บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์
(Ms. Pratana Jaimanit)

ตำแหน่ง : บุคลากร (ข้าราชการ) ชำนาญการ
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
ฝ่ายงาน : หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : งานบริหารและธุรการ
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 204
อีเมล : pradtana.j@cmu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

  • งานบริหารงานบุคคล : การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
  • ความสามารถในด้านการใช้ภาษา และการเขียนบรรยายคุณลักษณะของลูกจ้างประจำ ผู้มีผลดีเด่น

การศึกษา

  • 2537 : รป.บ. (บริหารงานบุคคล) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

  • 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • 2549 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  • 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • 2542 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
  • 2538 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th