หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
(Assistant Professor Dr. BUDSARA LIMNIRANKUL)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 208
อีเมล : budsara.l@cmu.ac.th

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ถาวร อ่อนประไพ, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2015 . Building Local Capacities in Natural Resources Management for Food Security in Highland of Northern Thailand. Resources Management for Food Security in Highland of Northern Thailand . Agriculture and Agricultural Science Procedia . 2015 (5) : 30-37. [pdf, 162 KB]
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, กุศล ทองงาม. 2015 . Community Participation in Developing and Assessing Household Food Security in the Highlands of Northern Thailand . Agriculture and Agricultural Science Procedia . 2015 (5) : 52-59.
 • • Lamdaun Khanson, สุรพล เศรษฐบุตร, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ดุษฎี ณ ลำปาง. 2015 . Guildline for Capacity Building in Weavers’ Community Enterprises in Udon Thani Province . Journal of Agricultural 11 . 2015 (5) : 1047-1057.
 • Uy Tran Cao, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2015 . Factors Impact on Farmers’Adaptation to Drought in Maize Production in Dakrong District, Quang Tri Province, Vietnam . Agriculture and Agricultural Science Procedia . 2015 (5) : 75-82.
 • Uy Tran Cao, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2014 . Farmers’ Perception and Adaptation to Drought in Maize Production, Dakrong District, Quang Tri Province, Vietnam . Vietnam Khankan Journal 42 (Special editor 2) . 42 (2) : 25-35.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ถาวร อ่อนประไพ, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2557 . ศักยภาพของชุมชนตำบลแม่ทาในการจัดการทรัพยากรเกษตรที่ระดับลุ่มน้ำ . วารสารแก่นเกษตร . 42 (2) : 288-295.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2556 . การปรับตัวของเกษตรกรในการสร้างความยืดหยุ่นของฟาร์ม: แนวโน้มและความท้าทายของเกษตรยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32(3) .
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2555 . Incorporating agro-biodiversity to market-oriented organic rice in Northern Thailand: an enabling innovation process and achievement . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences: special Issue 11(1) : 469-482.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, กุศล ทองงาม, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2555 . กลยุทธ์ในการรับมืออาหารไม่เพียงพอของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 . 2555 : 72-78. [pdf, 1304 KB]
 • ดาริกา สุวรรณมงคล, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ถาวร อ่อนประไพ. 2555 . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายที่ระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ขะนาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 . 2555 : 121-127 . [pdf, 1304 KB]
 • นุจนาจย์ งิดชัยภูมิ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2555 . การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาน้ำฝน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 43(2)(พิเศษ) : 245-248.
 • ศิริมาศ แสงเมือง, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2555 . การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตข้าว: ความเข้าใจการปรับตัวและการยอมรับของเกษตรกรต่อขั้นตอนการผลิตข้าวที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 : 208-214. [pdf, 1304 KB]
 • กุศล ทองงาม, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2555 . ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่บริโภคกับทุนดำรงชีพของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 . 2555 : 64-71. [pdf, 1304 KB]
 • เมียะ เมียะ ข่าย, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2555 . ยุทธวิธีการสร้างความหลากหลายในการดำรงชีพในระบบการผลิตฝ้ายหลังฤดูมรสุมภายใต้พื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝนของภาคกลางประเทศเมียนมาร์ . วารสารเกษตร 28(3) : 205-215.
 • อัมราวดี ศรีสุกใส, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2555 . ระบบการเลี้ยงและลักษณะทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหมูหลุม ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 . 2555 : 141-147. [pdf, 1304 KB]
 • ชลธิชา สุริยวงศ์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2555 . องค์ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่สูง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารแก่นเกษตร 40 (ฉบับพิเศษ) : 101-1069.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2554 . นวัตกรรมการส่งเสริมเพื่อการขยายผลเกษตรยั่งยืน . วารสารเกษตร 27 (3) : 293-303. [pdf, 692 KB]
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ยุภาพร ศิริบัติ. 2553 . ระบบการให้คุณค่าเกษตรอินทรีย์ในมุมมองของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือ . วิทยาศาสตร์เกษตร . 41 (3/1 พิเศษ) : 445-448.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ช่อผกา ม่วงสุข. 2552 . การจัดการความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรในภูมินิเวศน์นาลุ่มโดยเกษตรกรในจังหวัดพะเยา . วารสารเกษตร . 25 (3) : 267-278. [pdf, 2630 KB]

  หนังสือ-บางบท
 • B. Habermann, C. Muangsuk, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, P. Gypmantasiri, T. Pagella, F.L. Sinclair. 2005 . Peri-Urban Farmer’s Local Knowledge of Water and nutrient Cycling in Chiang Mai, Northern Thailand . A Guide to Using the Agroecological Knowledge Toolkit (AKT5) , Page 42--.
 • พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, จำลอง โพธาเจริญ. 2004 . in rice-based farming systems of northern Thailand . Green manure/Cover crop systems of smallholder farmers , Netherlands, Page 263-283.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2555 . ระบบการผลิตที่หลากหลาย (Diversified Production Systems):การเชื่อมโยงทฤษฏีระบบนิเวศเกษตรกับการปฏิบัติด้านการผลิตในระบบเกษ . ปฏิรูประบบเกษตรกรรม เพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหาร , กรุงเทพฯ, หน้า 67-95.

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, อรรถชัย จินตะเวช. 2551 . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 , เชียงใหม่, 480 หน้า.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2550 . กลไกทางสังคมต่อการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชาวนารายย่อย , หน้า 163-171.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ช่อผกา ม่วงสุข. 2550 . การพัฒนาแนวทางบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการศึกษาด้านความหลากหลายและเกษตรยั่งยืน , หน้า 273-284.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ช่อผกา ม่วงสุข. 2550 . รูปแบบการจัดการความหลากหลายชีวภาพที่สนับสนุนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน , หน้า 172-178.
 • ช่อผกา ม่วงสุข, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2549 . การพัฒนาระบบพืชไร่-ปศุสัตว์ชุมชนเพื่อลดภาระหนี้และภาวะความยากจนของเกษตรกรรายย่อย , หน้า 109-117.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ช่อผกา ม่วงสุข, ประทานทิพย์ กระมล. 2549 . เกษตรพันธะสัญญากับโอกาสการพัฒนาของเกษตรกรรายย่อย , หน้า 97-108.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล. 2548 . กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , หน้า 11-19.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ช่อผกา ม่วงสุข, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2548 . กิจกรรมกลุ่มกับการพึ่งตนเองในกระบวนการผลิตทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร , หน้า 20-22.
 • พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2545 . การฟื้นฟูวิถีการดำรงชีพของชุมชนปาเกาะญอโดยระบบเกษตรยั่งยืน , หน้า 71-75.
 • พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, บุญรัตน์ จงดี. 2545 . การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปรับปรุงข้าวนาน้ำฝน , หน้า 81-84.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ปรีชานันท์ ด่านตระกูลหิรัญ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2016. . บทบาทขององค์กรต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรจากระบบเกษตรแบบใช้สารเคมีสู่ระบบเกษตรยั่งยืนต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน , . การประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี, 26 August 2016.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ถาวร อ่อนประไพ, พฤกาษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2015. . Building Local Capacities in Natural Resources Management for Food Security in Highland of Northern Thailand, . 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management (AsiaHiLand) and 2nd IDRC-SEARCA Upland Fellowship and Conference, 7 - 9 January 2015.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, กุศล ทองงาม. . 2015. . Community Participation in Developing and Assessing Household Food Security in the Highlands of Northern Thailand, . 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management (AsiaHiLand) and 2nd IDRC-SEARCA Upland Fellowship and Conference, 7 - 9 January 2015.
 • Uy Tran Cao, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, เยาวเรศ เชาวนพูนผล. . 2015. . Factors Impact on Farmers’Adaptation to Drought in Maize Production in Dakrong District, Quang Tri Province, Vietnam, . 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management (AsiaHiLand) and 2nd IDRC-SEARCA Upland Fellowship and Conference, 7 - 9 January 2015.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, กุศล ทองงาม, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ประทานทิพย์ กระมล, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. . 2015. . Multi-level Assessment of Food Security in Chiang Mai Province , . 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management (AsiaHiLand) and 2nd IDRC-SEARCA Upland Fellowship and Conference, 7 - 9 January 2015.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2010. . Transforming agri-food systems in peri-urban area of Northern Thailand, . the 9th European International Farming Systems Association (IFSA) Symposium, 4 - 7 July 2010, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria, Page 1932-1942.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2010. . Development impacts of agrifood systems transformation on smallholder farmers, . the 9th Wageningen International Conference on Chain and Network Management, 26 - 28 May 2010, Hof van Wageningen conference centre, Wageningen, The Netherlands.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2010. . Local innovation and building resilience of small farmer group in cross-border trade: a Thai-Lao cross-border trade with, . the International Conference Revisiting Agrarian Transformations in Southeast Asia: Empirical, Theoretical and Applied Perspectives, 13 - 15 May 2010, Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, Page 12--.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ช่อผกา ม่วงสุข. . 2009. . Towards an integrative social learning approach: Enhancing community empowerment for sustainable agriculture development, . the ISSAAS International Congress 2008 “ Agriculture for the 3 Es: Economy, Environment, and Energy”, 23 - 27 March 2009, Bangkok, Thailand, Page 10--.
 • ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์. . 2008. . Enhancing Fruit Crops-based Farming Livelihoods Through Social-technological Innovations: A Case of Quality Mango, . he 5th Taiwan-Thailand Bilateral Conference, 1 April - 9 May 2008, National Pingtung University of Science and Technology, Pingtung, TAIWAN, Page 4--.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ช่อผกา ม่วงสุข. . 2007. . Learning to change in agroforestry and natural resources education: Competence building for undergraduate students in co, . International Agroforestry Education Conference on Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia, 24 - 26 October 2007, Chiang Mai, Thailand, Page 10--.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2007. . Enhancing collective action for bio-resources on conservation and utilization, . nternational Workshop Community-Based Natural Resources Management (CBNRM), 23 - 25 April 2007, Hue, Vietnam, Page 10--.
 • S. Vellema, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, C. Kudajie. . 2007. . What makes contract farming robust? Institutional viability in Thailand, Ghana and Philippines, . the RC 40 mini-conference “Sources and mechanisms of power in the global food system and in rural sites: domination, counter-domination and alternatives”, 19 - 20 August 2007, Wageningen University, The Netherlands.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2006. . Assessing factors underlying achievement of collective cooperation: Case studies in community rice seed production in..., . Ceres Summer School “Technocracy&development”, 26 - 27 June 2006, Wageningen University, The Netherlands, Page 10--.
 • พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, ช่อผกา ม่วงสุข, รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์, จงรักษ์ มูลเฟย. . 2003. . Integrative research and learning approach for developing risk reduction and sustainable pathways in agriculture, . the International Symposium on Uses and Effects of Pesticides in Southeast Asia: Ecological, Biomedical and Economic, 11 - 13 December 2003, Queen Sirikit Garden, Chiang Mai, Thailand.
 • พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2001. . Integrated Systems and Processes Towards Sustainable Agriculturally Based Livelihoods in Northern Thailand, . the seconded Asia-Pacific Conference on Sustainable Agriculture” Possibility and direction, 18 - 20 October 1999, Phitsanulok, Thailand.
 • พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, จำลอง โพธาเจริญ. . 1999. . Sesbania rostrata in rice base farming systems in Northern Thailand, . GMCC Exploitation workshop, 25 May - 9 June 1999, Bellagio, Italy, Page 15--.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 1999. . Plant Genetic Resources Conservation and Development in Thailand, . Southeast Asia Technical Training “Community Plant Genetic Resource Conservation and Development”, 22 June - 7 August 1998, Davao, Philippines, Page 40-52.
 • นรากร เชยวัดเกาะ , บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2559. . ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวในการผลิตอ้อย ในจังหวัดสุโขทัย, . การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11 - 12 กรกฏาคม 2559, หน้า s434-s443.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ถาวร อ่อนประไพ, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2558. . Building Local Capacities in Natural Resources Management for Food Security in Highland of Northern Thailand, . International Conference on Asian Highland Natural Resources Management (AsiaHiLand) and 2nd IDRC-SEARCA Upland Fellowship and Conference.The Impress Hotel. , 7 - 9 มกราคม 2558.
 • Sommany Xayasinh, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2558. . Impacts of Rubber Farming on Farmers’ Food Insecurity and Coping Strategies, Oudomxay Province,Lao , . PDR. International conference Pibulsongkram Research Proceedings, 14 มกราคม 2558, หน้า 476-483.
 • • Xayasinh Sommany Sommany , บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2558. . Impacts of Rubber Farming on Farmers’ Food Insecurity and Coping Strategies, Oudomxay Province,Lao , . PDR. International conference Pibulsongkram Research Proceedings, 14th February 2015, 17 มิถุนายน 2556 - 12 ตุลาคม 2558, หน้า 476-483.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, กุศล ทองงาม, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. . 2555. . กลยุทธ์ในการรับมือกับอาหารไม่เพียงพอของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” , 4 มิถุนายน 2556, มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า 72-78. [pdf, 1304 KB]
 • กุศล ทองงาม, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2555. . ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่บริโภคกับทุนการดำรงชีพของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก”, 4 มิถุนายน 2556, มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า 64-71. [pdf, 1304 KB]
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2554. . Incorporating agro-biodiversity to market-oriented organic rice in Northern Thailand: an enabling innovation process and, . The International Conference on The Role of Agriculture and Natural Resources on Global Changes (ANGC 2011), 4 มิถุนายน 2556, The Im press Hotel, Chiang Mai.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2554. . . การปรับตัวของเกษตรกรในการสร้างความยืดหยุ่นของฟาร์ม: แนวโน้มและความท้าทายของเกษตรยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7.8-10 สิงหาคม 2554, 5 มิถุนายน 2556, โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, กุศล ทองงาม, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, ยุภาพร ศิริบัติ, กมลพันธ์ เกิดมั่น. . 2554. . การเปรียบเทียบเส้นความมั่นคงทางอาหารกับเส้นความยากจนของครัวเรือนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่, . รายงานการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7.8-10 สิงหาคม 2554, 5 มิถุนายน 2556, โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม, หน้า 346-355.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, มาณิชรา ทองน้อย, ยุภาพร ศิริบัติ. . 2553. . ศักยภาพการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ, . การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11, 25 - 26 มกราคม 2553, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น, หน้า 266-269.
 • ยุภาพร ศิริบัติ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, มาณิชรา ทองน้อย. . 2553. . การใช้แนวทางการดำรงชีพอย่างยั่งยืนเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรดำเนินธุรกิจเกษตรการค้าชายแดนไทย-ลาวในจังหวัดพะเยา, . การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11, 25 - 26 มกราคม 2553, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, หน้า 270-273.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ยุภาพร ศิริบัติ. . 2553. . โอกาสการพัฒนาข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”, 15 - 17 ธันวาคม 2553, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, หน้า 10--.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ยุภาพร ศิริบัติ. . 2553. . โอกาสและข้อจำกัดในการผนวกความหลากหลายชีวภาพเข้าสู่ระบบการผลิตเพื่อลดภาวะความยากจนของเกษตรกรรายย่อย, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 6, 16 - 18 สิงหาคม 2553, โรงแรมเจบี หาดใหญ่, สงขลา, หน้า 10--.
 • พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, มาณิชรา ทองน้อย. . 2553. . แนวทางการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดการเผาในที่โล่ง, . การประชุมสัมมนา วาระคนเชียงใหม่: การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน, 11 กุมภาพันธ์ 2553, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่, หน้า 29-34.
 • L. Sokha, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. . 2552. . Farmer field school approach as a process of communicative intervention in vegetable production in Cambodia, . the 6th Graduate Seminar, 12 - 13 มีนาคม 2552, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, หน้า 163-170.
 • รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์, ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2552. . ระบบการผลิตที่เข้มข้นแต่ยั่งยืน กรณีศึกษา การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกของชมรมผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิ, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 2 - 4 กรกฏาคม 2552, โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จ.อุบลราชธานี, หน้า 29-36.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ยุภาพร ศิริบัติ. . 2552. . นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นและการจัดการระดับองค์กรในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด: กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรชายแดนไทยลาว, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 5, 2 - 4 กรกฏาคม 2552, โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนล จ.อุบลราชธานี, หน้า 266-274.
 • ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2552. . การจัดการความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการผลิมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก: 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, . ประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 5, 2 - 4 กรกฏาคม 2552, โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนล จ.อุบลราชธานี, หน้า 80-88.
 • ช่อผกา ม่วงสุข, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2551. . การกระจายการผลิตในการดำรงชีพเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อย, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 27 - 28 พฤษภาคม 2551, ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่, หน้า 213-225.
 • ยุภาพร ศิริบัติ, กมล งามสมสุข, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2551. . Socio-economic conditions affecting small farmers' management of wetland agro-biodiveristity in Dongsarn Village, Sakhon, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 24 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2551, เชียงใหม่, หน้า 184-194.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ช่อผกา ม่วงสุข, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2551. . การจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนกับการใช้แนวคิดการอาศัยซึ่งกันและกัน (interdependency), . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 27 - 28 พฤษภาคม 2551, ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่, หน้า 171-184.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2550. . Collective action in agro-biodiversity management for sustainable rural livelihoods in freshwater wetlands: A case study, . การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 11, 15 - 18 ตุลาคม 2550, โครงการ BRT 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ, หน้า 120-120.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2550. . Undergraduate research competence program in farmland biodiversity (URCP/FBD), . การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 11, 15 - 18 ตุลาคม 2550, โครงการ BRT 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ, หน้า 118-118.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2550. . Enhancing farmland biodiversity in traditional rice-based agricultural landscapes of Phayao Province, . การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 11, 15 - 18 ตุลาคม 2550, โครงการ BRT 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ, หน้า 119-119.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ช่อผกา ม่วงสุข. . 2547. . แนวทางการมีส่วนร่วมและการขยายผลเกษตรยั่งยืน, . การสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “สู่ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน”, 9 - 11 พฤศจิกายน 2547, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, เชียงใหม่, หน้า 181-190.
 • บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ณัชชา ลี้วิศิษฎ์พัฒนา. . 2547. . ความเชื่อมโยงระบบสังคม และระบบนิเวศน์เพื่อการจัดการความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรอย่างยั่งยืน, . การสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “สู่ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน”, 9 - 11 พฤศจิกายน 2547, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, เชียงใหม่, หน้า 243-252.

ความเชี่ยวชาญ

 • Agricultural Systems
 • Community and Rural Development
 • Participatory Technology Development
 • Social Learning

การศึกษา

 • 2550 : Ph.D. (Technology and Agrarian Development) , Wageningen University , Netherland
 • 2540 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2536 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2546 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th