หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
(Ms. PATCHANEE SUWANWISOLKIT)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์เกษตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  
โทรศัพท์ : 0-5394-4052
อีเมล : patchanee.s@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2545 . กาแฟคั่ว . อาหาร . 32 (1) : 17-22.
 • 2543 . กาแฟเทียม . กสิกร . 73 (6).
 • 2543 . กาแฟเทียม . อาหาร . 30 (3) : 157-163.
 • 2542 . กาแฟสกัดคาเฟอีน . วารสารเกษตรศาสตร์ มช. . 15 (1) : 1-10.
 • 2541 . รู้จักกับกาแฟสดกันหน่อยเถอะ . เคหการเกษตร : 149-156.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2555 . สรรสาระ กาแฟ เล่ม 2 , อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 142 หน้า.
 • 2549 . สรรสาระ กาแฟ , อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 114 หน้า.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • 2554 . ไส้เดือนดินเพื่อย่อยสลายขยะอินทรีย์ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , 40 หน้า.
 • 2541 . เมนูกาแฟ , คณะเกษตรศาสตร์ มช. จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. . . . The Development on the Quality Control for Coffee Bean to Produce Safe and Clean Coffee Products, . Research Path : Towards a Green and Happy Society Conference November 23-25, 2007, 22 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2550, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 1-1.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. . 2550. . , . กาแฟชี้ช่องรวย, 3 - 8 ธันวาคม 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12 หน้า.
 • พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. . 2550. . , . การจัดชั้นคุณภาพกาแฟอราบิก้า, 17 - 18 ธันวาคม 2550, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ , 7 หน้า.
 • พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. . 2550. . , . การปลูกและการผลิตกาแฟอราบิก้า, 19 กันยายน 2551, 16 หน้า.
 • พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. . 2550. . , . การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวยได้ด้วยกาแฟ, 8 - 10 กรกฏาคม 2551, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 16 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • การปลูกผลิตกาแฟอราบิก้า
 • การจัดการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ คุณภาพกาแฟ
 • ระบบการตลาดกาแฟและระบบการรับรองผลผลิตเพื่อการตลาด
 • การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ ธุรกิจกาแฟ
 • การจัดการสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ
 • การย่อยสลายขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินสีแดง
 • การดำเนินรายการวิทยุความรู้ด้านการเกษตร
 • การดำเนินรายการวิทยุความรู้ด้านการเกษตร

การศึกษา

 • 2554 : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2541 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2526 : วท.บ. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2551 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2548 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2541 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2536 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2534 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th