หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
(Assistant Professor Dr. KANNIKA SAE LIW)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์ : 44018-20 ต่อ 122
อีเมล : d97627005@ntu.edu.tw

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • Hung-Hao Chang, Junlin He , กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2017 . The Role of Off-farm Labor Participation Decisions of Married Farm Couples on Farm Direct Marketing in Taiwan . The Developing Economies . 55 (1) : 3-22 (SCI).
 • Pei-An LIAO, Hung-Hao Chang, Junlin He, กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2017 . Diversification of Marketing Strategies Among Small Farms: Empirical Evidence of Family Farms in Taiwan . Agricultural Economics (AGRICECON) . 63 (11) : 493-501(SCI).
 • Hung-Hao Chang, กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2017 . Does Eating Out Make Elderly People Depressed? Empirical Evidence from National Health and Nutrition Survey in Taiwan . Journal of Mental Health Policy and Economics . 20 : 63-74(SSCI).
 • 2562 . การตลาดและพฤติกรรมการซื้อส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภคและผู้ค้าส่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ . แก่นเกษตร . 47 (1) : 883-888.
 • 2562 . การผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย . แก่นเกษตร . 47 (1) : 889-894.
 • 2561 . การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการกำหนดเขตเศรษฐกิจข้าว: กรณีศึกษาการผลิตข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ . แก่นเกษตร . 46 (1) : 713-718.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • กรรณิกา แซ่ลิ่ว. . 2559. . Importance of Soil Characteristics on Technical Efficiency of Jasmine Rice Production (in Thai), . The 5th National Conference on Agricultural Economics, Resource Economics, Food Economics and Agribusiness “Digital Agriculture in a Dynamic Global Economy”, 15 กรกฏาคม 2559, Rama Gardens Hotel Bangkok, Thailand, หน้า 58-67.

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics)
 • เศรษฐมิติเชิงพื้นที่ (Spatial Econometrics)
 • การเงิน (Finance)

การศึกษา

 • 2558 : Doctor of Philosophy (Agricultural Economics) , National Taiwan University , Taiwan
 • 2551 : Master of Business Administation (Finance) , ์National Taiwan University , Taiwan
 • 2548 : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2544 : วท.บ. (ธุรกิจเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th