บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
(Mrs. Kanita Ueangsawat)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
โทรศัพท์ : 053-944034 ต่อ 106
อีเมล : kanita.u@cmu.ac.th

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  สื่อการสอน e-learning
 • กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. . 2550. . , . Soil chem, 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2550. [doc, 20 KB]

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. . 2550. . , . การจัดการดิน และ ปุ๋ย, 9 เมษายน 2551, ภาควิชาปฐพีศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช, 10 หน้า.
 • กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. . 2550. . , . การผลิตอาหารปลอดภัยในท้องถิ่น (กรณีพืชผักปลอดภัย), 14 พฤศจิกายน 2550, ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 8 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ
 • คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร
 • การจัดการล่มน้ำด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ
 • การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร

การศึกษา

 • 2557 : ปริญญาเอก (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2526 : กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2551 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2547 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2542 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2538 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2536 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2534 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th