หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
(Associate Professor RAMPAIPAN APICHATPONGCHAI)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
โทรศัพท์ : 053 944 018
อีเมล : rampaipan.a@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ธันวาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
 • หัวหน้าศูนย์ วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555)
 • หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2551)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (28 กุมภาพันธ์ 2548 - 27 กุมภาพันธ์ 2552)
 • รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 - 31 มกราคม 2545)

งานวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

 • Agricultural Extension (Agricultural Extension)
 • Rural Development (Rural Development)
 • Adult Education (Adult Education)

การศึกษา

 • 2527 : M.Ed. (Community Development and Adult Education) , University of Manchester , England (United Kingdom)
 • 2523 : วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2514 : วท.บ. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2545 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2544 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2540 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2535 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2525 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th