หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
(Dr. Niwat Anongrak)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4036ต่อ114
อีเมล : niwat.a@chiangmai.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • นิวัติ อนงค์รักษ์. . 2550. . , . เอกสารประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 361212 บทที่ 1 , 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551, ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 8 หน้า.
 • นิวัติ อนงค์รักษ์. . 2550. . , . เอกสารประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 361212 บทที่ 10, 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551, ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 15 หน้า.
 • นิวัติ อนงค์รักษ์. . 2550. . , . เอกสารประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 361212 บทที่ 8, 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551, ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12 หน้า.
 • นิวัติ อนงค์รักษ์. . 2550. . , . เอกสารประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 361212 บทที่ 9, 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551, ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 15 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • การสำรวจและจำแนกดิน
 • การจัดทำแผนที่ ทั้งแผนที่ดิน แผนที่การใช้ที่ดิน และแผนที่สภาพภูมิประเทศ
 • การแปลความหมายทางจุลสัณฐานวิทยาของดิน
 • การแปลความหมายทางแร่วิทยาของดิน

การศึกษา

 • 2535 : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2532 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2544 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2542 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th