บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาวพิมพร คำทวี
(Ms. Miss Pimporn Khamtavee)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

    วารสาร
  • 2016 . Combined administration of low molecular weight sodium alginate boosted immunomodulatory, disease resistance and growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Fish and Shellfish Immunology . 2016 (58) : 678-685. [pdf, 807 KB]
  • 2562 . การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของเนเปียร์หมักด้วยเครื่องฟูเรียทรานสฟอร์มเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปี . แก่นเกษตร . 47 (2) : 715-721. [pdf, 246 KB]
  • 2559 . ผลของการเสริมไฟเตสที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus subtilis PDS2-9 ต่อการย่อยได้ในหลอดทดลอง สมรรถภาพการเจริญเติบโต และสุขภาพของลูกสุกรหลังหย่านม . วารสารแก่นเกษตร . 2559 (44). [pdf, 6560 KB]
  • 2558 . การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 2558 (2) : 241-244.

การศึกษา

  • 2557 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( (เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2555 : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th