หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
(Associate Professor Dr. Jiraporn Kulsarin)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา
โทรศัพท์ : 0-5394-4026 ext 18
อีเมล : jiraporn.k@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)
 • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (28 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
 • ผู้ประสานงานสาขาวิชา กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555)
 • รองหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชากีฎวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2551)
 • รองหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชากีฎวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)
 • ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (9 ธันวาคม 2547 - 15 กรกฏาคม 2548)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2011 . ความหลากหลายทางชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย, วารสารเกษตร, 27 (1) : 27-37. . วารสารเกษตร .
 • 2009 . ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อหนอนใยผักในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย, วารสารเกษตร, 25 (3) : 245-255. . วารสารเกษตร .
 • 2009 . ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อดักแด้แตนเบียนไข่Trichogramma confusum Viggiani, วารสารเกษตร , 25 (3) : 257-265. . วารสารเกษตร .
 • 2009 . วารสารเกษตร . 25 : 19-27.
 • 2009 . การพัฒนาอาหารเทียมเพื่อเพาะเลี้ยงด้วงเต่าหลายหยัก Menochilus sexmaculatus(Fabricius). . วารสารเกษตร .
 • 2009 . ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อตัวเต็มวัยแตนเบียนหนอนใยผักCotesia plutellae (Kurdjumov) เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย . วารสารกีฏและสัตววิทยา .
 • 2008 . ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusumViggiani ในการควบคุมหนอนกออ้อย . วารสารเกษตร .
 • 2007 . Effects of Some Pesticides and Bio-substances on Aphids Number, Fruit Quality and Chemical Residue in Tangerine Fruit cv. Sai Nam Phung . Educational Research Exchange Joint Symposium : 13-14.
 • 2005 . Susceptibility of Musca domestica and Chrysomya megacephala to Permethrin and Deltamethrin in Thailand . Jouranl of Medical Entomolgy . 42 (5) : 812-814.
 • 2005 . Leaf Beetles (coleoptera; Chrysomelidae) in the Campus and Agricultural Research Stations of Chiang Mai University, Thailand . Journal of the Faculty of Agriculture SHINSHU UNIVERSITY . 41 (1) : 31-35.
 • 2005 . Species Diversity of Ground Beetles (Carabidae) at Different Environmental Areas in Chiang Mai University, Thailand . New Entomal . 54 (1) : 1-4.
 • 2004 . Field Evaluation of Efficacy of Bioinsecticides against the Diamondback Moth on Chineses Kale in Chiang Mai . Chiang Mai University Journal . 3 (3) : 211-215.
 • 2004 . Biological control of insect pests for sustainable agriculture in Thailand . Abs. internat. symposium, Bull. Shinshu Univ. AFC (2) : 95-96.
 • 2003 . Comparison of Species Diversities of Ground Beetles at Different Environmental Conditions in the Campus of Faculty of Agriculture, Shinshu University . New Entomal. . 52 (3) : 69-72.
 • 2003 . Comparison of Preservation Techniques for Silkworm (Bombyx mori L.) DNA Based on Polymerase Chain Reaction (PCR) Products . CMU. Journal . 2 (2) : 107-114.
 • 1992 . Biological studies of insects feeding on the Kudzu plant, Pueraria lobata (Leguminosae) . Kagoshima Univ . 28 : 89-124.
 • 1992 . Biological studies of insects feeding on the Kudzu plant, Pueraria lobata (Leguminosae). II. Seasonal abundance, habitat and development . South Pacific Study . 13 : 37-88.
 • 1989 . Biology of insects associated with the Kudzu Plant, Pueraria lobata (Leguminosae). 1. Chauliops fallax (Hemiptera,Lygaeidae). . Jpn. J. Ent . 57 : 831-842.
 • 1989 . Biology of insects associated with the Kudzu Plant, Pueraria lobata (Leguminosae). 2. Megacopta punctissimum (Hemiptera, Plataspidae). . Jpn. J. Ent . 58 : 533-539.
 • . การคัดเลือกแบคทีเรียบนผิวใบเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของเสาวรส . วารสารการเกษตร . 23 (2) : 147-153.
 • . ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของด้วงหมัดผักแถบลายในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย . วิทยาสารกำแพงแสน . 5 (1) : 20-29.
 • 2552 . การพัฒนาอาหารเทียมเพื่อเพาะเลี้ยงด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus (Fabricius) . วารสารเกษตร . 25 ((ฉบับพิเศ) : 19-27.
 • 2548 . Field Monitoring of Cruciferous Insect Pest Populations by Synthetic Sex Pheromone Traps in Chiang Mai Cauliflower Production Areas . Journal of Agriculture . 2547 (2) : 120-132.
 • 2547 . ผลของสารสกัดกวาวเครือขาวที่มีต่อการสืบพันธุ์ของแมลงวันบ้าน . วารสารเกษตร . 20 (2) : 133-141.
 • 2547 . ชีววิทยาและอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงจี้กุ่ง . วารสารเกษตรฉบับพิเศษ . 2546 (2) : 415-426.
 • 2545 . การเปรียบเทียบลายพิมพ์ดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียเพื่อการจำแนกพันธุ์ไหมไทยพื้นเมือง . วารสารเกษตร . 18 (2) : 89-99.
 • 2542 . Field evaluation of pyrimidifen for controlling of the African red mite, Eutetranychus africanus ( Tucker), on tangerines in Chiang Mai . วารสารเกษตร . 15 (1) : 39-46.
 • 2541 . วิธีการใช้ใบหม่อนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไหมลูกผสมเชิงเดี่ยว . วารสารเกษตร . 14 (3) : 290-299.
 • 2540 . อัตราพันธุกรรมของเส้นไหมลูกผสมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง . วารสารเกษตร . 13 (3) : 287-291.
 • 2540 . อัตราพันธุกรรมบางคุณลักษณะของไหมลูกผสมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง . วารสารเกษตร . 13 (3) : 280-286.
 • 2539 . เปรียบเทียบคุณลักษณะพันธุ์ไหมลูกผสมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง . วารสารเกษตร . 12 (3) : 240-247.
 • 2539 . เปรียบเทียบคุณลักษณะเส้นไหมลูกผสมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง . วารสารเกษตร . 12 (3) : 248-255.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • จิราพร ตยุติวุฒิกุล. 2544 . การผลิตหม่อนไหม , 189 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2547. . การควบคุมเพลี้ยหอยศัตรูลำไยโดยชีววิธีในภาคเหนือของประเทศไทย, . การประชุมวิชาการประจำปี2547. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ, 22 - 25 มิถุนายน 2547, ณ โรงแรมโนโวเทล โคราเลีย ริมเพ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง, หน้า 604-610.
 • . 2545. . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไหมชนิดฟักออกตลอดปีในประเทศไทย, . การประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี 2545, 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544, 28 - 30 มีนาคม 2545, ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์, อ.เมือง, จ.กระบี่, หน้า , หน้า 103-116.

ความเชี่ยวชาญ

 • การผลิตหม่อนไหม (Sericulture)
 • แมลงอุตสาหกรรม (Industrial Entomology)
 • นิเวศวิทยาของแมลง (Insect Ecology)

การศึกษา

 • 2534 : Ph.D. (Science of Life Environment and Conservation) , Kagoshima University , Japan
 • 2531 : M.S. (Agriculture Science) , Yamaquchi University , Japan
 • 2528 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2551 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2543 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2540 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th