หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์
(Professor Dr. Chaiwat To-anun)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช
โทรศัพท์ : 053-944 021
อีเมล : chaiwat.t@cmu.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2011 . Guignardia bispora and G. ellipsoidea spp. nov. and other Guignardia species from palms (Arecaceae) . Mycosphere . 2 (2) : 115-128.
 • 2010 . Guignardia morindae frog eye-leaf spotting disease of Morinda citrifolia (Rubiaceae). . Mycosphere . 1 (4) : 325-331.
 • 2010 . Application of biological fungicides to control citrus root rot under field condition in Cambodia. . Journal of Agricultural Technology . 6 (2) : 219-230.
 • 2010 . Cercospora christellae, a new cercosporoid fungus associated with weed Christella parasitica from northern Thailand. . Journal of Agricultural Technology . 6 (2) : 331-339.
 • 2010 . Guignardia/Phyllosticta species on banana . Cryptogamie Mycologie . 31 (4) : 403-418.
 • 2010 . Host affinity and phylogenetic position of a new anamorphic fungus Beltraniella botryospora from living and fallen leaves of evergreen oaks . Fungal Diversity . 43 : 85-92.
 • 2010 . Identification of Japanese Astraeus,based on morphological and phylogenetic analyses . Mycoscience . 51 : 291-299.
 • 2010 . In vitro mycorrhization of edible Astraeus mushrooms and their morphological characterization . Mycoscience . 51 : 234-241.
 • 2010 . Re-evaluation of Cryptosporiopsis eucalypti and Cryptosporiopsis-like species occurring on Eucalyptus leaves . Fungal Diversity . 44 : 89-105.
 • 2009 . Myrtaceae, a cache of fungal biodiversity . Persoonia . 23 : 55-85.
 • 2009 . Phyllosticta citriasiana sp. nov., the cause of citrus tan spot of Citrus maxima in Asia . Fungal Diversity . 34 : 23-39.
 • 2009 . Two fungi associated with necrotic leaflets of areca palms (Areca catechu) . Mycol. Progress . 8 : 115-121.
 • 2008 . Cercosporoid fungi from Thailand II. New species of Cercospora and Passalora . Sydowia . 60 (2) : 253-260.
 • 2008 . Phylogenetic relationships of Polyporus and morphologically allied genera . Mycologia . 100 : 603-615.
 • 2008 . Species of Mycosphaerella and related anamorphs on Eucalyptus leaves from Thailand . Persoonia . 21 : 77-91.
 • 2008 . The teleomorph of Leptographium yunnanense, discovered in crosses among isolates from Thailand, China, and Japan . Mycoscience . 49 : 233-240.
 • ชัยวัฒน์ โตอนันต์. 2007 . Anthostomella and Fasciatispora species (Xylariaceae) from palms including F. ujungkulonensis sp. nov. . Mycotaxon . 102 : 347-354.
 • 2007 . Cercospora habenariicola sp. nov. and some new records of cercosporoid fungi from Thailand. 99: 117-121 . Mycotaxon . 99 : 117-121.
 • 2007 . Cercosporoid fungi from Thailand 3. Two new species of Passalora and six new records of Cercospora species . Mycotaxon . 102 : 139-145.
 • 2007 . Studies on Cercospora and allied genera in northern Thailand . Fungal Diversity . 26 : 257-270.
 • 2007 . Two species of Leptographium isolated from blue-stained sapwood of Pinus khasya and bark beetles in Thailand. . Mycoscience . 48 : 100-103.
 • 2006 . Identity of a powdery mildew fungus occurring on Paeonia and its relationship with Erysiphe hypophylla on oak. . Mycoscience . 47 : 367-373.
 • 2006 . Molecular phylogenetic analyses reveal a close relationship between powdery mildew fungi on some tropical trees and Erysiphe alphitoides, an oak powdery mildew. . Mycoscience . 47 (4) : 327-335.
 • 2006 . The genus Oxydothis: New palmicolous taxa and phylogenetic relationships within Xylariales. . Fungal Diversity . 23 : 159-179.
 • 2005 . New geographical distribution and host records of rust fungi from northern Thailand. . Mycoscience . 46 (2) : 137-142.
 • 2005 . A new subgenus, Microidium, of Oidium (Erysiphaceae) on Phyllanthus spp. . Mycoscience . 46 (1) : 1-8.
 • 2003 . A new species of Brasiliomyces (Erysiphaceae) on Dalbergia cultrata var. cultrata from Thailand . Mycoscience . 44 : 447-451.
 • To-anun, C, Takamatsu, S., Kunoh, H. . 1999 . Hydrolyzates released from fungal cell wall induced changes in tomato leaves. . Proceedings of The 1 st HSA Symposium on Science and Technology. , 124 Page.
 • To-anun, C, Nelson, H, Ouchi, S. . 1995 . Electrophoretic karyotyping of Fusarium oxysporum . Annals of the Phytopathological Society of Japan . 61 (4) : 350-356.
 • 1993 . Changes in tomato leaf protein profiles after treatment with elicitor active hydrolyzates from Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. (Abstracts) . Annals of the Phytopathological Society of Japan . 59 : 264-264.
 • 1991 . Isolation and regeneration of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici protoplasts . Annals of the Phytopathological Society of Japan . 57 : 609-612.
 • 2553 . Application of biological fungicides to control citrus root rot under field condition in Cambodia . Journal of Agricultural Technology . 6 (2) : 219-230.
 • 2553 . Cercospora christellae, a new cercosporoid fungus associated with weed Christella parasitica from northern Thailand . Journal of Agricultural Technology . 6 (2) : 331-339.
 • ชัยวัฒน์ โตอนันต์. 2550 . An annotated list of cercosporoid fungi in Northern Thailand . Journal of Agricultural Technology . 3 : 51-63. [pdf, 84 KB]
 • 2549 . Phylogenetics of the powdery mildews in tribe Phyllactinieae in northern Thailand. 22: 81-86. . Journal of Agriculture . 22 (2) : 81-86.
 • 2547 . First Report of Plumeria Rust, Caused by Coleosporium plumeriae, in Thailand . Natural History J. of Chulalongkorn University . 4 : 41-46.
 • To-anun, C. . 2538 . Respons of Tomato to Fusarium Infection . Journal of Agriculture . 11 (3) : 218-231.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • J Engkhaninunm, C. To-anun, M. Imazu, Y. Ono, M. Kakishima. . 2003. . Two rust fungi newly recorded in Northern Thailand. , . Proceedings of The Conference on Mycological Society of Japan (MSJ 2003), 30 December 2003, Japan.
 • S. Khom-un, C. To-anun, S. Limkaisang, S. Takamatsu. . 2002. . Occurrence of powdery mildew on Teak (Tectona grandis) caused by Erysiphe (Uncinula) tectonae in Thailand. , . Conference of Japanese Phytopathological Society, , 28 - 29 September 2002, Kansai Branch. Japan, 25 Page.
 • M. Shimizu, P. Thapan, H. Minamiyama, อำพรรณ พรมศิริ, C. To-anun, H. Kunoh. . 2002. . Potential Biocontrol Agents, Endophytic Actinomycetes:Multiplication on Plant Surfaces, . Summary of The first International Conference on Tropical and Subtropical Plant Diseases (TPS 2002). , 5 - 8 November 2002, Chiang Mai Thailand, 176 Page.
 • ชัยวัฒน์ โตอนันต์, S. Limkaisang, S. Khom-un, S. Takamatsu. . 2000. . New Brasiliomyces species on Dalbergia cultrata Grah. Ex. Bth. Var. cultrata in Thailand. , . The 1st Asian Conference on Plant Pathology (ACPP 2000), 25 August 2000, Beijing, China, 86 Page.
 • C. To-anun, S. Takamatsu, H. Kunoh. . 1999. . Nucleotide sequence diversity of rDNA internal transcribed spacers of Fusarium oxysporum. , . Proceedings of The 1 st HSA Symposium on Science and Technology, 30 December 1999, Chiang Mai,Thailand, 123 Page.
 • T. Fukamizo, S. Ouchi, ชัยวัฒน์ โตอนันต์. . 1995. . Phygical effect of cell walll hydrolyzates of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici on tomato leaves, . International Seminar of Fusarium Mycotoxins, Taxonomy and Pathogenicity , 9 - 13 May 1995, Martina Franca. Italy., 216 Page.
 • ชัยวัฒน์ โตอนันต์, H. Nelson, S. Ouchi. . 1995. . Electrophoretic karyotyping of special forms of Fusarium oxysporum, . International Seminar of Fusarium Mycotoxins, Taxonomy and Pathogenicity. , 9 - 13 May 1995, Martina Franca. Italy. , 217 Page.
 • . 1993. . Hydrolyzates released from fungal cell wall induced changes in tomato leaves, . The 6th International Congress of Plant Pathology, July 28- August 6, 1993. Montreal, Canada., 5 August 2011, Montreal, Canada., Page 241-241.
 • . 2553. . Mycosphaerella and Related Anamorphs on Solanaceae from Thailand, . RGJ Seminar Series LXXVII. Fungal Biodiversity and Biotechnology. , 13 - 14 พฤศจิกายน 2553, Wangcome Hotel, Chiang Rai, Thailand., หน้า 28-29.
 • . 2553. . First Report of Powdery Mildew on Cassia fistula (Leguminosae) in Thailand, . RGJ Seminar Series LXXVII. Fungal Biodiversity and Biotechnology. November 13, 2010. Wangcome Hotel, Chiang Rai, Thailand. p. 26-27. , 13 - 14 พฤศจิกายน 2553, Wangcome Hotel, Chiang Rai, Thailand, หน้า 26-27.
 • . 2553. . Biological Control of Anthracnose Disease of Manila caused by Colletotrichum gloeosporioides by Using Trichoderma viride, . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010, 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand., หน้า 52-52.
 • . 2553. . Current status of Genus Cercospora in Thailand, . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010, 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, หน้า 35-35.
 • . 2553. . Application of Biological fungicide to Control Citrus Root Rot in Cambodia, . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010, 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, หน้า 31-31.
 • . 2553. . Morphology and Phylogeny of Oidiopsis (Erysiphaceae) found on Chili in Thailand. , . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010, 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, หน้า 8-8.
 • . 2553. . Phylogeny and Pathogenicity of the Coffee Rust Fungi in Northern Thailand., . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010., 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand., หน้า 60-60.
 • . 2553. . Biological Control of Wilt Disease of Tomato caused by Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici by Using Trichoderma viride., . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010., 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, หน้า 53-53.
 • . 2553. . Biological Control of Anthracnose Disease of Manila caused by Colletotrichum gloeosporioides by Using Emericella rugulos, . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010. , 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, หน้า 51-51.
 • . 2553. . Enzyme Production of Organic Compost Fungi, . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010. , 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, หน้า 48-48.
 • . 2553. . Taxonomic Confusion Occurring on Guignardia/Phyllosticta species on Banana Leaf Spotting Diseases., . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010., 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, หน้า 34-34.
 • . 2553. . Biological Control of Some Plant Pathogenic Fungi by Using Actinomycetes Isolated form Soil., . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010., 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, หน้า 6-6.
 • . 2553. . Phylogeny and Evolution of the Powdery Mildew Fungi Inferred from Nuclear Ribosomal DNA Sequences., . The Annual Meeting of Thai Phytopathological Society and Plant Pathology Conference. May 15, 2010., 15 - 16 พฤษภาคม 2553, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. p. 5. , หน้า 5-5.
 • To-anun, C., Sunawan, A., , Limkaisang , S, Khom-un , S., , Sato, Y., Takamatsu, S. . . 2545. . New germination type of conidia of powdery mildews found on Phyllanthus spp. , . Summary of The first International Conference on Tropical and Subtropical Plant Diseases (TPS 2002). , 5 - 8 พฤศจิกายน 2545, Chiang Mai, Thailand. , 108 หน้า.
 • To-anun, C., , Takamatsu, S, Kunoh, H. . . 2542. . Modification of a CTAB DNA extraction protocol for fungi, an organism containing high levels of polysaccharide. , . Proceedings of The 1 st HSA Symposium on Science and Technology. , 30 ธันวาคม 2542, Chiang Mai, Thailand, หน้า 117-122.
 • C. To-anun. . 2541. . Tecniques of Cell Fusion and DNA Analysis, . The 4 th Annual Seminar on Trends of Biotechnology for the Agricultural Improvement IV, 1 ธันวาคม 2541, Chiangmai, Thailand, หน้า 45-57.
 • ชัยวัฒน์ โตอนันต์. . . . Powdery Mildew Fungi of Thailand: Integrated Analyses of Morphological and Molecular Characteristics. , . The 1st International Meeting for Development of IPM in Asia and Africa. , 26 - 28 พฤศจิกายน 2550, Chiang Mai Hill Hotel, Chiang Mai, Thailand, หน้า 26-28. [doc, 93 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Biotechnology (Biotechnology )
 • Molecular Plant - Microbe Interaction (Molecular Plant - Microbe Interaction)
 • Fungal Biodiversity (Fungal Biodiversity)
 • Biological Control of Plant Diseases (Biological Control of Plant Diseases)

การศึกษา

 • 2538 : Ph.D. (Molecular Plant Pathology) , Kinki University , Japan
 • 2528 : วท.ม. (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2524 : วท.บ. (ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2542 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2537 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2535 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th