หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
(Assistant Professor Dr. Choochad Santasup)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4033 ต่อ 111
อีเมล : choochad.s@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)
 • รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2559)
 • หัวหน้าหน่วย หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง XX งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2551)
 • หัวหน้าหน่วย หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง XX งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการดินและปุ๋ย (Soil and Fertilizer Management)
 • การวิเคราะห์ดินและพืช (Soil and Plant Analysis)
 • การตรึงไนโตรเจน (Biological Nitrogen Fixation)

การศึกษา

 • 2545 : Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology) , Mie University , Japan
 • 2532 : วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2529 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2541 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2539 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th