 278-294. [pdf, 2450 KB]
 • Pradya Nasuriwong, Preecha Pramanee, อรรถชัย จินตะเวช. 2003 . Effects of Equidistant Spacings on Two sugarcane cultivars . Thai J. Agric. Sci . 36 (1) : 21-32.
 • ศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์, อรรถชัย จินตะเวช. 2001 . A sugarcane flowering model . Thai Journal of Agricultural Science . 34 (3) : 111-122.
 • Chitnucha Buddaboon, Danial Mooloi, Attachai Jintrawet. 2001 . Methane emission from various land use types in the Mae Chaem watershed: Modeling of methane production/consumption . Thai Journal of Agricultural Science . 34 (3) : 175-186.
 • P Prammanee, อรรถชัย จินตะเวช, C. Lairungreung, S. Jongkawwattana, S. Laohasiriwong, K. Pibul, P. Limrungreungrat, I.. Kengnok. 1999 . Dynamics of Nitrogen in the Sugarcane Plant and Soil System . Thai Journal of Agricultural Science . 32 (4) : 501-516.
 • อรรถชัย จินตะเวช. 1995 . A Decision Support System for Rapid Assessment of Rice-Based Cropping Systems . Agricultural Systems . 47 (2) : 245-258. [pdf, 496 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2561 . นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อแปลงเปลี่ยนและเพิ่มขีดความสามารถการดำรงชีวิตของเกษตรกรไทย: กรอบแนวคิดเพื่อประโยชน์ของชุมชน . แก่นเกษตร . 46 (2) : 419-428.
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2560 . การผลิตข้าวไทยอย่างแม่นยำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสังคม: จะร่วมมือวิจัยพัฒนาและนำใช้ให้เป็นระบบอย่างไร? . แก่นเกษตร . 45 (1) : 185-196.
 • อรรถชัย จินตะเวช, ถาวร อ่อนประไพ, เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, ชิษณุชา บุดดาบุญ, เฉลิมรัฐ แสงมณี, ศุภกร ชินวรรณโณ. 2555 . การจำลองผลิตภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวนาปีเพื่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศแบบ A1B ในพื้นที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม . 2 (3) : 107-114. [xps, 1982 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช, วินัย ศรวัต, โอภาษ บุญเส็ง, เทวินทร์ แก้วเมืองมูล. 2555 . การปรับแต่งและการทดสอบแบบจำลองมันสำปะหลัง CSM - Cropsim - Cassava สำหรับการปลูกปลายและต้นฝนฤดู . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม . 2 (4) : 194-200. [xps, 2097 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2555 . การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบต่อผลผลิตพืชหลักในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม . 2 (3) : 5-23. [xps, 5681 KB]
 • ชิดนุชา บุดดาบุญ, อรรถชัย จินตะเวช. 2552 . ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล . วารสารวิจัย มข. . 14 (7) : 611-625. [pdf, 742 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2552 . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อระบบการผลิตอาหาร . วารสารวิจัย มข. . 14 (7) : 589-600. [pdf, 713 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2545 . การคำนวณค่ารังสีดวงอาทิตย์ที่ได้รับบนพื้นผิวโลกจากข้อมูลความยาวนานวันและอุณหภูมิอากาศรายวัน . วารสารเกษตร . 18 (1) : S189-S208. [pdf, 9082 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2528 . ถั่วลิสงหลังนา: แนวปฏิบัติของเกษตรกรและวิชาการ . แก่นเกษตร . 13 (1) : 21-29.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • อรรถชัย จินตะเวช, Chitnucha Buddhaboon, Jerasorn Santisirisomboon, Boonlert Archevarahuprok, Jack Katzfey, Dewi G.C. Kirono. 2017 . Developing and Applying Climate Information for Supporting Adaptation in South East Asia Thailand Case Study: Impact of Projected Climate Change on Rice Production Systems , 28 Page. [pdf, 1227 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2014 . Training Manual on DSSATv4.6Beta and MWCropDSS2.0 packages “Assessing impact of climate change on rice production” , BMKG Training Centre, Citeko Bogor, Indonesia, 32 Page. [pdf, 2257 KB]
 • Jeffrey G. Arnold. 2009 . Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Global applications , Bangkok, Thailand, 416 Page.
 • Nimitr Vorasoot, อรรถชัย จินตะเวช, Viriya Limpinuntana, Terd Charoenwatana, S.M. Virmani. 1985 . Rainfall analysis for the Northeast Thailand , Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 207 Page.
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2560 . ทำการเกษตรอย่างเป็นระบบด้วยความเข้าใจและข้อมูล , เลขที่ 104/1 หมู่บ้านริมกวง หมู่ 7 ซอย 8 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, 112 หน้า.
 • 2552 . สรุปผลงานรอบ ๖ ปี (๒๕๔๖-๒๕๕๑) ของเครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , กรุงเทพมหานคร, 121 หน้า.
 • ปราการ ศรีงาม, อรรถชัย จินตะเวช. 2544 . คู่มืออ้างอิง และการใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลงานทดลอง ExpData 1.0 , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 50 หน้า.
 • อรรถชัย จินตะเวช, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, ถาวร อ่อนประไพ, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, ปราการ ศรีงาม. 2544 . คู่มืออ้างอิง เอราวัณ ๑.๐ และฐานข้อมูลโรงงานราชสีมา , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 107 หน้า.
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2530 . วิธีการวิเคราะห์พื้นที่ , โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 104 หน้า. [bmp, 1390 KB]

  หนังสือ-บางบท
 • 2019 . A Platform for digitizing and scaling up options with small farms into SDG: A REVIEW . Climate Smart Agriculture for the Small-Scale Farmers in the Asian and Pacific Region , NARO, Japan and FFTC, Taiwan., Page 139-156.
 • Carsten Marohn, Georg Cadisch, อรรถชัย จินตะเวช. 2013 . Integrated Modeling of Agricultural Systems in Mountainous Areas . Sustainable Land Use and Rural Development in Southeast Asia: Innovations and Policies for Mountainous Areas , Page 367-432. [pdf, 2795 KB]
 • Tsuji, G.Y, A. du Toit; , อรรถชัย จินตะเวช, J.W. Jones, W.T. Bowen, R.M. Ogoshi, G. Uehara. 2002 . Benefits of models in research and decision support: The IBSNAT Experiences . Agricultural System Models in Field Research and Technology Transfer , Page 71-89.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2555 . แบบจำลองระบบดิน-พืชและระบบเกษตร . SOIL413 , 186 หน้า.
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2552 . แบบจำลองระบบดิน-พืช ระบบเกษตร และระบบชนบท (Soil-Crop, Agricultural, and Rural Systems Models) , เชียงใหม่, 216 หน้า. [pdf, 160 KB]

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2007 . Proceedings of the International Conference on Simulation and Modeling Towards sustainable livelihood and environment. , Chiang Mai, Thailand, 400 Page.
 • ศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์, อรรถชัย จินตะเวช. 2545 . คู่มือการใช้งาน โปรแกรมเชื่อมโยง อ้อยไทย ๑.๐ และฐานข้อมูลของ ๕ จังหวัด , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 102 หน้า.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2558 . งานวิชาการเพื่อสังคม: เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 1-4. [pdf, 212 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2557 . แนวคิดการเตรียมองค์กรวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรรองรับการเปลี่ยนแปลง , เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า 1-12. [pdf, 413 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2555 . นวัตกรรมวิจัยเพื่อสร้างสรรเทคโนโลยีสาหรับระบบเกษตร , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 1-13. [pdf, 918 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2555 . แนวคิดการนำใช้ DSS Tools เพื่อพยากรณ์ คาดการณ์และปรับปรุงผลผลิตพืช , ณ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ บริษัทกรุงเทพ โปรดิวซ์ เมอร์แชนไดส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร, หน้า 1-10. [pdf, 625 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2555 . แนวคิดการนำใช้ DSS Tools เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรของระบบการจัดการระบบการผลิตพืชที่มีข้าวเป็นหลักในพื้นที่รับน้ำภาคกลาง . [pdf, 620 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2555 . แนวคิดการวิจัยและพัฒนา: ระบบเกษตรและทรัพยากรเกษตรเพื่อการผลิตอาหารครบวงจร , หน้า 1-4. [pdf, 331 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2555 . ผลกระทบของความแปรปรวนของภูมิอากาศโลกต่อฐานทรัพยากรการผลิตระบบเกษตร , เอกสารเสนอในการประชุมสัมนาวิชาการ วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องเมจิก ๓ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวชั่น ถนนวิภาวดี หลักสี่ กรุงเทพฯ, หน้า 1-12. [pdf, 339 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. 2555 . ระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะเสี่ยงและข้อเสนอแนะจัดการผลิตข้าวอาศัยน้ำฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเสี่ยง , เอกสารประกอบการเสวนาการประชุมวิชาการ “ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น , หน้า 1-12. [pdf, 562 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช, ปราการ ศรีงาม, วินัย ศรวัต. 2545 . โครงสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงมันไทย ๑.๐: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตมันสำปะหลังในระดับจังหวัด , ใน เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี 2545 ของ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2545 ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 1-5.
 • ศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์, ปราการ ศรีงาม, สุนทร บูรณะวิริยะกุล, ก้อนทอง พวงประโคน, วันทนา เลิศศิริวรกุล, อรรถชัย จินตะเวช. 2545 . ฐานข้อมูลการผลิตพืชของระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับท้องถิ่น , ใน เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี 2545 ของ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2545 ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 10-13.
 • อรรถชัย จินตะเวช, ปราการ ศรีงาม, สุนทร บูรณะวิริยะกุล, วินัย ศรวัต;, ; ก้อนทอง พวงประโคน, คงทัต ทองพูน. 2545 . โปรแกรมเชื่อมโยงท้องทุ่งไทย ๑.๐ , ใน เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี 2545 ของ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2545 ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 6-9.
 • ปรัชญา นาสุริวงศ์;, อรรถชัย จินตะเวช. 2541 . การจำลองอิทธิพลของวันปลูกที่มีต่อข้าวบาร์เลย์ , เอกสารวิชาการที่ 54 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , หน้า 1-26.
 • สุนทร บูรณะวิริยะกุล, อรรถชัย จินตะเวช. 2541 . การประมาณค่าเฉพาะพันธุกรรมของถั่วแดงหลวงเพื่อให้กับแบบจำลอง BEANGRO , เอกสารวิชาการที่ 52 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 1-13.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2019. . A Platform for digitizing and scaling up options with small farms into SDG: A REVIEW, . Climate Smart Agriculture for the Small-Scale Farmers in the Asian and Pacific Region, 1 November 2018 - 23 April 2019, Taiwan ROC, Page 138-156.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2015. . Soil data as a component towards the development of seasonal crop yield forecasts and local community adaptation options, . International Year of Soil 2015 , 4 - 22 August 2015, August 20, 2015; Cha Am, Hua Hin, Phetchaburi, Thailand, Page 1-6. [pdf, 528 KB]
 • Wittaya Athipanun, Omsup Viyakornvilas, อรรถชัย จินตะเวช. . 2013. . Using the Shannon Diversity Index with DOAE data to provide a quantitative indicator for comparing agrobiodiversity at, . Athipanun, Wittaya, Omsup Viyakornvilas, and Attachai Jintrawet. 1st TRF-DSS Conference: Decision Support System as a collaborative platform towards one Vision-Identity-Community for collective management of agricultural and natural resources., 1 June - 30 August 2013, September 10-11, 2013 at Nakhon Phanom University, Thailand., Page 1-6.
 • Ratchabhum Jaikla, Sansanee Auephanwiriyakul, อรรถชัย จินตะเวช. . 2008. . Rice yield prediction using a Support Vector Regression method., . 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology., 1 July - 30 September 2008, Page 29-32.
 • อรรถชัย จินตะเวช, Preecha Prammanee. . 2005. . Simulating the impact of climate change scenario on sugarcane production systems in Thailand, . ISSCT 25, 28 January - 7 February 2005, Columbia, Page 56-60.
 • อรรถชัย จินตะเวช, Preecha Prammanee. . 2005. . Simulating The Imapct of Climate Change Scenarios on Sugarcane Production Systems in Thailand, . ISSCT 25th, 31 January - 4 February 2005, Columbia, Guatema, Page 120-124. [pdf, 204 KB]
 • พิทยา สรวมศิริ, อรรถชัย จินตะเวช, Hayato Umekawa, Ryouei ITO, Takaharu Kameoka. . 2004. . A Web-based Information Delivery System for Appropriate Technology for Reduction of Agrochemical in Northern Thailand, . 004 AFITA/WCCA JOINT CONGRESS ON IT IN AGRICULTURE, 9 - 12 August 2004, Bangkok, Thailand. [pdf, 759 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช, ปราการ ศรีงาม, Anond Snidvongs. . 2004. . Simulating Rice Production in the Mekong river basin using MRB-Rice shell, . 2004 AFITA/WCCA JOINT CONGRESS ON IT IN AGRICULTURE, 9 - 12 August 2004, Bangkok, Thailand. [pdf, 243 KB]
 • Vinai Sarawat, Sukit Ratanasriwong, ปราการ ศรีงาม, อรรถชัย จินตะเวช. . 2004. . MunThaiDSS: A Decision Support System for Cassava Production, . AFITA, 9 - 12 August 2004, Bangkok, Thailand, Page 200-205.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2003. . Simulating rice production in Mekong River Basin using CERES-Rice and MRB-Shell, . Advanced Technologies in Agricultural Production and Post-Production Operations, 8 - 9 December 2003, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, Page 1-8.
 • อรรถชัย จินตะเวช, ปราการ ศรีงาม, Anond Snidvongs. . 2003. . Simulating Rice Production In the Mekong River Basin using CERES-Rice and MRB-Shell, . ASA-CSSA-SSSA 2003 Annual Meeting, 2 - 6 November 2003, Denver, Colorado, USA, Page 1-1. [pdf, 58 KB]
 • Vinai Sarawat, Sukit Ratanasriwong, Korntong Puangprakon, อรรถชัย จินตะเวช. . 2002. . The Development of a Cassava Growth Model in Thailand, . Bangkok, Thailand., 1 - 31 October 2002, Bangkok, Thailand.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, อรรถชัย จินตะเวช, เมธี เอกะสิงห์. . 2001. . Estimating sugarcane yield using OyThai interface, . 24th International Society of Sugar Cane Technologists Congress, 17 - 21 September 2001, Brisbane, Australia, Page 81-86.
 • อรรถชัย จินตะเวช, S. Laohasiriwong, C. Lairuengroeng. . 2000. . Predicting the effects of planting dates on sugarcane in Thailand using CANEGRO, . International workshop on CANEGRO model, 4 - 7 August 2000, SASEX, Mount Edgecombe, Durban, South Africa, Page 28-29. [pdf, 73 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เมธี เอกะสิงห์. . 2000. . Jintrawet, A., P. Promburom, and M. Ekasingh 2000. An overview of research activities related to precision agriculture , . Precision Workshop, 6 - 7 March 2000, MACRES, Kulalumpur, Malaysia, Page 1-5.
 • อรรถชัย จินตะเวช, P.K. Thornton, S. Jongkaewwattana. . 1997. . Linking a sugarcane model with a spatial database and the ThaiSIS interface, . 89th Annual Meeting of the ASA-CSSA-SSSA, 26 - 31 October 1997, Anaheim, California. USA., Page 88-88.
 • อรรถชัย จินตะเวช, S. Jongkaewwattana, T. Onpraphai. . 1995. . ThaiSIS: A Decision Support System for Sugarcane Production, . 1st International Conference on Multiple Objective Decision Support Systems for Land, Water, and Environmental management: Concepts, Approaches, and Applications. , 23 - 28 July 1995, Univ. of Hawaii, Honolulu, HI USA, Page 1-1.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 1994. . Using modeling approach for land and watershed management: An overview of CMU experiences, . an IBSRAM training program on “Transfer of Land Management Technologies for Profitable and Sustainable Agriculture", 20 June - 20 August 1994, Chiang Mai Univ., Thailand..
 • เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, อรรถชัย จินตะเวช. . 2557. . iCassFert-NPK: The Design and Web-based Implementation of an interactive web-based approach for cassava production NPK f, . 9th Agricultural Systems Conference, 21 - 23 พฤษภาคม 2557, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 66-72.
 • Thi Chung Nguyen, อรรถชัย จินตะเวช, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 2557. . Farmer’s Seasonal Weather Forecasts Use to Cope with Climate Variability in Central Highland of Vietnam, . 9th National Agricultural Systems Conference, 21 - 23 พฤษภาคม 2557, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 36-44.
 • Thi Thuyen Pham, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, อรรถชัย จินตะเวช. . 2557. . Farmers’ Perception and Adaptation to Climate Pressure on Highland Robusta Coffee Production, Dak Lak Province, Vietna, . 9th National Agricultural Systems Conference, 21 - 23 พฤษภาคม 2557, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 55-65.
 • ทัพไท หน่อสุวรรณ, Carsten Marohn, อรรถชัย จินตะเวช. . 2557. . Effects of irrigation treatments and nitrogen applications on Napier grass planted in dry season as energy crop at Chian, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 21 - 23 พฤษภาคม 2557, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 1-7.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2556. . ความเห็นเกี่ยวกับ โครงการศึกษาศักยภาพมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนม, . เสนอในการสัมมนา "การศึกษาศักยภาพของมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนม" วันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องกันเกรา ชั้น ๕ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม , 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556, มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า 1-9. [pdf, 689 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2555. . ระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะเสี่ยง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเสี่ยง, . ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2555, 27 - 29 มีนาคม 2555, โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, หน้า 1-12. [pdf, 562 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2555. . ผลกระทบของความแปรปรวนของภูมิอากาศโลกต่อฐานทรัพยากรการผลิตระบบเกษตร, . ความมั่นคงทางอาหารบริบทไทย, 12 มีนาคม 2555, ณ ห้องเมจิก ๓ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวชั่น ถนนวิภาวดี หลักสี่ กรุงเทพฯ, หน้า 1-12. [pdf, 339 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2555. . การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบต่อผลผลิตพืชหลักในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, . ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "ระบบเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก" วันที่ 5 -7 กันยายน 2555 ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม, 5 - 7 กันยายน 2555, หน้า 1-20. [pdf, 1113 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2554. . การวิจัยเพื่อพัฒนาลำไยและชุมชนที่ปลอดภัยและยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: แนวทางเชิงระบบ, . การเสวนาวิชาการด้านลำไย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การตั้งรับและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนลำไย”, 7 ธันวาคม 2554. [pdf, 348 KB]
 • ทัพไท หน่อสุวรรณ, อรรถชัย จินตะเวช, สิทธิชัย ลอดแก้ว. . 2554. . ความเปนไปไดในการผลิตไบโอชารเพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบการผลิตขาวนาสวน , . รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 3 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2554, ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม, หน้า 397-407. [pdf, 1923 KB]
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2551. . วิธีการและเครื่องมือในการศึกษาผลกระทบโลกร้อนต่อระบบการผลิตอาหาร, . การประชุมระบบเกษตรแห่งชาติ , 27 - 28 พฤษภาคม 2551, โรงแรมดิอิมเพรส จ.เชียงใหม่.
 • อรรถชัย จินตะเวช, K. C. Nguyen. . 2546. . การจำลองผลกระทบของสภาพบรรยากาศในอนาคตต่อการผลิตข้าว, . การสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ, 26 - 27 สิงหาคม 2545, โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2544. . Modeling เครื่องมือสนับสนุนการวางแผนงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร , . การพัฒนาแบบจำลองพืช , 1 มีนาคม 2544, ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, อรรถชัย จินตะเวช, ปรีชา พราหมณีย์, ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์, เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง. . 2544. . ระบบการจำแนกชุดดินในพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย (CaneSoil 1.0), . เรื่องการพัฒนาแบบจำลองการปลูกพืช, 1 มีนาคม 2544, ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี.
 • อรรถชัย จินตะเวช, วินัย ศรวัต, ก้อนทอง พวงประโคน, หัสไชย บุญจูง, เกริก ปั้นเหน่งเพชร, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, ปรีชา พราหมณีย์. . 2543. . แบบจำลองระบบการผลิตพืชกับงานวิจัยระบบการทำฟาร์ม, . ระบบเกษตรครั้งที่๑: ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน , 15 - 17 พฤศจิกายน 2543, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ, หน้า 213-235.
 • ปราการ ศรีงาม, อิสรี เก่งนอก, กาญจนา พิบูลย์, ผาสุข ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์, อรรถชัย จินตะเวช. . 2542. . การจัดการข้อมูลงานทดลองอ้อยด้วยโปรแกรม ExpData 1.0, . การประชุมประจำปี 2541 ของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร, 3 - 4 พฤษภาคม 2542, จ.ชลบุรี.
 • อรรถชัย จินตะเวช, ถาวร อ่อนประไพ, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์, บุญมี ศิริ ศิริ, อิสรี เก่งนอก, เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง, นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต, ปรีชา พราหมณีย์. . 2542. . การคาดการณ์ผลผลิตอ้อยในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้โปรแกรม ThaiSIS 1.0, . การประชุมประจำปี 2541 ของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร จ.ชลบุรี 3-4 พฤษภาคม 2542, 3 - 4 พฤษภาคม 2542, จ.ชลบุรี .
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2541. . แนวคิดการใช้ Crop modeling ร่วมกับ Remote Sensing และ Geographic Information Systems ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและการผลิตอ้อย, . แนวคิดและทิศทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย, 28 กันยายน 2541, โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร.
 • อรรถชัย จินตะเวช, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, ถาวร อ่อนประไพ, เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง, นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต, ปรีชา พราหมณีย์, ผาสุข ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์, บุญมี ศิริ, ทินกร กลมสอาด, อิสรี เก่งนอก. . 2541. . การจำลองอิทธิพลของวันปลูกที่มีต่ออ้อยสองพันธุ์, . ประชุมนักวิชาการอ้อยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 , 22 - 23 พฤษภาคม 2541, โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2539. . วิจัยอ้อยอย่างเป็นระบบโดยแนวและวิธีการ modeling, . การประชุมแถลงผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๓๘ ของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และสถานีทดลองพืชไร่สงขลา , 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2539, โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี, หน้า 1-30.
 • อรรถชัย จินตะเวช, ถาวร อ่อนประไพ, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์, เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง, นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต, บุญมี ศิริ, ทินกร กลมสะอาด, ปรีชา พรามหมณีย์, ผาสุข ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์. . 2539. . การรักษาดุลยภาพธาตุอาหารในระบบการผลิตพืชไร่: กรณีศึกษามันสำปะหลังและอ้อย, . ระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 11 , 12 - 15 มีนาคม 2539, อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี., หน้า 353-357.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2529. . Some experiences in communication and extension of research findings: A case study of peanut after rice in NE Thailand, . 2nd Soybean and cowpea production training course, 4 สิงหาคม - 10 กันยายน 2529, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, หน้า 1-32.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2529. . งานวิจัยระบบการทำฟาร์มกับการกระจายการผลิต, . การกระจายการผลิตทางเกษตร, 11 กรกฏาคม 2530 - 12 กรกฏาคม 2529, โรงแรมเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, หน้า 1-21.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2529. . ผลและประโยชน์ของการวิเคราะห์พื้นที่ในการถ่ายทอดวิธีการปลูกถั่วลิสงหลังนาในจังหวัดขอนแก่น, . ระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ ๓ , 2 - 4 เมษายน 2529, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 146-158.
 • อรรถชัย จินตะเวช, อารันต์ พัฒโนทัย. . 2529. . ผลการทดสอบวิธีการปลูกถั่วลิสงหลังนาร่วมกับเกษตรกร: ประสบการณ์ของโครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม, . ระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ ๓, 2 - 4 เมษายน 2529, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • อรรถชัย จินตะเวช. . 2527. . การเพิ่มผลผลิตพืชโดยการใช้น้ำใต้ดินหลังการทำนา, . เกษตรชลประทาน โครงการชลประทานขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESSI), 1 - 13 กรกฏาคม 2527, ขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น, หน้า 1-21.

ความเชี่ยวชาญ

 • แบบจำลองระบบดิน-พืช (Soil-Crop System Modeling)
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร (Decision Support Systems in Agriculture)

แนวทางการวิจัย

 • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรบนตามแนวทางแบบจำลองและการจำลองระบบ (Development of agricultural information technology (AgIT), based primarily on system modeling and simulation approach.)
 • ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรที่ดิน ดิน เกษตร และปรับ AgIT ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน (Improving the utilization of land, soil and agricultural resources, and tailoring AgIT to user needs.)
 • ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-แวดล้อม ต่อระบบเกษตรและการปรับตัว (Regional to Global Climate-Environment Change)

การศึกษา

 • 2534 : Ph.D. (Agronomy and Soils) , University of Hawaii at Manoa , United States Of America
 • 2525 : M.S. (Agronomy and Soils) , Auburn University , United States Of America
 • 2520 : วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์)) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2555 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2550 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2550 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2547 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2543 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2539 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2532 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th