หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
(Assistant Professor Dr. RATCHADAWAN CHEEWANGKOON)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช
โทรศัพท์ : 053-944022

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2016 . Finding the missing link: Resolving the Coryneliomycetidae within Eurotiomycetes . Persoonia (37) : 37-56.
 • 2015 . Fungal Planet description sheets . Persoonia (35) : 371-399.
 • 2015 . Caulicolous Botryosphaeriales from Thailand . Persoonia (34) : 87-99.
 • 2015 . Phylogenetic study of the botryosphaeriaceae species associated with avocaodo and pará rubber in Thailand . Chiang Mai Journal of Science (42) : 105-117.
 • 2015 . Taxonomy and phylogeny of Cercospora spp. from Northern Thailand . Phytotaxa (233) : 27-48.
 • 2015 . Three New Species of Cercosporoid Fungi from Northern Thailand . Journal of Agricultural Technology (11) : 127-141.
 • 2014 . Phylogeny and taxonomy of the genus Gliocephalotrichum . Persoonia (32) : 127-140.
 • 2014 . Botryosphaeriaceae associated with diseases of mango (Mangifera indica) . Australasian Plant Pathology (43) : 425-438.
 • 2013 . A phylogenetic re-evaluation of Phyllosticta (Botryosphaeriales) . Studies in Mycology (76) : 1-29.
 • 2013 . Fungal Planet description sheets . Persoonia (32) : 214-280.
 • 2013 . Cladosporiod on monocotyledon plant from Thailand. . Journal of Agricultural Technology (9) : 943-951.
 • 2013 . Fungal Planet description sheets . Persoonia (31) : 188-296.
 • 2013 . Mycoparasitic species of Sphaerellopsis, and allied lichenicolous and other genera . IMA Fungus (5) : 391-414.
 • 2013 . Phylogeny and pathogenicity of fungal species in the family botryosphaeriaceae associated with mango (Mangifera indica) in Thailand. . International Journal of Agricultural Technology (9) : 1535-1543.
 • 2012 . Mycosphaerella and other fungi associated with banana leaf diseases from northern Thailand . CMUJ of Natural Sciences, Special Issue on Agricultural & Natural Resources . 2012 (11) : 25-32.
 • 2011 . The need for re-inventory of Thai phytopathogens. . CMUJ of Natural Sciences (38) : 625-637.
 • 2010 . Chocolate spot disease of Eucalyptus . Mycological Progress .
 • 2010 . Re-evaluation of Cryptosporiopsis eucalyptus and Cryptosporiopsis-like species occurring on Eucalyptus leaves . Fungal Diversity (44) : 89-105.
 • 2009 . Myrtaceae, a cache of fungal biodiversity. . Persoonia (23) : 55-85.
 • 2008 . Mycosphaerella and related anamorphs on Eucalyptus leaves from Thailand. . Persoonia (21) : 77-91.

ความเชี่ยวชาญ

 • Fungal Taxonomy อนุกรมวิธานเชื้อรา (Fungal Taxonomy อนุกรมวิธานเชื้อรา)

การศึกษา

 • 2553 : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2547 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช) (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2545 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th