หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
(Assistant Professor Dr. Dr. Narit Yimyam)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  
โทรศัพท์ : 053944052
อีเมล : narit.y@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • นริศ ยิ้มแย้ม. 2008 . Arbuscular mycorrhizal fungi- An underground resource for sustainable upland agriculture . Biodiversity . 2008 (9) : 61-63.
 • 2007 . Variation of grain iron content in a local upland rice germplasm from the village of Huai Tee Cha in northern Thailand. . Euphytica. (158) : 27-34.
 • 2005 . Arbuscular mycorrhizal fungi associated with upland rice in rotational shifting cultivation system. . International Rice Research Notes (IRRN) (30(Dec):) : 122-123.
 • 2004 . Varietals turnover and seed exchange: implications for conservation of rice genetic diversity on-farm. . International Rice Research Notes (IRRN) (29.2 (Dec) : 18-20.
 • 2003 . Fallow enriching with pada (Macaranga denticulata (Bl.) Muell. Arg.) trees in rotational shifting cultivation in Northern Thailand. . Agroforestry System. (57) : 79-86.
 • 2002 . Agrodiversity lessons in mountain land management. . Mountain Research and Development. (Vol. 22 ) : 4-9.
 • 2544 . การสำรวจปริมาณศัตรูพืชในระบบการปลูกกาแฟกลางแจ้งและภายใต้ร่มเงา . วารสารเกษตร. (16(1): ) : 65-77.
 • 2544 . ความหนาแน่นของกาแฟอราบีก้าที่เหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่ . วารสารเกษตร. (16(2): ) : 158-169.
 • 2542 . พันธุ์และอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวบาเลย์ ที่เหมาะสมในการปลูกร่วมกาแฟช่วง 1-3 ปีแรก . วารสารเกษตร (15(3): ) : 232-238.
 • 2541 . การศึกษาศักยภาพของพืชคลุมดินที่ปลูก ร่วมกาแฟอราบีก้า . วารสารเกษตร (14(2): ) : 142-154.
 • 2539 . การเปรียบเทียบความทนแล้งของ กาแฟอราบีก้าในลูกผสมชั่วที่ 1 และ สายพันธุ์พ่อแม่ . วารสารเกษตร. (11(3): ) : 246-253.
 • 2539 . ผลของสภาพความสูงที่มีต่อคุณภาพ กาแฟอราบีก้า . วารสารเกษตร. (12(2): ) : 157-163.
 • 2539 . สถานการณ์การผลิตและวิธีปลูกกาแฟ ของเกษตรกรชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเกษตร. (14(2): ) : 263-269.
 • 2537 . การศึกษาการตัดแต่งกิ่งกาแฟอราบีก้า สำหรับต้นกาแฟเก่า . วารสารเกษตร (10(3): ) : 234-243.
 • 2535 . การใช้สารเคมีกับกาแฟอราบีก้าเพื่อความทนแล้ง . วารสารเกษตร (8(1): ) : 41-49.

  หนังสือ-บางบท
 • 2007 . Improving Shifting Agriculture for Environmental Conservation and Sustainable Livelihood. . Shifting Agriculture in Asia: Implications for Environmental Conservation and Sustainable Livelihood. , Dehra Dun, India., Page 309-320.
 • 2004 . การปลูกกาแฟและกาดูแลรักษา . การปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้าบนที่สูง , เชียงใหม่ ประเทศไทย, Page 81-98.
 • 2002 . Agrodiversity Case Studies . Cultivating Biodiversity , London and United Nations University, Tokyo. , Page 220-232.
 • 1994 . การตัดแต่งกิ่ง. . การปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้าบนที่สูง , จ. เชียงใหม่. , Page 139-150.
 • 1994 . การขยายพันธุ์กาแฟ. . การปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้าบนที่สูง , จ. เชียงใหม่. , Page 61-68.
 • 1994 . การปลูกาแฟและการดูแลรักษา. . การปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้าบนที่สูง , จ. เชียงใหม่. , Page 69-92.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • 2551 . การทำไร่หมุนเวียน , เชียงใหม่ ประเทศไทย, หน้า 7-10.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2010. . The Development of Highland Paddy through the Cross Cultural Networks of Pwo Karen, Lua and Muang Communities in Sop Moe, . Workshop on Biological and Cultural Diversity for Sustainable Mountain Development., 20 - 24 June 2010.
 • . 2010. . Genetic diversity and adaptability of local rice varieties of the MMSEA., . Workshop on Managing Biodiversity for Sustainable Livelihoods in the Changing Environment in Marginal Mountain Regions. , 21 - 23 December 2010, Shillong, Meghalaya, India.
 • . 2009. . Vulnerability and Adaptation to the Impacts of Global Climate Change in Northern Thailand., . International workshop on Land Management in Marginal Mountain Areas: Vulnerability and adaptation to global changes., 9 - 11 November 2009.
 • . 2008. . Sustainable Land Management and Community Empowerment in northern Thailand , . Workshop on Sustainable Land Management in the Mountainous Region of Mainland Southeast Asia (SLM-MMSEA). , 9 - 11 December 2008.
 • . 2008. . The Dynamics of Agrobiodiversity Management in a Face of Land Use Change: a case of Tee Cha (a Pwo KarenCommunity) in No, . Workshop on Sustainable Land Management in the Mountainous Region of Mainland Southeast Asia (SLM-MMSEA). , 9 - 11 December 2008.
 • . 2007. . Transformation of Traditional Forest Management in the Mountainous Area of Mainland Southeast Asia: Past experiences and, . International workshop on Sustainable Land Management Network in MMSEA,, 11 - 20 December 2007.
 • . 2007. . Smallholder Land Use Patterns and Land Tenure Arrangement in Highland Villages of Northern Thailand. , . International workshop on Sustainable Land Management Network in MMSEA, , 8 - 11 August 2007.
 • . 2005. . The role of mycorrhizal fungi and Macaranga denticulate symbiosis in maintaining productivity of rice in shifting cultiv, . Conservation and sustainable management of belowground biodiversity., 21 - 23 June 2005.
 • . 2005. . Shifting cultivation in Northern Thailand: Land use changes and alternative management for sustainable production and im, . International Workshop on shifting cultivation agriculture, environmental conservation and sustainable livelihood of marginal mountain societies. , 6 - 10 October 2005.
 • . 2552. . Evaluation Potential of Swidden Crops in Rotational Shifting Cultivation. , . The Thailand Research Fund Meso Groups Meeting,, 18 - 19 พฤศจิกายน 2552.
 • . 2550. . Arbuscular mycorrhizal fungi on growth of Arabica coffee seedlings. , . The Thailand Research Fund Meso Groups Meeting,, 14 - 17 พฤศจิกายน 2550.
 • . 2548. . Seed turnover and germplasm exchange of local rice in three village of Northern Thailand. , . The Diversity, Management, Protection and Utilization of local rice germplasm., 1 - 2 สิงหาคม 2548.

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการระบบการเกษตรบนที่สูง (Highland agriculture systems management)
 • การปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้า (Coffee Arabica production and technology)
 • การใช้ที่ดินบนที่สูง (Land used on highland)
 • การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ (Ecology restoration) (Ecology restoration)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตรบนที่สูง (Biodiversity on the highland agriculture systems)

การศึกษา

 • 2549 : วท.ด. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : วท.ม. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2528 : วท.บ. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2518 : ป.7 , โรงเรียนมงคลวิทยา , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2548 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2545 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2542 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2537 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2534 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th