หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
(Assistant Professor Dr. Arawan Shutsrirung)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4037 ต่อ 105
อีเมล : arawan.s@cmu.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2011 . ปิยมาศ โสมภีร์ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง สมพร ชุณห์ลือชานนท์. 2554. ผลของการหมักวัสดุรองพื้นคอกไก่และมูลวัวต่อพลวัตรของปริมาณเชื้อ Escherichia coli Miguli และ Salmonella spp. . วารสารวิชาการเกษตร . 29 (1) : 34-50.
 • 2006 . Sinsuwongwat, S., Nuntagij, A., Shutsrirung, A., Nomura, M., and Tajima, S.: Characterization of Local Rhizobia in Thailand and Distribution of Malic Enzymes . Soil Sci Plant Nutr . 2006 (48) : 719-727.
 • 2003 . Sameshima R, Isawa T, Sadowsky MJ, Hamada T, Kasai H, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, Mitsui H, and Minamisawa K.: Phylogeny and distribution of wxtra-slow-growing Bradyrhizobium japonicum harboring high copy numbers of RS&, and RSB and IS1631 . FEMS Microbiol. Ecol. . 44 : 191-202.
 • 2003 . อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง., Yokoyama T, Senoo K, Tajima S, Minamisawa K, Sameshima R, Bhromsiri A, and Hisamatsu M. : Genetic Diversity of Native Bradyrhizobium Population in Soybean-Growing Areas . Soil Sci. Plant Nutr., . 49 : 255-265.
 • 2002 . อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง., Nillakan S, Bhromsiri A, Senoo K, Tajima S, and Hisamatsu M: Symbiotic Efficiency and Compatibility of Native Rhizobia in Northern Thailand with Different Cultivars (II) Laboratory Experiment Using Native Isolates from Irrigated Soybean Growing Areas. . Soil Sci. Plant Nutr., . 48 : 501-510.
 • 2002 . อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง., Pengnoo A, Bhromsiri A, Senoo K, Tajima S, and Hisamatsu M. : Symbiotic Efficiency and Compatibility of Native Rhizobia in Northern Thailand with Different Soybean Cultivars (III): Laboratory Experiment Using Native Isolates from Upland Rainfed Soybean Growing Areas. . Soil Sci. Plant Nutr., . 48 : 511-520.
 • 2002 . อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง., Sutigoolabud P, Santasup C, Senoo K, Tajima S, Hisamatsu M, and Bhromsiri A.: Symbiotic Efficiency and Compatibility of Native Rhizobia in Northern Thailand with Different Soybean Cultivars (I): Field Experiment in Irrigated Traditional Soybean-Growing Area. . Soil Sci. Plant Nutr., . 2002 (48) : 491-499.
 • 2000 . Santasup C, Senoo K, Bhromsiri A, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, Tanaka A., and Obata H. Simple Method of Genomic DNA Extraction from Rhizobia in Dried Nodules of Phaseolus vulgaris for Strain Differentiation by PCR-Based DNA . Soil Sci. Plant Nutr. . 46 : 541-548.
 • 1997 . Hisamatsu M, S. Nomura, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, H. Obata, K. Teranishi, T. Yamada, S. Nuswantara, M. Yamashita and Y. Murooka. Structural Characterization of a new acidic exopolysaccharide and cyclic (1-2) B-glucan produce by Rhizobium huakuii forming nodules on Astragalus sinicus . . Journal of Fermentation and Bioengineering . 83 : 315-320.
 • 2553 . พิกุลทอง สุอนงค์ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2553. ผลของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้ามะเขือเทศในวัสดุเพาะกล้า (Effects of Beneficail Micoorgnaism on Growth of Tomato Seedling in Seedling Media) . ดินและปุ๋ย (Thai Journal of Soils and Fertilizers) . 32 (4) : 275-284.
 • 2553 . จักรพงศ์ จันทวงศ์ ณัฐา โพธาภรณ์ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2553. ผลของฤดูกาลต่อความหลากหลายของราเอนโดไฟท์ในรากกล้วยไม้สกุลว่านจูงนาง . วารสารเกษตร . 26 (1) : 35-42.
 • 2546 . ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของดอกดาวเรือง . วารสารเกษตร . 19 (2) : 153-159.
 • 2534 . Thomson, J.A., A. Bhromsiri, อรวรรณ ฉััตรสีรุ้ง and S. Nillakan. 1991 Native root nodule bacteria of traditional soybean-growing areas of Northern Thailand . Plant and Soil . 7 (3) : 314-322.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2551 . ความอุดมสมบูรณ์ของดิน Soil Fertility , หน่วยพิมพ์และผลิตเอกสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่, 253 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2010. . Soil and Baby Corn Yield Improvement as Influenced by Organic Fertilizers , . Workshop on Material Cycling for Sustainable Agriculture INWEPF-PAWEES Joint Symposium and the 7th INWEPF Steering Meeting, 27 - 29 October 2010.
 • อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, สมศักดิ์ จีรัตน์, สมพร ชุณหลือชานนท์. . 2008. . Plant growth hormone (IAA) produced by beneficial microorganisms and their potential use for bio-compost production, . The 2nd International Symposium for Development of Integrated Pest Management in Asia and Africa , 8 - 10 December 2008, Hanoi, Vietnam .
 • . 1993. . อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, 1993. Responses of soybean to rhizobial inoculation in peanut growing area, . Legumes in the Cropping Systems of the Tropics and Subtropics, 7 - 30 June 1993, University of Hohenheim, Germany.
 • . 2554. . จักรพันธ์ อินทจักร ชูชาติ สันธทรัพย์ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง.2554.การเปรียบเทียบวิธีการสกัดกรดฮิวมิคจากถ่านหินลีโอนาร์ไดท์, . งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ยในสภาวะโลกร้อน Management of Soils and FertiZers in Global Warmming, 11 - 13 พฤษภาคม 2554, มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
 • . 2540. . Bhromsiri, A., อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง..Effect of soil management on red kidney bean-rhizobium-indigenous mycorrhiza symbiosis, . The National Workshop on VA Mycorrhiza and and Its Application in Agriculture in Agriculture and Environment., 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2540, Bangkok, Thailand.
 • . 2540. . Bhromsiri, A., อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง.......Response of red kidney bean to rhizobium and VA mycorrhizal inoculation , . The National Workshop on VA Mycorrhiza and Its Application in Agriculture and Environment., 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2540, Bangkok, Thailand.
 • . 2540. . Bhromsiri, A., อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง...Response of soybean to Bradyrhizobium and VA mycorrhiza inoculation in paddy soil, . The National Workshop on VA Mycorrhiza and Its Application in Agriculture and Environment., 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2540, Bangkok, Thailand.
 • . 2538. . Bhromsiri, A., อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง........Native root nodule bacteria for soybean and red kidney bean in Northern Thailand, . The 9th NRCT, NUS, DUST-JSPS. Joint Seminar on Biotechnology for Economy and Pollution Control, 12 - 15 ตุลาคม 2538, Khonkaen, Thailand.
 • . 2538. . Bhromsiri A., อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. ..., Screening of rhizobial strains for red kidney bean production in Northern Thailand, . The 9th NRCT, NUS, DUST-JSPS. Joint Seminar on Biotechnoloty for Economy and Pollution Control, 12 - 15 ตุลาคม 2538, Khonkaen, Thailand.
 • . 2529. . Bhromsiri, A. and อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 1986. Potential of rhizobial inoculation for improvement of soybean yield , . International seminar on Yield Maximization of Food Grain Through soil and Fertilizer, 12 - 16 พฤษภาคม 2529, ฺBangkok Thailand.
 • อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. . . . Enzyme Production by Actinomycetes isolated from Soils and Composts , . The 1st International Meeting for Developmetn of IPM in Asia and Africa Chiang Mai Hill Hotel, Chiang Mai, Thailand Nov 26 - 28, 2007, 26 - 28 พฤศจิกายน 2550, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่ ประเทศไทย, หน้า 121-125. [pdf, 828 KB]

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. . 2550. . , . ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน, 25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2550, บริษัทยิบอินซอยและแย็คส์จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 24 หน้า. [pdf, 584 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation)
 • การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อสำหรับพืชตระกูลถั่ว (Legume Inoculants Production and Quality Control)
 • การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ (Beneficial Microbial Inoculants Production and Quality Control)
 • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer Production)

การศึกษา

 • 2546 : Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology) , Mie University , Japan
 • 2532 : M.Sc. (Soil Science ) , Wageningen Agricultural University, The Netherlands , Netherland
 • 2523 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2550 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2547 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2538 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2534 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2530 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th