หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
(Associate Professor Dr. Sawai Buranapanichpan)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา
โทรศัพท์ : 0-5394-4026 ext 17
อีเมล : sawai.b@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา กีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 กรกฏาคม 2552 - 1 พฤศจิกายน 2553)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2011 . Wolbachia infections in world populations of bean beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) infesting cultivated and wild legumes . Zoological Science . 28 (7) : 501-508.
 • 2009 . A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala . Entomological Science . 12 : 1-8.
 • 2007 . Female production within the gall and male production on leaves by individual alates of a social aphid . Insectes Sociaux . 54 : 356-362.
 • 2006 . Astegopteryx spinocephala (Hemiptera: Aphididae), a new aphid species producing sterile soldiers that guard eggs laid in their gall . Entomological Science . 9 : 181-190.
 • 2006 . Evolutionary diversification of the bean beetle genus Callosobruchus (Coleoptera: Bruchidae): traits associated with stored-product pest status . Molecular Ecology . 15 : 3541-3551.
 • 2006 . Head-plug defense in gall aphid . Insectes Sociaux . 53 : 86-91.
 • M. Tuda, , L.-Y. Chou, C. Niyomdham, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, , Y. Tateishi. 2005 . Ecological factors associated with pest status in Callosobruchus (Coleoptera: Bruchidae): high host specificity of nonpests to Cajaninae (Fabaceae) . Journal of Stored Products Research . 41 (1) : 31-45.
 • S. Aoki, U. Kurosu, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, H. Banziger, T. Fukatsu. 2002 . Discovery of the gall generation of the tropical bamboo aphid Pseudoregma carolinensis (Hemiptera) from northern Thailand . Entomological Science . 5 (1) : 55-61.
 • H. Kajita, Y. Hirose, M. takagi, S. Okajima, B. Napompeth, ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 1996 . Host plants and abundance of Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae), an important pest of vegetables in Southeast Asia . Journal of Applied Entomology and Zoology . 31 (1) : 87-94.
 • Y. Hirose, H. Kajita, M. Takagi, S. Okajima, B. Napompeth, ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 1993 . Natural enemies of Thrips palmi and their effectiveness in the native habitat, Thailand . Biological Control . 3 : 1-5.
 • H. Kajita, Y. Hirose, M. Takagi, S. Okajima, B. Napompeth, ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 1992 . Thrips on orchids in Thailand . Journal of Applied Entomology and Zoology . 27 (1) : 174-175.
 • S. Okajima, Y. Hirose, H. Kajita, M. Takagi, B. Napompeth, ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 1992 . Thrips on vegetables in Southeast Asia . Journal of Applied Entomology and Zoology . 27 (2) : 300-303.
 • 2554 . ความหลากหลายทางชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย . วารสารเกษตร . 27 (1) : 27-37.
 • 2554 . ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดและการใช้ร่วมกับดินเบาในการกำจัดมอดแป้งจากโรงเก็บข้าวโพด . วารสารเกษตร . 27 (2) : 155-164.
 • 2553 . The life cycle and effectiveness of insecticides against the bed bugs of Thailand . Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health . 41 (3) : 548-554.
 • 2552 . การพัฒนาอาหารเทียมเพื่อเพาะเลี้ยงด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus (Fabricius) . วารสารเกษตร . 25 : 19-27.
 • 2552 . ชีววิทยาและอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหนอนนกยักษ์ Zophobas morio Fabricius . วารสารเกษตร . 25 : 29-37.
 • 2552 . ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อหนอนใยผักในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย . วารสารเกษตร . 25 (3) : 245-255.
 • 2552 . ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อดักแด้แตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani . วารสารเกษตร . 25 (3) : 257-265.
 • 2552 . ผลของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่ออัตราการฟักของดักแด้แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae (Kurdjumov) ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย . วารสารกีฏและสัตววิทยา . 27 : 245-255.
 • วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร ตยุติวุฒิกุล, เกียรติศักดิ์ เกิดสุข. 2551 . ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani ในการควบคุมหนอนกออ้อย . วารสารเกษตร . 24 (1) : 1-12.
 • 2550 . When insects help to resolve plant phylogeny: evidence for a paraphyletic genus Acasia from the systematics and host-plant range of their seed-predators . Zoologica Scripta . 36 (2) : 143-152.
 • 2550 . ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของด้วงหมัดผักแถบลายในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย . วิทยาสารกำแพงแสน . 5 (1) : 20-29.
 • 2547 . Field monitoring of cruciferous insect pest populations by synthetic sex pheromone traps in Chiang Mai cauliflower production areas . Journal of Agriculture . 20 (2) : 120-132.
 • 2547 . Field evaluation of efficacy of bioinsecticides against of the diamondback moth on Chinese kale in Chiang Mai . Chiang Mai University Journal . 3 (3) : 111-215.
 • 2542 . Field evaluation of pyrimidifen for controlling of the African red mite, Eutetranychus africanus (Tucker), on tangerines in Chiang Mai . Journal of Agriculture . 15 (1) : 39-46.
 • ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2536 . แมลงศัตรูโป๊ยเซียน . วารสารเคหการเกษตร . 19 (8) : 133-136.
 • จริยา วิสิทธิ์พานิช, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, เยาวลักษณ์ สัมฤทธิตานนท์. 2534 . การศึกษานิเวศวิทยาของหนอนเจาะต้นกาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) ในภาคเหนือของประเทศไทย : III. การสำรวจรอยเจาะออกของตัวเต็มวัย . วารสารเกษตร . 8 (3) : 263-272.
 • จริยา วิสิทธิ์พานิช, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, เยาวลักษณ์ สัมฤทธิตานนท์. 2534 . วิธีการป้องกันกำจัดหนอนเจาะต้นกาแฟอราบีก้า Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae): I. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการต่าง ๆ ในการป้องกันการเข้าทำลายของแมลง . วารสารกีฏและสัตววิทยา . 14 (4) : 197-207.
 • อุดม อริธชาติ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, โชค มิเกล็ด. 2532 . การศึกษาประสิทธิภาพของยา Flumethrin Pour-on ในการป้องกันกำจัดเห็บโค . วารสารเกษตร . 7 (2) : 181-186.
 • จริยา วิสิทธิ์พานิช, ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2532 . ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมตัวเต็มวัยของหนอนเจาะต้นกาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat ในเวลากลางวัน . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร . 8 (3) : 10-15.
 • 2526 . แมลงศัตรูถั่วมะแฮะในประเทศไทย . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 16 (3) : 184-200.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2552 . ส้มสายน้ำผึ้ง: เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและการตลาด , เชียงใหม่, 107 หน้า.
 • สุอาภา ดิสถาพร, ลาวัลย์ จีรพงษ์, สุรฤทธิ์ ศรีอรุโณทัย, ประสิทธิ์ สอนธรรม, ธีระเดช สมศรี, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, อัมพร วิโนทัย, บริกิดเต้ ฮอยเอล-รอล์ฟ, เฮอร์แมน ไวเบล. 2527 . ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าว , กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพฯ, 55 หน้า.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2543 . อนุกรมวิธานแมลง , ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, 441 หน้า.
 • ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2535 . แมลงศัตรูพืชไร่ , ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, 311 หน้า.

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • 2552 . Proceedings of the Second International Meeting for Development of International Network for Reduction of Agrochemical Use: Food Safety Technologies in Southeast Asia , เชียงใหม่.
 • เกศิณี ระมิงค์วงศ์, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2541 . ประมวลผลงานวิชาการด้านการเกษตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, 373 หน้า.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2537 . แมลงและไรศัตรูโป๊ยเซียน , ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, 4 หน้า.
 • ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2534 . การควบคุมแมลงศัตรูไม้ผลโดยชีววิธี , ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, 14 หน้า.
 • วิวัฒน์ เสือสะอาด, ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2528 . การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย , ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ, 10 หน้า.
 • ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ; วิวัฒน์ เสือสะอาด. 2527 . แนวทางการควบคุมตั๊กแตนโดยชีววิธี , ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ, 7 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • I.W. Forno, B. Napompeth, ไสว บูรณพานิชพันธุ์. . 1989. . Is biological control of Mimosa pigra possible ?, . The First Asia-Pacific Conference of Entomology, 30 December 1989, Chiang Mai, Page 785-790.
 • K. Charernsom, W. ; Suasa-ard, ไสว บูรณพานิชพันธุ์. . 1988. . Role of parasites and predators on mango insect pests in Thailand, . The 11th International Congress of Plant Protection, 5 - 9 October 1987, Manila, Philippines, 9 Page.
 • W. Suasa-ard; , ;K. Charernsom; , ไสว บูรณพานิชพันธุ์, B. Napompeth. . 1988. . Sugarcane moth borers and their parasites in Thailand, . The 11th International Congress of Plant Protection, 5 - 9 October 1987, Manila, Philippines, 20 Page.
 • . 2552. . ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อตัวเต็มวัยแตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae (Kurdjumov) เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศ, . การประชุมทางวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 5, 31 กรกฏาคม 2554, พิษณุโลก, หน้า 647-657.

ความเชี่ยวชาญ

 • Biological Control of Insect Pests and Weeds (Biological Control of Insect Pests and Weeds)

การศึกษา

 • 2532 : ดษ.บ. (กีฎวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2524 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2521 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2548 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2547 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2545 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2540 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2535 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2529 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2527 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th