หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
(Assistant Professor Dr. Angsana Akarapisan)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช
โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2
อีเมล : angsana.a@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2555)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ประกันคุณภาพการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2547 - 1 เมษายน 2549)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2018 . Athidtaya Kumvinit and Angsana Akarapisan. 2018. Evaluation of Bacillus amyloliquefaciens for control of potato blackleg caused by Pectobacterium carotovorum. . The Journal of Applied Science. Vol. 17 Special issue: 1-8 .
 • 2018 . Janjira Sroykaew , Komgrit Leksakul, Dheerawan Boonyawan and Angsana Akarapisan 2018. Treating White Leaf Disease in Sugarcane Cuttings Using Solution Plasma. . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 17(1). 61-71. .
 • 2018 . Thano P, and Akarapisan A. 2018. Phylotype and Sequevar of Ralstonia solanacearum which Causes Bacterial Wilt in Curcuma alismatifolia Gagnep. . Letters in Applied Microbiology. 66:(5). 384-393. .
 • 2017 . Angsana Akarapisan, Athidtaya Kumvinit and Soraya Ruamrungsri, 2017. Bulb rot of amaryllis caused by Sclerotium rolfsii and effect of fungicides on in vitro inhibition of mycelial growth. . Asian J. Plant Pathol, 11: 95-101. .
 • 2016 . Angsana Akarapisan, Wanaporn Kuenpech and Kanchana Srima. 2516. Huanglongbing (HLB) incidence on 2-3 years old tangerine trees (Citrus reticulata) grown from disease-free nursery stock. . Journal of Agricultural Technology. 12(1):1-9. .
 • 2016 . Athidtaya Kumvinit and Angsana Akarapisan (2016). Identification of Colletotrichum acutatum and screening of antagonistic bacteria isolated from strawberry in Chiang Mai, Thailand. . International Journal of Agricultural Technology 12(4):693-706. .
 • 2015 . Kuntawee, S. and Akarapisan, A. 2015. Isolation and identification of Aspergillus species producing Ochratoxin A in Arabica coffee beans. . Journal of Agricultural Technology 11(5): 1235-1242 .
 • 2015 . Sirinunta, A. and Akarapisan, A 2015. Screening of antagonistic bacteria for controlling Cercospora coffeicola in Arabica coffee . Journal of Agricultural Technology 11(5):1209-1218 .
 • 2014 . Kumsingkaew, S. and Akarapisan, A. 2014. Efficiency of Bacillus subtilis EPB14 as biocontrol to control bacterial leaf blight of anthurium. . Journal of Agricultural Technology 10(3):755-766. .
 • 2014 . Srimai, K. and Akarapisan, A. 2014. Bacillus subtilis LBF02 as Biocontrol Agent Against Leaf Spot Diseases Caused by Cercospora lactucae-sativae in Lettuce. . Journal of Agricultural Science. 6(3):151-158.ISSN 1916-9752E-ISSN 1916-9760. Published by Canadian Center of Science and Education. .
 • 2014 . Kuenpech W. and Akarapisan A. 2014. Pichia sp. Y2 as a potential biological control agent for anthracnose of Lady’s Slipper. . Journal of Agricultural Technology 10(2):449-457. .
 • 2013 . Puangmalai, P., N. Potapohn, A. Akarapisarn, H. J. Pascha. 2013. Inheritance of tomato necrotic spot virus resistance in Capsicum annuum. . Journal of Agricultural Science . 5 (2) : 129-133.
 • 2012 . Anchan Chomphupoung, Angsana Akkarapisan, Weenun Bundithya and Nuttha Potapohn. 2012. Investigation of Powdery Mildew Resistance in Snow Pea Hybrids Using DNA Marker. . Journal of Agriculture. . 28 (2) : 155-163.
 • 2012 . Praethip Kaewjan, Chatree Sittikul, Ratchadawan Cheewangkoon, Kevin D. Hyde and Angsana Akarapisan. 2012. Mycosphaerella and Other Fungi Associated with Banana Leaf Diseases from Northern Thailand. . CMU. J. Nat. Sci. Special Issue on Agricultural & Natural Resources. . 11 (1) : 25-32.
 • 2012 . Anchan Chompupoung, Siriphong Kumphai, Chatree Sittigul, Angsana Akkarapisan, Weenun Bundithya and Nuttha Potapohn. 2012 . Study of powdery mildew resistance in seven lines of snow pea, Pisum sativum . . Journal of Agricultural Science . 4 (5) : 209-216.
 • 2010 . Nitchakarn Nareawuttikun and Angsana Akarapisan. 2010.Evaluation of Bacterial Antagonistic Efficiency for Control of Sclerotium rolfsii and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Causing Tomato Soil Borne Diseases . Journal of Agriculture . . 26 (4) : 147-156.
 • 2009 . Jom-in, S. and Akarapisan, A. 2009. Characterization of double-stranded RNA in Trichoderma spp. isolates in Chiang Mai province. . Journal of Agricultural Technology 2009 . 5 (2) : 261-270.
 • 2009 . Kaesarin Soonkay and Angsana Akarapisan. 2009.Control of Phytophthora Blight of Sweet Pepper by Antagonistic Bacteria. . Journal of Agriculture Research & Extension. . 26 (2) : 33-39.
 • 2009 . Khuandao Piwkhao and Angsana Akarapisan. Detection of Huanglongbing (Greening) in Pomelo Orchards for Export at Wiang Kaen District, Chiang Rai Province. . Journal of Agriculture Research & Extension.2009 . 26 (2) : 40-46.
 • 2009 . Podjanee Sangmanee, Ampan Bhromsiri and Angsana Akarapisan. The potential of endophytic actinomycetes, (Streptomyces sp.) for the biocontrol of powdery mildew disease in sweet pea (Pisum sativum). . Asian Journal of Food and Agro-Industry. 2009.Volume 2, Issue SPECIAL ISSUE . 2 : 93-98.
 • 2006 . Ruangwong, O. and Akarapisan. Detection of Candidatus Liberibacter asiaticus causing Citrus Huanglongbing disease. . Journal of Agricultural Technology.2006 . 2 (1) : 111-120.
 • 2002 . Kateloy, K., Jonglaekha, N. and Akarapisan, A. Differentiation of Rhizoctonia spp., Causal Agent of Strawberry Root Rot Disease, Using DNA Fingerprint Technique. . Journal of Agriculture . 2002 (18) : 1-11.
 • 2002 . Ruangrit, K., Tayutivutikul, J., Pongprasert, W.and Akarapisan, A.Comparison on Mitochondrial DNA Fingerprint for Identification of Thai Native Silkworm Varieties. . Journal of Agriculture . 2002 (18) : 89-99.
 • 1990 . Thaveechai, N., Akarapisan, A., Kositratana, W. and Schaad, N.W. Response of callus and cell culture of ginger during early interaction with Pseudomonas solanacearum. . Phytopathology . 1990 (80) : 892-892.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • ดนัย บุณยเกียรติ, อังสนา อัครพิศาล. 2540 . ดนัย บุณยเกียรติ และอังสนา อัครพิศาล . ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย, 239 หน้า. .

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2012. . Akarapisan, A. The current status of HLB epidemic in Thailand, . Epidemiology and Disease Management of Citrus Huanglongbin Disease (HLB) for Sustainable Citrus Production in ASPAC., 5 - 9 November 2012, GIS Convention Center of National Taiwan University,Taipei, Taiwan, Page 1-11.
 • . 1999. . Akarapisan, A., Hicks, R.G.T. and Clarkson, J.M. Association of dsRNA with effects on growth and virulence in Vertri..., . Presidential meeting Biotic interactions in plant-pathogen associations. University of Oxford, England., 19 - 22 December 1999, Page 46-47.
 • . 1999. . Akarapisan, A., Hicks, R.G.T. and Clarkson, J.M Double-stranded RNA and isometric virus-like particles in Trichoderma.., . XI th International Congress of Virology, Sydney, Australia., 9 - 13 August 1999, 299 Page.
 • . 1998. . Akarapisan, A. Molecular analysis of double-stranded RNA viruses in Agaricus bisporus and associated fungi., . Import/Export : Viruses and Microbes meet the nuclear pore, Leysin, Switzerland. , 26 February - 1 March 1998, 71 Page.
 • . 1995. . Akarapisan, A., Watanabe, K. and Shiwako, K. Detection of Chrysanthemum Stunt Viriod (CSVd) using RT-PCR :, . Genetics for the Better Life Quality and Environment. Genetic Society of Thailand. , 22 - 24 March 1995, 84 Page.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • อังสนา อัครพิศาล, วีณัน บัณฑิตย์, ศุภมิตร เมฆฉาย. . 2550. . , . เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องหมายโมเลกุลทางด้านการเกษตร”, 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2551, ห้องปฏิบัติการ โครงการย่อย บัณฑิตศึกษาและวิจัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 26 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant Pathology (Plant Pathology)
 • Biological Control (Biological Control)
 • Plant Tissue Culture (Plant Tissue Culture)

การศึกษา

 • 2543 : Ph.D. (พันธุศาสตร์โมเลกุล) , University of Bath , England (United Kingdom)
 • 2533 : วท.ม. (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2529 : วท.บ. (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2542 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2540 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th