บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาววิไลพร ธรรมตา
(Ms. Vilaiporn Thammata)

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : สำนักงานคณะ  
โทรศัพท์ : 0-5394-4008
อีเมล : vilaiporn.t@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • เลขานุการคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2561)
 • หัวหน้างาน บริหารงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2557)
 • หัวหน้างาน งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)
 • หัวหน้างาน งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 เมษายน 2546 - 30 กันยายน 2551)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2547 . คู่มือแหล่งทุนวิจัย , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200.

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย (Management of the Research Project )

การศึกษา

 • 2540 : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2529 : บธ.บ. (การบัญชี) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2551 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2547 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2543 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2538 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th