บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
(Associate Professor Dr. Benchaphun Ekasingh)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 220
อีเมล : benchaphun.e@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าศูนย์ วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555)
 • รองผู้อำนวยการ งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2551)
 • รองผู้อำนวยการ งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (25 เมษายน 2546 - 25 กันยายน 2548)

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2018 . Benchaphun Ekasingh. 2018. The Strategies of Highland Development in Thailand. . Food and Fertilizer Technology Center Agricultural Policy Articles .
 • 2017 . Benchaphun Ekasingh , Prathanthip Kramol , Nuttamon Teerakul , and Pimpimon Kaewmanee. 2017. "Food Insecurity and Farmers’ Adaptation Among Highland Communities in Northern Thailand." 3(2): 75-91 . Journal of Economics, Management and Agricultural Development (JEMAD) . 3 (2) : 75-91.
 • พนิตพิมพ์ สิทธิศักดิ์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2015 . Panitpim Sittisak and Benchaphun Ekasingh. "Tradeoffs between the economic, social and environmental objectives in optimal resource management in the Fang watershed, Chiang Mai province,Thailand" . Agriculture and Agricultural Science Procedia . 2015 (5) : 38-45. [pdf, 308 KB]
 • 2013 . Janet C. Sturgeon, Nicholas K. Menzies, Yayoi Fujita Lagerqvist, David Thomas, Benchaphun Ekasingh, Louis Lebel, Khamla Phanvilay and Sithong Thongmanivong 2013. "Enclosing Ethnic Minorities and Forests in the Golden Economic Quadrangle" . Development and Chang . 44 (1) : 53-79. [pdf, 603 KB]
 • 2012 . Attachai Jintawet et al. 2012. Decision Support System Research and Development Network for Agricultural and Natural Resource Management in Thailand: A TRF-DSS Experience . Southeast Asian Studies . 1 (1) : 141-162. [pdf, 1240 KB]
 • 2010 . Ahlheim, Michael , Ekasingh, Benchaphun , Frör, Oliver , Kitchaicharoen, Jirawan , Neef, Andreas ,Sangkapitux, Chapika andSinphurmsukskul, Nopasom (2010) Better than their reputation: enhancing the validity of contingent valuation mail survey results through citizen expert groups . Journal of Environmental Planning and Management . 53 (2) : 163-182.
 • 2009 . Benchaphun Ekasingh and Kamol Ngamsomsuke. 2009. Searching for simplified farmers' crop choice models for integrated watershed management in Thailand: A data mining approach. . Environmental Modelling & Software . 24 (12) : 1373-1380.
 • 2009 . Benchaphun Ekasingh. 2009. Special issue on simulation and modelling in the Asia-Pacific region . Environmental Modelling & Software . 24 (12) : 1353-1353.
 • 2009 . Chalermpol Samranpong, Benchaphun Ekasingh and Methi Ekasingh. 2009. Economic land evaluation for agricultural resource management in Northern Thailand . Environmental Modelling & Software . 24 (12) : 1381-1401.
 • 2008 . Benchaphun Ekasingh and Rebecca A. Letcher. 2008. Successes and failures to embed socioeconomic dimensions in integrated natural resource management modeling: Lessons from Thailand . Mathematics and Computers in Simulation (78) : 137-145.
 • 2006 . Guy Trebuil, Benchaphun Ekasingh and Methi Ekasingh. 2006. Agricultural Commercialization, Diversification and Conservation of Renewable Resources in Northern Thailand Highlands . Moussons (9) : 131-156.
 • 2004 . Benchaphun Ekasingh. 2004. The Economics of Water Management in Developing Countries: Problems, Principles and Policies: Book review. . Quarterly Journal of International Agriculture . 43 (2) : 201-204.
 • 1997 . Charal Thong-Ngam, Benchaphun Shinawatra, Sean Healy and Guy Trebuil. 1997. Resource Management and Decision Making in the Thai Highlands . Journal of Contemporary Asia . 27 (2) : 179-197.
 • 1994 . B. Shinawatra. 1994. Rethinking the Impact Assessment of Farming Systems Research. . Journal of Asian Farming Systems Association . 2 (2) : 247-256.
 • 1993 . Phetcharat Wunnapee, Charvawut Chainuvati, Nakorn Sangplung, Vichien Petpisit, Kanok Rerkasem, Benchaphun Shinawatra and John Connell. 1993. Development of a Participatory Extension Approach for Use in Diverse Production Environment. . FAO Farm Management Notes . 1993 (16) : 28-39.
 • 2561 . วราภรณ์:แก้วทันคำ,จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ 2561. แผนการผลิตพืชโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้น ภายใต้ข้อจำกัดน้ำที่ไม่แน่นอน ในพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด จังหวัดตาก. . แก่นเกษตร . 46 (5) : 877-886.
 • 2561 . สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. 2561. "การจำแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการทำฟาร์มแบบปลูกข้าวเป็นหลักในจังหวัดกำแพงเพชร." . วารสารเกษตร . 34 (2) : 255-267.
 • 2560 . พัชรินทร์ สุภาพันธ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2560. “การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบ SCOR ของผักสดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรที่ดีเหมาะสมใน จ. เชียงใหม่.” . วารสารปาริชาต . 30 (1) : 95-119.
 • 2560 . สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์ 2560. “การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบฟาร์มที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรที่มีการปลูกข้าวเป็นหลักในจังหวัดกำแพงเพชร”. . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ . 34 (3) : 41-52.
 • 2559 . Patcharin Supapunt and Benchaphun Ekasingh. 2016. "Indicators for supply chain management of vegetables with Good Agricultural Practice standard in Chiang Mai Province". Khon Kaen Agr. J. 44 suppl 1(2016): 368-376 . Khon Kaen Agr. J . 44 (1) : 368-376.
 • 2557 . Panitpim Sittisak and Benchaphun Ekasingh. 2014. Optimal Resource Management with Multiple Goals of Citrus-based Farming Systems at Farm and Watershed Levels, Chiang Mai Province. . Khon Kaen Agriculture Journal . 42 (2) : 15-24.
 • 2557 . กรวิกา ลาภรัตนทอง เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2557. “แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมกับทรัพยากรการผลิตและตลาดของเกษตรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ “ . วารสารเศรษฐศาสตร์ลานนา. .
 • 2556 . ศิริพร ธรรมธิกูล และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2556. “ผลของการเปลี่ยนแปลงของทุนในการดำรงชีพที่มีต่อความยั่งยืนของชุมชนวนเกษตรที่ปลูกชาเมี่ยงเป็นหลัก ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ธันวาคม 2556. . วารสารเศรษฐศาสตร์ลานนา .
 • 2556 . บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล กุศล ทองงาม พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงสโยสวัสดิ์ ยุภาพร ศิริบัติ และ กมลพันธ์ เกิดมั่น. 2556. “การประเมินความมั่นคงทางอาหารด้วยปริมาณและมูลค่าอาหารที่บริโภคของครัวเรือนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่.” . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. . 32 (2) : 205-212. [pdf, 171 KB]
 • 2556 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ปัทมาพร ปันทิยะ และปิยะพงศ์ ภูมิประพัทธ์. 2556. “ตัวชี้วัดและดัชนีการพัฒนาในชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อความยั่งยืนอย่างผสมผสานหลายมิติ.” . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. . 32 (2) : 171-183. [pdf, 743 KB]
 • 2555 . กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2555. “ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่บริโภคกับทุนการดำรงชีพของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่.” งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. 2(2555): 49-55. . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษ (2) : 49-55. [pdf, 244 KB]
 • 2555 . บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล กุศล ทองงาม พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2555. “กลยุทธ์ในการรับมือกับอาหารไม่เพียงพอของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่.” งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษ (2) : 72-78. [pdf, 238 KB]
 • 2555 . พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2555. “การประเมินความมั่นคงทางอาหารจากความสัมพันธ์ด้านทุนการดำรงชีพของครัวเรือนโดยใช้ข้อมูล จปฐ.” งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษ (2) : 56-63. [pdf, 264 KB]
 • 2554 . จุฬาลักษณ์ วิบูลย์มา และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2554. การคาดการณ์พื้นที่ปลูกลำไยในระยะยาวในภาพการชลประทานรูปแบบต่างๆ ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยใช้แบบจำลองเชิงเส้น . วารสารเศรษฐศาสตร์ลานนา . 8 (1) : 87-100. [pdf, 1225 KB]
 • 2551 . ปิยพงศ์ ภูมิประพัทธ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2551. การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 12 (3) : 74-91.
 • 2549 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม ศุภกิจ สินไชยกุล นฤมล ทินราช และ ธันยา พรหมบุรมย์. 2549 “ผลิตภาพและผลตอบแทนของพืชเศรษฐกิจบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้สภาวะความเสี่ยงด้านผลผลิตและราคา” . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 10 (1) : 28-43.
 • 2548 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ศุภกิจ สินไชยกุล นฤมล ทินราช กุศล ทอง งาม และ ธันยา พรหมบุรมย์. 2548. ระบบการผลิตและผลิตภาพการใช้ที่ดินของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและลำพูน . วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร : ุ49-69. [PDF, 3906 KB]
 • 2548 . กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ธันยา พรหมบุรมย์ ศุภกิจ สินไชยกุล และ นฤมล ทินราช. 2548. ความพอเพียงและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน. . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 9 (2) : 1-20.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล งามสมสุข, ธันยา พรหมบุรมย์, ฑีฆา โยธาภักดี. 2547 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กมล งามสมสุข ธันยา พรหมบุรมย์ และ ฑีฆา โยธาภักดี. 2547. ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 8 (1) : 17-44.
 • 2547 . กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ ธันยา พรหมบุรมย์ 2547. ผลของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งผลิตที่สำคัญ. . วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร . 23 (2) : 21-38.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม, พิเชษฐ์ กรุดลอยมา. 2546 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ กุศล ทองงาม และ พิเชษฐ์ กรุดลอยมา. 2546. วิธีการและผลการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยข้าวโพดในประเทศไทย . วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร . 22 (1) : 49-68. [pdf, 449 KB]
 • 2546 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เมธี เอกะสิงห์ และ ธันยา พรหมบุรมย์. 2546. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนของระบบเกษตรที่สูง . วารสารเกษตร . 19 (1) : 71-85. [pdf, 563 KB]
 • 2545 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ ธันยา พรหมบุรมย์ 2545. ผลิตภาพของการเกษตรที่สูงในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง . เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 6 (2) : 48-63. [pdf, 1975 KB]
 • 2545 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ ธันยา พรหมบุรมย์. 2545, การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรและความยั่งยืนของประเภทการผลิตในชุมชนเกษตรที่สูง . วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร . 21 (2) : 39-54.
 • 2544 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ กุศล ทองงาม. 2544. ศักยภาพการผลิตและความต้องการของเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลูกที่สำคัญของประเทศไทย ปีการผลิต 2543 . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 5 (3) : 25-47. [pdf, 835 KB]
 • 2544 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ กุศล ทองงาม. 2544. ผลผลิต รายได้ ต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลูกที่สำคัญของประเทศไทย ปีการผลิต 2541-2542 . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 5 (2) : 1-24.
 • 2543 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ กิติยา สุริยา. 2543. การใช้แมทริกซ์วิเคราะห์นโยบายหาผลตอบแทนต่อสังคมในระบบการปลูกพืชบนที่สูง: กรณีโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (3) : 20-38. [pdf, 3421 KB]
 • 2543 . เบญจพรรณ ชินวัตร กุศล ทองงาม บุญล้อม ชีวอิสระกุล บุญเสริมชีวะอิสระกุล และ สมคิด พรหมมา. 2543. ผู้หญิงเหนือกับการเลี้ยงโคนม . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (1) : 129-141.
 • 2542 . พัชรินทร์ ณะวิชัย และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2542. ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการดำรงชีพของหญิงชายชาวปกากะญอ . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 3 (3) : 52-68.
 • 2541 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม บุญล้อม ชีวะอิสระกุล บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และ สมคิด พรหมมา. 2541. ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ . วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ . 19 (2) : 123-138.
 • 2541 . ธันยา ลิ้มคำดวง เบญจพรรณ เอกะสิงห์ บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และ กมล งามสมสุข. 2541. ผลิตภาพและระดับการใช้เงินทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ . วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ . 19 (2) : 87-100.
 • 2537 . เบญจพรรณ ชินวัตร และ ภัทรนันท์ วุฒิการณ์. 2537. การตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ในบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่ . วารสารเศรษฐกิจการเกษตรวิจัย . 16 (51) : 37-55. [pdf, 398 KB]
 • 2532 . โชติรัตน์ วิมุกตะลพ และ เบญจพรรณ ชินวัตร. 2532. ระบบการเช่าที่ดินในเขตที่ราบลุ่มเชียงใหม่ . วารสารเศรษฐกิจการเกษตรวิจัย . 12 (32) : 17-34.
 • 2531 . เบญจพรรณ ชินวัตร. 2531. แบบจำลองการตัดสินใจของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาพืชน้ำมัน . วารสารเกษตร . 4 (1) : 69-81.
 • 2530 . เบญจพรรณ ชินวัตร พิชิต ธานี และ จามะรี พิทักษ์วงษ์ 2530. กระบวนการตัดสินใจเลือกพืชของเกษตรกรบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่ . วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (5) : 129-166.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • Win Thida Oo , ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2011 . Adoption of Chemical Fertilizers in Maize Cropping System in Myanmar: Profitability between chemical fertilizer adopters and non adopters under upland condition , Saarbrucken, Germany, 174 Page.
 • D. Thomas, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, เมธี เอกะสิงห์, L. Label, L. Ediger, Hoang Minh Ha , S. Thongmanivong , Xu Jianchu , ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, Y. Nyberg. 2008 . Comparative assessment of resource and market access of the poor in upland zones of the greater Mekong Region . [PDF, 6696 KB]
 • 2005 . Guy Trébuil, François Bousquet, B. Ekasingh, Christian Baron, Christophe Le Page.2005. A multi-agent model linked to a GIS to explore the relationship between crop diversification and the risk of land degradation in northern Thailand highlands , Los Baños, Philippines 01/2005; ISBN: 9712202089 , 20 Page. [pdf, 503 KB]
 • 2004 . Benchaphun Ekasingh, Phrek Gypmantasiri, Kuson Thong Ngam and Pichet Krudloyma. 2004. Maize in Thailand: Production Systems, Constraints, and Research Priorities , Mexico, D.F., Mexico, 36 Page. [pdf, 890 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2557 . ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา , เชียงใหม่, 128 หน้า.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2555 . ความเสี่ยงในการเกษตรระบบพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เล่ม I การวิเคราะห์ภาพรวม , จ.เชียงใหม่, 260 หน้า.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2555 . ความเสี่ยงในการเกษตรระบบพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เล่ม II การวิเคราะห์รายพืช/สัตว์ , จ.เชียงใหม่, 336 หน้า.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชพิกา สังขพิทักษ์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2551 . The Development of Competitive Commercial Agriculture in Northeast Thailand, 1950-2006: A Review. , Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, 248 หน้า. [pdf, 1476 KB]
 • 2546 . Ekasingh, B., P. Gypmantasiri and K. Thong-Ngam. 2003. Maize Production Potentials and Research Prioritization in Thailand , Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 90 หน้า. [pdf, 1918 KB]
 • 2544 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เมธี เอกะสิงห์ และ ธันยา พรหมบุรมย์. 2544. ตัวชี้วัดความยั่งยืนของระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง: มุมมองทางเศรษฐกิจสังคม , เชียงใหม่, 161 หน้า.
 • 2540 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม บุญล้อม ชีวะอิสระกุล บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และ สมคิด พรหมมา. 2540. บทบาท ประสิทธิภาพ และการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชายหญิงในภาคเหนือ , 221 หน้า.
 • 2540 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม บุญเสริม ชีวะอิสระกุล บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ สมคิด พรหมมา. 2540. เศรษฐกิจ สังคม และระบบการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ , 119 หน้า.

  หนังสือ-บางบท
 • 2013 . “Participatory Approaches to Research and Development in the Southeast Asian Uplands:Potential and Challenges.” . Andreas Neef, Benchaphun Ekasingh, Rupert Friederichsen, Nicolas Becu, Melvin Lippe, Chapika Sangkapitux, Oliver Frör, Varaporn Punyawadee, Iven Schad, Pakakrong M. Williams, Pepijn Schreinemachers, Dieter Neubert, Franz Heidhues, Georg Cadisch, Nguyen The Dang, Phrek Gypmantasiri,and Volker Hoffmann. 2013. In H.L. Fröhlich, P. Schreinemachers, K. Stahr and G. Clemens (eds.), Sustainable Land Use and Rural Development in Southeast Asia: Innovations and Policies for Mountainous Areas. . [pdf, 1270 KB]
 • 2008 . “Thailand: Maize Economy, Incentives and Policies.” . Benchaphun Ekasingh and Kuson Thong-ngam. 2008. Gulati, A. and Dixon, J. (eds). Maize in Asia: Changing Markets and Incentives. , New Delhi, Page 343-396.
 • 2007 . “Institutional Framework for Sustainable Land Use: Introduction” . Andreas Neef and Benchaphun Ekasingh. 2007. In F. Heidues, et al. Sustainable Land Use in Mountainous Regions of Southeast Asia: Meeting the Challenges of Ecological, Socio-Economic and Cultural Diversity. , New York, Page 309-316.
 • 2007 . Participatory Research for Sustainable Development in Vietnam and Thailand: From a Static to an Evolving Concept. . Andreas Neef, Rupert Friederichsen, Dieter Neubert, Benchaphun Ekasingh and Nguyen The Dang. 2007. In F. Heidues, et al. Sustainable Land Use in Mountainous Regions of Southeast Asia: Meeting the Challenges of Ecological, Socio-Economic and Cultural Diversity. , New York, Page 353-373.
 • 2007 . “Synthesis, Conclusions and Implciations for Institutional Development and Future Research.” . Benchaphun and Andreas Neef. 2007. In F. Heidues, et al. Sustainable Land Use in Mountainous Regions of Southeast Asia: Meeting the Challenges of Ecological, Socio-Economic and Cultural Diversity. , New York, Page 394-398.
 • 2006 . “Companion modeling for resilient water management.” . Bousquet, Francois, Cecile Barnaud, Olivier Barreteau, Falvie Cernesson, Dumrongrojwatthana Pongchai, Dung Le Cash, Benchaphun Ekasingh, Nantana Gajaseni, Hoanh Chu Thai, Christophe Le Page, Warong Naivinit, Panomsak Promburom, Tayan Raj Guring Nipada Ruankaew and Guy Trebuil. 2006. In France and the CGIAR: Delivering Scientific Results for Agricultural Development. , Washington, D.C., Page 98-101.
 • 2006 . “Ecoregional research for integrated natural resource management in Southeast Asian rice ecosystems.” . Bousquet, Francois, Jean-Christophe Castell, Benchaphun Ekasingh, Hoanh Chu Thai, Suan Pheng Kam, Hubert Manichon, Doung Van Ni, Dang Dinh Quang, Guy Trebuil and To Phuc Tuong. 2006. In France and the CGIAR: Delivering Scientific Results for Agricultural Development. , Washington, D.C., Page 80-84.
 • 2005 . Multi-agent systems for collective management of a Northern Thailand watershed: model abstraction and design. . Promburom, P. and M. Ekasingh and B. Ekasingh and C. Saengshyoswat. 2005. In Companion modelling and multi-agent systems for integrated natural resource management in Asia. Edited by F. Bousquet, G. Trebuil and B. Hardy. , Los Banos, Page 21-40.
 • 2005 . A multi-agent model linked to a GIS to explore the relationship between crop diversification and the risk of land degrad . Trebuil, G., F. Bousquet, B. Ekasingh, C. Baron and C. Le Page. 2005. In Companion modelling and multi-agent systems for integrated natural resource management in Asia. Edited by F. Bousquet, G. Trebuil and B. Hardy. pp. 167-190. , Los Banos, Page 167-190.
 • 2002 . Plant breeding research in developing countries: What roles for the public and . Morris, Michael and Benchaphun Ekasingh. 2002. Agricultural Research Policy in an Era of Privatization. Derek Byerlee and Ruben G. Echeverria.(ed) , Oxon , Page 199-226.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, Phrek Gypmantasiri, R.V. Gerpacio, กุศล ทองงาม. 2001 . Impact of Maize Breeding Research in Thailand : Public and Private Sector Collaboration . Benchaphun Ekasingh, Phrek Gypmantasiri, and Kuson Thong-Ngam. 2001. In R. Gerpacio (ed) Impact of Public and Pivate Sector Maize Breeding Research in Asia, 1966-1997/98. , Mexico, D.F. , Page 95-104. [pdf, 560 KB]
 • 1996 . Migration, Gender Roles and Technological Change . Benchaphun Shinawatra. 1996. In Competition and Conflict in Asian Agricultural Resource Management: Issues, Options, and Analytical Paradigms. P. L. Pingali and T. R. Paris (eds) , Los Banos, Page 225-236.
 • . 2543 . โครงสร้างระบบเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากร: บทสำรวจสถานภาพความรู้ . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ฉลาดชาย รมิตานนท์ และ เบญจวรรณ ทองศิริ. 2543. ใน พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย , หน้า 141-211.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2538 . เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ . 351464 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ , 220 หน้า.

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, อรรถชัย จินตะเวช, Somjate Pratummintra. 2550 . Proceedings "Towards sustainable livelihood and environment" 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2007 , Bangkok, 530 หน้า.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • 2550 . จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, และ วราภรณ์ ชัยวินิจ. 2550 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเข้าถึงน้ำ กลยุทธ์การดำรงชีพและความยากจน กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 105-112. ใน รายงานการประชุมวิชาการ ศวพก.ปี 2550 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ , เชียงใหม่.
 • 2550 . พรสิริ สืบพงษ์สังข์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชพิกา สังขพิทักษ์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ มาลีรัตน์ นิ่มนวล สุรัสวดี พูลทาจักร สุดารัตน์ นันทะน้อย และกมลรัตน์ ช้างทอง. 2550. การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า กรณีศึกษา ข้าว ข้าวโพด ใน รายงานการประชุมวิชาการ ศวพก.ปี 2550 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ , เชียงใหม่.
 • 2543 . Benchaphun Ekasingh, Kitiya Suriya and Suwan Vutticharaenkarn. 2000. An Analysis of Land Use Systems Using Policy Analysis Matrix (PAM) in a Small Watershed in Wat Chan, Northern Thailand. Agricultural Systems Working Paper no. 134 , Multiple Cropping Center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 54 หน้า.
 • 2540 . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ฉลาดชาย รมิตานนท์ และ เบญจวรรณ ทองศิริ. วิวัฒนาการบุกเบิกที่ดินทำกินในป่า: ภาคเหนือตอนล่าง. 2540. Agricultural Economics Report No. 42. , เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 120 หน้า.
 • 2538 . Benchaphun Shinawatra. 1995. Women in Agriculture: Studies at Chiang Mai University. Agricultural Economics Report No. 39. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 9 หน้า.
 • 2536 . เบญจพรรณ ชินวัตร และ ภัททนันท์ วุฒิการณ์. 2536. การตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่ Agricultural Economics Report No. 32 , เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 34 หน้า.
 • 2530 . เบญจพรรณ ชินวัตร เบญจวรรณ ทองศิริ และจามะรี พิทักษ์วงศ์. 2530. บทบาทของชายและหญิงในระบบการทำฟาร์ม อ. พร้าว จ. เชียงใหม่. Agricultural Economics Report no. 18 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 123 หน้า.
 • 2529 . Benchaphun Shinawatra, Phichi Thani and Jamaree Pitackwong. 1986. Farmers' Decision Making Process: A Case Study of the Chiang Mai Valley (1985/86). Agricultural Economics Report no. 17 , Chiang Mai: Chiang Mai University, 44 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2018. . The Strategies of Highland Development in Thailand, . Benchaphun Ekasingh. 2018. “The Strategies of Highland Development in Thailand.” http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=854 Available 24 May 2018., 24 May 2018.
 • . 2017. . “Livelihood Assets affecting Livelihood Outcomes and Quality of Life in the past 10 years in the Highlands of Thailand.”, . Benchaphun Ekasingh, Prathanthip Kramol, Nuttamon Teerakul and Pimpimol Kaewmanee. 2017. Regional Forum on State of the Art of Agricultural Research and Development and its Implications to ASEAN Integration. 27-28 February 2017 at the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), College, Los Banos, Laguna, Philippines., 27 - 28 February 2017.
 • . 2017. . “Food Insecurity and Farmers’ Adaptation among Highland Communities in Northern Thailand.”, . Benchaphun Ekasingh, Prathanthip Kramol, Nuttamon Teerakul and Pimpimol Kaewmanee. 2017. Paper presented at the International Conference on Food and Agriculture “Sharing Knowledge Creating Solutions: Capacitating Stakeholders of Agriculture for Future Earth” 2-3 March 2017 at the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), College, Los Banos, Laguna, Philippines., 2 - 3 March 2017.
 • . 2017. . “Relationships between Poverty and Livelihood Assets in the Highlands of Thailand.”, . Nuttamon Teerakul, Bechapun Ekasingh, Prathanthip Kramol and Pimpimon Kaewmanee. 2017. Paper presented at the International Conference on Food and Agriculture “Sharing Knowledge Creating Solutions: Capacitating Stakeholders of Agriculture for Future Earth” 2-3 March 2017 at the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), College, Los Banos, Laguna, Philippines. , 2 - 3 March 2017.
 • . 2017. . “Diversity in Agriculture Systems as a Strategy to Highland Development.” , . Prathanthip Kramol, Benchaphun Ekasingh, Nuttamon Teerakul and Pimpimon Kaewmanee. 2017.Paper presented at the International Conference on Food and Agriculture “Sharing Knowledge Creating Solutions: Capacitating Stakeholders of Agriculture for Future Earth” 2-3 March 2017 at the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), College, Los Banos, Laguna, Philippines., 2 - 3 March 2017.
 • . 2015. . “Scenario analysis for multiple goal achievement of sustainable agricultural land use in Northern Thailand.”, . Benchaphun Ekasingh, Chanchai Sangchayasawad, Kuson Thong Ngam, Jirawan Kitchaicharaen, Tewin Kaewmuangmoon and Methi Ekasingh. 2015. Paper presented at the 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management, AsiaHiLand 2015, 7-9 January 2015, the Empress Hotel, Chiang Mai., 2 June 2015.
 • . 2015. . “Recognition of Highlanders’ Diversity as a Strategy for Sustainable Highland Development.” , . Benchaphun Ekasingh. 2015. Paper presented at the 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management, AsiaHiLand 2015, 7-9 January 2015, the Empress Hotel, Chiang Mai., 2 June 2015.
 • . 2015. . “Trade-offs in Optimal Resource Management in the Fang Watershed, Chiang Mai Province, Thailand.” , . Panitpim Sittisak and Benchaphun Ekasingh. 2015. Paper presented at the 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management, AsiaHiLand 2015, 7-9 January 2015, the Empress Hotel, Chiang Mai., 2 June 2015.
 • . 2010. . Factors Affecting the Adoption of Chemical Fertilizers in Maize Cropping System in Southern Shan State, Myanmar, . Proceedings of International Conference on Food and Agricultural Supply Chain in Indo-China region , 29 - 31 March 2010, Topland Hotel, Phitsanulok, Page 63-73. [pdf, 391 KB]
 • Andreas Neef, Thomas Berger, เบญจพรรณ เอกะสิงห์. . 2006. . Integrating participatory approaches into economic modelling, assessment and valuation for agricultural development, . Paper presented in the 26th Conference of the International Association of Agricultural Economists, 12-18 August 2006, the Gold Coast, Australia, 12 - 18 August 2006.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล งามสมสุข, Rebecca Letcher, Jessica Spate. . 2005. . A Data Mining Approach to Simulating Land Use Decisions: Modeling Farmer's Crop Choice from Farm Level Data for Integrat, . Simulation and Modeling: Integrating Sciences and Technology for Effective Resource Management, 17 - 19 January 2005, Bangkok, Page 327-335.
 • กมล งามสมสุข, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, Rebecca Letcher. . 2005. . Crop Choice Simulation Model for Integrated Water Resource Assessment and Management, . Simulation and Modeling: Integrating Sciences and Technology for Effective Resource Management, 17 - 19 January 2005, Bangkok, Thailand, Page 336-344.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, G. Trebuil, F. Bousquet, Charal Thong-Ngam. . 2002. . Multi-Agent Systems Companion Modeling for Integrated Watershed Management: A Northern Thailand Experience, . 3rd Montane Mainland Southeast Asia Conference, Lijiang, Yunnan, China , 25 - 28 August 2002, Lijiang, Yunnan, China ..
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม. . 2002. . Thailand Maize Policy Study, . Fifth Annual Workshop of the Asian Maize Social Science Working Group, 1 July - 4 August 2002, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand., 21 Page.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, G. Trebuil;, F. Bousquet, C. Baron. . 2002. . Collective creation of artificial worlds can help govern concrete natural resource , . International Symposium on Sustaining Food Security and Managing Natural Resources in Southeast Asia: Challenges for the 21st Century. , 8 - 11 January 2002, Chiang Mai, Thailand.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, Phrek Gypmantasiri, กุศล ทองงาม. . 2002. . Prioritization of Maize Research and Development in Thailand, . Paper presented in the Fifth Annual Workshop of the Asian Maize Social Science Working Group,, 1 - 4 August 2002, The Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand., 16 Page. [pdf, 436 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, เมธี เอกะสิงห์. . 2001. . Diversity for Development: Options for Land Use Change in Northern Thailand, . International Symposium on LUCC Contribution to Asian Environmental Problems at the Science Council of Japan, Tokyo, 13 - 14 December 2001, Japan, Tokyo..
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม, Phrek Gypmantasiri. . 2001. . Farmers' Production Practices, Yields and Profitability in Major Maize Growing Areas in Thailand, 1998-1999., . Paper presented in the Fourth Annual Workshop of the Asian Maize Socio-Economic Working Group organized , 4 - 8 June 2001, CIMMYT held in Kathmandu, Nepal. [pdf, 707 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, Phrek Gypmantasiri, กุศล ทองงาม. . 2001. . Maize Farming in Marginal Areas of Thailand : Evidence from the Fields, 2000., . Paper presented in the Fourth Annual Workshop of the Asian Maize Socio-Economic Working Group organized by CIMMYT held in Kathmandu, Nepal, 4 - 8 June 2001, CIMMYT held in Kathmandu, Nepal. [pdf, 688 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์. . 1998. . Maize Supply and Demand in Thailand, . Paper presented at the workshop on Feed Maize in Asia: Demand /Supply Projects and Policy Options., 1 - 4 June 1998, Organized by CIMMYT and Totorri University, Japan. [pdf, 185 KB]
 • . 1997. . Property Rights, Institutions, and Access to Resources : Impacts on Sustainable Intensification in Northern Thailand, . M.W. Rosegrant, J. Witcover, R.V. Gerpacio and C. Ringler (eds) Agricultural Sustainability, Growth, and Poverty Alleviation in East and Southeast Asia: Issues and Policies. German Foundation for International Development, 30 December 2000, IFPRI, ISIS.
 • Benchaphun Shinawatra, Jamaree Pitackwong. . 1996. . Migration, Gender Roles and Technological Change, . P.L. Pingali and T.R. Paris (ed) Competition and conflict in Asian agricultural resource management: issues, options and analytical paradigms. Los Banos, 30 December 2000, Los Banos, Page 225-236.
 • . 1995. . Farmers' Resource Management and Decision-Making in the Context of Changes in the Thai Highlands, . Charal Thong-Ngam, Benchaphun Shinawatra, Sean Healy and Guy Trebuil. 1996. Proceedings of the Regional Symposium on Montane Mainland Southeast Asia in Transition, 12 - 16 November 1995, Chiang Mai, Page 462-487.
 • . 1995. . Role of Spatial Information in Assessing Resources of Highland Communities in Northern Thailand, . Methi Ekasingh, Benchaphun Shinawatra, Thaworn Onpraphai, Panomsak Promburom and Chanchai Sangchayosawat. Proceedings of the Regional Symposium on Montane Mainland Southeast Asia in Transition, 12 - 16 November 1995, Chiang Mai, Page 402-425.
 • Benchaphun Shinawatra, Guy Trebuil , Suan Pheng Kam, Francis Turkelboom. . 1995. . Systems Approaches at Field, Farm and Watershed Levels in Diversifying Upland Agroecosystems: Towards Comprehensive Solu, . Paper presented at the 2nd International Symposium on Systems Approaches for Agricultural Development: "Meeting the challenge to balance required increases in food production with environmental protecion", 6 - 8 December 1995, IRRI, Los Banos.
 • . 1990. . Evaluating the impact of technologies on women: a case study in Amphoe Phrao, Chiang Mai, Thailand, . Benchaphun Shinawatra, Chuancheun Diowwilai and Supachai Bangliang. 1990. Report of the Women in Rice Farming Systems Workshop in "Gender Analysis in Rice Farming Systems Research: Does it Make a Difference?" 4-8 June, 1990 Puncak, Bogor, Indonesia, 4 - 8 June 1990, Page 100-136.
 • . 2561. . แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, . ประกายดาว สาระแปง เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2561. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำ ปี 2561 , 20 ธันวาคม 2561, หน้า 2547-2557.
 • . 2561. . แผนการผลิตพืชฤดูแล้งที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงของเกษตรกรในเขตชลประทาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, . เศวตฉัตร โอสถสงเคราะห กมล งามสมสุข เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2561. บทความในรายงานการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 30 พฤษภาคม 2561, หน้า C21-C37.
 • . 2559. . การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร, . กรกนก คณะครุฑ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 หน้า 635-642 , 17 มิถุนายน 2559, หน้า 635-642.
 • . 2559. . การยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้า ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ , . ดนุพันธ์ ซุกซอน เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ 2559 การประชุมวิชาการในการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559 13 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 13 พฤษภาคม 2559, หน้า 96-104.
 • . 2559. . “ความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง” , . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ประทานทิพย์ กระมล นัทธมน ธีระกุล พิมพิมล แก้วมณี และ กฤษณี เจริญทรัพย์. 2559. บทความในรายงานผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. หน้า 275-279., 1 ธันวาคม 2559 - 1 ธันวาคม 2560, หน้า 275-279.
 • . 2559. . ความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่. , . ปาจรีย์ มธุรสาทิส, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2559. รายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7, 25-26 มีนาคม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. , 25 - 26 มีนาคม 2559, หน้า 1418-1430.
 • . 2557. . “การจัดการห่วงโซ่อุ ปทานผักสดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรที่ดีเหมาะสมใน จ. เชียงใหม่” , . พัชรินทร์ สุภาพงษ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ 2557. บทความใน กมล งามสมสุข และ น้ำเพชร วินิจฉัยกุล (บรรณาธิการ) 2557. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร อาหาร และ ธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 , 18 กรกฏาคม 2557, ณ โรงแรมแกรนด์วิว จ. เชียงใหม่, หน้า 45-65. [pdf, 14504 KB]
 • . 2557. . “แผนการผลิตที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายในเขตลุ่มน้ำยวมตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.”, . ศุภักษร ทองใหญ่ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2557. บทความใน กมล งามสมสุข และ น้ำเพชร วินิจฉัยกุล (บรรณาธิการ) 2557. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร อาหาร และ ธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 , 18 กรกฏาคม 2557, ณ โรงแรมแกรนด์วิว จ. เชียงใหม่, หน้า 135-145. [pdf, 10661 KB]
 • . 2556. . ., . วรรณนิกา ใจดง และ เบญจพรรรณ เอกะสิงห์. 2556. การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของชุมชนต่อโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่ทาตอนกลาง และตอนล่าง จังหวัดลำพูน. รายงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 29. “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา: หนทางพัฒนาประเทศสู่อาเซียน” ณ อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน (C5) ,, 24 - 25 ตุลาคม 2556, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย, หน้า 527-534. [pdf, 1290 KB]
 • Phoutthasack Phoummasone, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. . 2555. . The Assessment of Land Use Change in Pak Ou District, Luangprabang Province, Lao PDR, . 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012). , 1 - 2 มีนาคม 2555, the Empress Hotel, Chiang Mai..
 • . 2555. . , . Ekasingh, B., M. Ekasingh, J. Kitchaicharoen, C. Sangchayosawat, K. Thong-Ngam and T. Kaewmuangmoon. 2012."Agricultural Land Use Planning Using Interactive Multiple Goal Programming and Spatial Mapping Capability in Lamphun Province, Northern Thailand" Paper in Proceedings of The 38th Annual Symposium of the Science Society of Thailand (STT38) "Science for the Future of Mankind" held in Chiang Mai, Thailand by the Science Society of Thailand., 17 - 19 ตุลาคม 2555. [pdf, 665 KB]
 • . 2555. . ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน , . จิรวรรณ กิจชัยเจริญ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ณัฐชนา ถาวรนันท์ สุกัญญา โคตรปัญญา และธัญญนันท์ กันทะวงษ์ การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” , 17 กุมภาพันธ์ 2555, โรงแรมโมษะ จังหวัดขอนแก่น.
 • . 2555. . ผลกระทบของเกษตรพันธะสัญญาต่อครัวเรือนเกษตรที่มีความเปราะบางในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน , . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ณัฐชนา ถาวรนันท์ สุกัญญา โคตรปัญญา และธัญญนันท์ กันทะวงษ์. การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” , 17 กุมภาพันธ์ 2555, โรงแรมโมษะ จังหวัดขอนแก่น . [pdf, 384 KB]
 • . 2555. . ความเสี่ยงและทัศนคติของเกษตรกรต่อความเสี่ยงในการเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ณัฐชนา ถาวรนันท์ สุกัญญา โคตรปัญญา และธัญญนันท์ กันทะวงษ์.2555. การประชุมระดับชาติในงานประชุมวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร , 18 พฤษภาคม 2555, ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ.
 • พรสิริ สืบพงษ์สังข์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, ณัฐชนา ถาวรนันท์, สุกัญญา โคตรปัญญา, ธัญนันท์ กันทะวงษ์. . 2555. . ผลตอบแทนจากเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน, . พรสิริ สืบพงษ์สังข์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ณัฐชนา ถาวรนันท์ สุกัญญา โคตรปัญญา และธัญนันท์ กันทะวงษ์ การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 17 กุมภาพันธ์ 2555, โรงแรม โฆษะ จ. ขอนแก่น.
 • Ei Ei Cho, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. . 2554. . Factors Affecting Adoption on Soil Conservation Measures UsingOrganic Materials in Oil Seed Crops-based Farming Systemat, . 2nd National Soil and Fertilizer Conference Soil and Environment Section, Faculty of Agriculture Production May 11-13, 2011, Maejo University,Thailand, 11 - 13 พฤษภาคม 2554.
 • Theint Theint Aung, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, เบญจพรรณ เอกะสิงห์. . 2554. . Vegetable and Flower Growers’ Awareness on Harmful Effects of Pesticides and the Relationship to Application Practices i, . 2nd National Soil and Fertilizer Conference Soil and Environment Section, Faculty of Agriculture Production May 11-13, 2011, Maejo University,Thailand, 11 - 13 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . แผนการผลิตที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ. ลำพูน, . กิจมนเทียน สละเต็ม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ บทความนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ " ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัยพัฒนาชาติไทยให้เจริญ , 29 - 30 กรกฏาคม 2554, ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก . [pdf, 935 KB]
 • . 2554. . การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน, . จิรวรรณ กิจชัยเจริญ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เมธี เอกะสิงห์ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล กุศล ทองงาม ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และกมลพันธ์ เกิดมั่น . 2554. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 8 - 10 สิงหาคม 2554, ณ โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม , หน้า 101-111. [pdf, 2177 KB]
 • . 2554. . แผนการผลิตที่เหมาะสมในระบบชลประทานแบบใช้น้ำใต้ดินในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน, . ชนากานต์ ล้ำเหลือ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2554. การประชุมเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จ. เชียงใหม่, 16 กุมภาพันธ์ 2554.
 • . 2554. . การเปรียบเทียบเส้นความมั่นคงทางอาหารกับเส้นความยากจนของครัวเรือนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่. , . บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล กุศล ทองงาม พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ยุพาพร ศิริบัติ และกมลพันธ์ เกิดมั่น. 2554. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 8 - 10 สิงหาคม 2554, ณ โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม , หน้า 346-355. [pdf, 180 KB]
 • . 2554. . “การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของพื้นที่เพื่อระบุหัวข้อวิจัย และ กิจกรรมพัฒนา”, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. 2554. การสัมมนาวิชาการ “สรุปผลการดำเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 4” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 15 - 16 กันยายน 2554.
 • . 2554. . การสร้างตัวชี้วัดและดัชนีการพัฒนาในชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อความยั่งยืนอย่างผสมผสานหลายมิติ, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ปัทมาพร ปันทิยะ และปิยะพงศ์ ภูมิประพัทธ์ ในการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม , 8 - 10 สิงหาคม 2554, หน้า 112-126. [pdf, 221 KB]
 • . 2554. . ระบบเกษตรพันธะสัญญา: ข้อตกลง และความพึงพอใจของเกษตรกร , . พรสิริ สืบพงษ์สังข์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ณัฐชนา ถาวรนันท์ และสุกัญญา โคตรปัญญา. 2554. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม , 8 - 10 สิงหาคม 2554, หน้า 127-142. [pdf, 178 KB]
 • . 2554. . ระบบสนับสนุนการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการผลิตทางเกษตร, . เมธี เอกะสิงห์ ประภัสสร พันธ์สมพงษ์ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2554.การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม, 8 - 10 สิงหาคม 2554, หน้า 356-373. [pdf, 2251 KB]
 • . 2553. . ผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในระบบการผลิตพืชสำคัญของจังหวัดลำพูน, . กุศล ทองงาม ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ประภัสสร พันธุ์สมพงษ์ และ กมลพันธ์ เกิดมั่น. 2553. รายงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม , 16 - 18 สิงหาคม 2553, โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, หน้า 302-316. [pdf, 368 KB]
 • . 2553. . การจัดการน้ำและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบชลประทานแบบท่อพีวีซีและระบบสปริงเกลอร์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ำ, . จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2553. รายงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา , 16 - 18 สิงหาคม 2553, หน้า 370-381. [pdf, 1217 KB]
 • . 2553. . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดเขตการใช้ที่ดินที่มีหลายเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม , . เมธี เอกะสิงห์ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ วราภรณ์ ชัยวินิจ. 2553. รายงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม , 16 - 18 สิงหาคม 2553, โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, หน้า 317-334. [pdf, 1788 KB]
 • . 2552. . Benefits, cost and constraints to adoption of integrated rubber-based farming systems in Oudomxay Province, Lao PDR. , . Pasarath Khounsy and Benchaphun Ekasingh. 2009. The Sixth Proceedings of Graduate Studies, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, 12 - 13 มีนาคม 2552, Chiang Mai, หน้า 155-162.
 • . 2552. . Assessment of economic security of rural poor households in Ampara District, Sri Lanka.” , . Thaisinithevy Vijayaretnam and Benchaphun Ekasingh. 2009. The Sixth Proceedings of Graduate Studies, 12-13 March 2009, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, 12 - 13 มีนาคม 2552, เชียงใหม่, หน้า 145-154.
 • . 2552. . “Northern Thai Border Trade, 2004-2007 : a Period of Change”., . Pornsiri Suebpongsang and Benchaphun Ekasingh. 2009. Paper presented in the Symposium on “Impacts of Economic Integration on Upland Farming and Ethnic minorities in the Greater Mekong Sub-region” at the Mekong Research Institute, Khon Kaen, 27-29 November, 2009, 2 มิถุนายน 2558.
 • . 2552. . การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำย่อย กรณีศึกษา: ลุ่มน้ำแม่ทา จ. เชียงใหม่ จ. ลำพูน, . ถาวร อ่อนประไพ เมธี เอกะสิงห์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์ และ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล. รายงานการประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จ. อุบลราชธานี, 2 - 4 กรกฏาคม 2552, หน้า 386-394. [pdf, 1130 KB]
 • . 2552. . ผลของการใช้โปรแกรมร่วมตัดสินใจ (รตส) ในการหาทางเลือกที่เหมาะสมในการเกษตรในลุ่มน้ำแม่ทา จ. ลำพูน, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ อังคณา ราชนิยม ปัทมาพร ปันธิยะ นนทพร จำปาวัน และจงรักษ์ มูลเฟย. 2552. ในรายงานการประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จ. อุบลราชธานี , 2 - 4 กรกฏาคม 2552, หน้า 395-405. [pdf, 205 KB]
 • . 2552. . การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง กองทุนเหมืองฝายของชุมชนในลุ่มน้ำแม่ทา, . ปัทมาพร ปันธิยะ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ รายงานสัมมนาวิชาการ บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12 - 13 มีนาคม 2552, หน้า 115-122.
 • . 2552. . การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย., . ปิยะพงศ์ ภูมิประพัทธ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. รายงานสัมมนาวิชาการ บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 12 - 13 มีนาคม 2552, เชียงใหม่, หน้า 105-114.
 • . 2551. . Linkages between Access to Irrigation Water and Livelihood Strategies Using Sustainable Livelihood Framework.”, . Jirawan Kitchaicharoen, Benchaphun Ekasingh, Sorak Dithaprayoon and Waraporn Chaiwinit. 2008. In the Proceedings of the Fourth Conference on Agricultural Systems “Agriculture for Community and Environment to Prepare for Global Warming” at The Empress Hotel, Chiang Mai., 27 - 28 พฤษภาคม 2551, หน้า 225-235. [pdf, 126 KB]
 • . 2551. . Livelihood and Food Security Assessment of Tharu Ethnic People, Dang, . Shreedhar Gyawali and Benchaphun Ekasingh. 2008. In the Proceedings of the Fourth Conference on Agricultural Systems “Agriculture for Community and Environment to Prepare for Global Warming” at The Empress Hotel, Chiang Mai., 27 - 28 พฤษภาคม 2551, เชียงใหม่, หน้า 295-304. [pdf, 124 KB]
 • . 2551. . ผลการจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจในการปลูกข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาและลำปาง, . กมล งามสมสุข เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ กุศล ทองงาม รายงานการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 4 “เกษตรเพื่อชุมชมและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, 27 - 28 พฤษภาคม 2551, หน้า 148-159. [pdf, 353 KB]
 • . 2551. . การร่วมตัดสินใจหาทางเลือกเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และลำปาง, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม กมล งามสมสุข และ เมธี เอกะสิงห์ รายงานการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 4 “เกษตรเพื่อชุมชมและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน, 27 - 28 พฤษภาคม 2551, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ , หน้า 359-370. [pdf, 238 KB]
 • . 2551. . แผนการผลิตข้าวในที่ลุ่มที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงจังหวัดพะเยา., . วิลาวัลย์ สิทธิบูรณ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ รายงานการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 4 “เกษตรเพื่อชุมชมและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน” ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ , 27 - 28 พฤษภาคม 2551, เชียงใหม่, หน้า 348-357. [pdf, 212 KB]
 • . 2548. . ระบบการผลิต ผลิตภาพ และทางเลือกในการใช้ที่ดินของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ ลำพูน, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม ธันยา พรหมบุรมย์ นฤมล ทินราช และ ศุภกิจ สินไชยกุล ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง สู่ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน, 26 พฤษภาคม 2548, เชียงใหม่, หน้า 53-63. [pdf, 361 KB]
 • . 2548. . การประเมินสภาวะความเสี่ยงจากความแปรปรวนด้านผลผลิตและราคาของพืชเศรษฐกิจบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม ธันยา พรหมบุรมย์ และ นฤมล ทินราช ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง สู่ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน, 26 พฤษภาคม 2548, เชียงใหม่, หน้า 289-296. [pdf, 628 KB]
 • . 2546. . วิธีการและผลการประชุมจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยข้าวโพดในประเทศไทย, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ กุศล ทองงาม และ พิเชษฐ์ กรุดลอยมา การประชุมวางแผนงานวิจัยข้าวโพดในประเทศไทย, 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2546, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่.
 • . 2545. . การเกษตรเชิงระบบในงานวิจัยข้าวโพด: ความท้าทายในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ, 26 - 27 สิงหาคม 2545, โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น. [pdf, 696 KB]
 • . 2545. . การวัดค่าคุณสมบัติของระบบเกษตรที่สูงเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เมธี เอกะสิงห์ และ ธันยา พรหมบุรมย์. 2545. ระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ, 26 - 27 สิงหาคม 2545, โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น. [pdf, 721 KB]
 • . 2545. . ระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเกษตร, . เมธี เอกะสิงห์ เฉลิมพล สำราญพงษ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ, 26 - 27 สิงหาคม 2545, โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น, หน้า 220-238. [pdf, 791 KB]
 • . 2542. . Maize Research in Thailand: Past Impacts and Future Prospects, . Benchaphun Ekasingh, Phrek Gypmantasiri and Kuson Thong-Ngam. 1999. Paper presented in the Second Annual Socio-Economics Workshop on Impacts of Maize Research in Asia: Public and Private Linkages, held in Chiang Mai, 25 - 28 เมษายน 2542, Chiang Mai. [pdf, 498 KB]
 • . 2542. . การวิเคราะห์ระบบการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก ต.วัดจันทร์ อ.แม่เจ่ม จ. เชียงใหม่, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กิติยา สุริยา และ สุวรรณ วุฒิเจริญการณ์. 2542. สัมมนาวิชาการเรื่อง "เกษตรยั่งยืนและทรัพยากรบนที่สูง", 9 - 10 ธันวาคม 2542, ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 233-256.
 • . 2542. . การใช้ประโยชน์จากพืชป่าในการดำรงชีพของผู้หญิงปกากะญอ, . พัชรินทร์ ณะวิชัย และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2542. สัมมนาวิชาการเรื่อง "เกษตรยั่งยืนและทรัพยากรบนที่สูง" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 9 - 10 ธันวาคม 2542, ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 309-312.
 • . 2540. . บทบาทของเกษตรกรชายหญิงในการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือ, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม บุญล้อม ชีวะอิสระกุล บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และ สมคิด พรหมมาการวิจัยเรื่องโคนมในภาคเหนือ, 18 - 19 เมษายน 2540, ณ โรงแรมควอลีตี้อินท์ จ.เชียงใหม่.
 • . 2539. . การประเมินการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิทัศน์ของชุมชนบนที่สูง, . เบญจพรรณ ชินวัตร เมธี เอกะสิงห์ ถาวร อ่อนประไพ และ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ การสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 11 , 12 มีนาคม 2539 - 15 มีนาคม 2540, ณ จังหวัดเพชรบุรี .
 • . 2539. . ภาพรวมของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย, . เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ บุญเสริม ชีวะอิสระกุล การสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจสังคมของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กทม. , 27 - 28 ตุลาคม 2539.
 • . 2539. . การประเมินการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิทัศน์ของชุมชนบนที่สูง, . เมธี เอกะสิงห์ เบญจพรรณ ชินวัตร ถาวร อ่อนประไพ และ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. 2539. ใน รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 11 , 12 - 15 มีนาคม 2539, ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีชรีสอร์ท อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี, หน้า 16-31. [pdf, 599 KB]
 • . 2535. . ผลการประเมินผลงานวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์มที่ อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา ทางด้านเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรและด้านกระบวนการวิจัย, . เบญจพรรณ ชินวัตร เฉลิม สุขพงษ์ ภัททนันท์ วุฒิการณ์ ประชา เดือนดาว พชรวรรณ เผดิมชัย และ เบ็ญจา อ่อนท้วม. 2535. ในรายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์มครั้งที่ 9 , 24 - 27 มีนาคม 2535, ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน จ. ภูเก็ต, หน้า 285-303. [pdf, 925 KB]
 • . 2533. . การประเมินผลกระทบของงานวิจัยระบบการทำฟาร์ม, . เบญจพรรณ ชินวัตร ภัททนันท์ วุฒิการณ์ เฉลิม สุขพงษ์ มนัส ลีเชวงวงศ์ แสวง เบ็ญชา พชรวรรณ เผดิมชัย เบ็ญจา อ่อนท้วม. 2533. รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 7 , 26 - 29 มีนาคม 2533, ณ โรงแรมวังใต้ จ. สุราษฏร์ธานี, หน้า 49-60. [pdf, 452 KB]
 • . 2532. . ระบบการเช่าที่ดินในเขตที่ราบลุ่มเชียงใหม่, . โชติรัตน์ วิมุกตะลพ และ เบญจพรรณ ชินวัตร. 2532. ใน รายงานสัมมนาระบบการทำฟาร์มครั้งที่ 6 , 27 - 30 มีนาคม 2532, ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น, หน้า 316-326. [pdf, 362 KB]
 • . 2531. . บทบาทของชายและหญิงในระบบการทำฟาร์มใน อ. พร้าว จ. เชียงใหม่, . เบญจพรรณ ชินวัตร เบญจวรรณ ทองศิริ และ จามะรี พิทักษ์วงศ์. 2531. ในรายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 5 , 4 - 7 เมษายน 2531, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, หน้า 318-327. [pdf, 364 KB]
 • . 2531. . บทบาทของชายและหญิงในระบบการทำฟาร์มใน อ. พร้าว จ. เชียงใหม่, . เบญจพรรณ ชินวัตร เบญจวรรณ ทองศิริ และ จามะรี พิทักษ์วงศ์. 2531. รายงานการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการด้านสตรีศึกษาในภาคเหนือ , 25 - 26 สิงหาคม 2531, ณ โรงแรมนอร์ทเทอร์นอินท์ จ. เชียงใหม่, หน้า 47-83.
 • . 2529. . กระบวนการตัดสินใจเลือกระบบพืชของเกษตรกร: กรณีศึกษาที่ราบลุ่มเชียงใหม่, . เบญจพรรณ ชินวัตร พิชิต ธานี และจามะรี พิทักษ์วงศ์. 2529. ในรายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์มครั้งที่ 3 , 2 - 4 เมษายน 2529, ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่, หน้า 207-230. [pdf, 766 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource economics)
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร (Economics of agricultural development)
 • การจัดการระบบเกษตร (Agricultural systems management)

การศึกษา

 • 2528 : Ph.D. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , Michigan State University , United States Of America
 • 2522 : Master of Public Policy (เศรษฐศาสตร์) , Victoria University of Wellington, New Zealand , Newzealand
 • 2519 : Bachelor of Commerce and Administration (เศรษฐศาสตร์) , Victoria University of Wellington, New Zealand , Newzealand

การรับเครื่องราชฯ

 • 2544 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2541 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2538 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2533 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2531 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2526 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th