บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายวราพงษ์ บุญมา
(Mr. WARAPONG BOONMA)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์เกษตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  
อีเมล : warapong.b@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • วราพงษ์ บุญมา. . 2550. . , . การปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้าแบบครบวงจร, 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20 หน้า.
 • วราพงษ์ บุญมา. . 2550. . , . สถานการณ์การผลิตกาแฟในปัจจุบัน, 13 กุมภาพันธ์ 2551, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง, 3 หน้า.
 • วราพงษ์ บุญมา. . 2550. . , . สถานการณ์การผลิตกาแฟอราบิก้าในปัจจุบัน, 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 4 หน้า.

การศึกษา

 • 2534 : วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2525 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2551 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2549 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2545 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2540 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2535 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2531 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th