หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
(Associate Professor Dr. WANAPORN TAPINGKAE)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 136
อีเมล : wanaporn.t@cmu.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • Tanyawat Kaewsalud, Kamon Yakul, Kittisak Jantanasakulwong, วรรณพร ทะพิงค์แก, Masanori Watanabe, Thanongsak Chaiyaso. 2020 . Biochemical characterization and application of thermostable alkaline keratinase from Bacillus halodurans SW X to valorize chicken feather wastes . Waste and Biomass Valorization . [pdf, 3483 KB]
 • Hien Van Doan, Seyed Hossein Hoseinifar , วรรณพร ทะพิงค์แก, มินตรา ศีลอุดม, สัญชัย จตุรสิทธา, Mahmoud A. O. Dawood , Sutee Wongmaneeprateep , Tran Thi Nang Thu , Maria Ángeles Esteban . 2020 . Boosted growth performance, mucosal and serum immunity, and disease resistance Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings using corncob-derived xylooligosaccharide and Lactobacillus plantarum CR1T5 . Probiotics and Antimicrobial Proteins : 400-411. [pdf, 460 KB]
 • Natthaporn Phonsatta, Claudia Grajeda-Iglesias, Maria Cruz Figueroa-Espinoza, Bruno Baréa, Jérôme Lecomte, Wonnop Visessanguan, Erwann Durand, Pierre Villeneuve, วรรณพร ทะพิงค์แก, Atikorn Panya. 2020 . Investigation on the double cutoff phenomenon observed in protocatechuic acid and its alkyl esters under various CAT-based assays . Journal of Agriculture and Food Chemistry . 68 : 9568-9575. [pdf, 1394 KB]
 • Amitha Kurian, Hien Van Doan, วรรณพร ทะพิงค์แก, Preetham Elumalai. 2020 . Modulation of mucosal parameters, innate immunity, growth and resistance against Streptococcus agalactiae by enrichment of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) diet with Leucas aspera . Fish and Shellfish Immunology . 97 : 165-172. [pdf, 1063 KB]
 • Orranee Srinual, มนตรี ปัญญาทอง, ทศพล มูลมณี, Payungsuk Intawicha, Mongkol Yachai, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2020 . Replacement of fish meal with suckermouth armored catfish and its effect on performance and intestinal morphology of indigenous Thai chicken . Journal of Animal and Plant Sciences . 30 (4) : 803-810. [pdf, 474 KB]
 • วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ, วรรณพร ทะพิงค์แก, ทศพล มูลมณี, เกศินี เกตุพยัคฆ์. 2019 . Histopathology of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) infected with Columnaris bacteria in Chiang Mai Province, Thailand . Microscopy and Microanalysis Research . 32 (1) : 23-25. [pdf, 1912 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, กนกทิพย์ ปัญญาไชย, มงคล ยะไชย, Hien Van Doan. 2018 . Effects of dietary red yeast (Sporidiobolus pararoseus) on production performance and egg quality of laying hens . Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition . 102 (1) : e337-e344. [pdf, 444 KB]
 • มนตรี ปัญญาทอง, วรรณพร ทะพิงค์แก, นครินทร์ พริบไหว, วัชระ แลน้อย. 2018 . Effect of purple glutinous rice bran supplementation on performance, oxidative status and lipid oxidation in broiler . Indian Journal of Animal Research . 53 (2) : 254-259. [pdf, 221 KB]
 • Hien Van Doan, Seyed Hossein Hoseinifar, วรรณพร ทะพิงค์แก, Chanagun Chitmanat, ศุภมิตร เมฆฉาย. 2017 . Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate on mucosal and serum immune parameters, disease resistance and growth performance of Nile tilapia, (Oreochromis niloticus) . Fish & Shellfish Immunology (67) : 78-85. [pdf, 1237 KB]
 • Hien Van Doan, Seyed Hossein Hoseinifar, วรรณพร ทะพิงค์แก, พิมพร คำทวี. 2017 . The effects of dietary kefir and low molecular weight sodium alginate on serum immune parameters, resistance against Streptococcus agalactiae and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Fish and Shellfish Immunology (62) : 139-146. [pdf, 688 KB]
 • Hien Van Doan, วรรณพร ทะพิงค์แก, ทศพล มูลมณี, อภิชาติ ศรีภัย. 2016 . Effects of low molecular sodium alginate on growth performance, immunity, and disease resistance of tilapia, Oreochromis niloticus . Fish and Shellfish Immunology (55) : 186-194. [pdf, 1326 KB]
 • Hien Van Doan, Seyed Hossein Hoseinifar, วรรณพร ทะพิงค์แก, Sudaporn Tongsiri, พิมพร คำทวี. 2016 . Combined administration of low molecular weight sodium alginate boosted immunomodulatory, disease resistance and growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Fish and Shellfish Immunology (58) : 678-685. [pdf, 807 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, Pakawat Yindee, ทศพล มูลมณี. 2016 . Effect of dietary red yeast (Sporidiobolus pararoseus) supplementation on small intestinal histomorphometry of laying hens . The Journal of Animal and Plant Sciences (26) : 909-915. [pdf, 169 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, Sirikarn Pakdee, Mongkol Yachai, Wonnop Visessanguan. 2016 . Isolation and characterization of lipase producing bacteria for potential application in piglet feed . Animal Nutrition and Feed Technology (16) : 83-95. [pdf, 637 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, Somboon Tanasupawat, Kirk L. Parkin, Jittiporn Kruenate, Soottawat Benjakul, Wonnop Visessanguan. 2010 . Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for Histamine Degradation . Food Chemistry (120) : 842-849.
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, Somboon Tanasupawat, Kirk L. Parkin, Soottawat Benjakul, Wonnop Visessanguan. 2010 . Degradation of histamine by extremely halophilic archaea isolated from high salt fermented fishery products . Enzyme and Microbial Technology (46) : 92-99.
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, Somboon Tanasupawat, Takashi Itoh, Kirk L. Parkin, Soottawat Benjakul, Wonnop Visessanguan, Ruud Valyasevi. 2008 . Natrinema gari sp. nov., a halophilic archaeon isolated from fish sauce in Thailand . International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (58) : 2378-2383. [pdf, 369 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, Mongkol Yachai, Wonnop Visessanguan, Pongsuda Pongtanya, Puntipa Pongpiachan. 2008 . Influence of crude xylanase from Aspergillus niger FAS128 on the in vitro digestibility and production performance of piglets . Animal Feed Science and Technology (140) : 125-138. [pdf, 271 KB]
 • Wonnop Visessanguan, Soottawat Benjakul, Siriporn Riebroy , Mongkol Yarchai, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2006 . Changes in lipid composition and fatty acid profile of Nham, a Thai fermented pork sausage, during fermentation . Food Chemistry (94) : 580-588. [pdf, 174 KB]
 • พิมพร คำทวี, อภิชาติ ศรีภัย, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2562 . การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของเนเปียร์หมักด้วยเครื่องฟูเรียทรานฟอร์มเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคป . วารสารแก่นเกษตร . 47 (2) : 715-722. [pdf, 480 KB]
 • อรณี ศรีนวล, วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ, ทศพล มูลมณี, เกศินี เกตุพยัคฆ์, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2562 . การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเพื่อทดแทนรำข้าวในอาหาร ต่อการย่อยได้ในหลอดทดลอง และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาบึก . วารสารแก่นเกษตร. . 47 (2) : 489-496. [pdf, 921 KB]
 • ธัญญา ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2561 . ผลของระยะเวลาการเพาะต่อผลผลิตและปริมาณสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 49 (1) : 129-131. [pdf, 441 KB]
 • ธัญญา ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2561 . ผลของอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อผลผลิตและปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทอง . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 49 (1) : 172-174. [pdf, 413 KB]
 • อรณี ศรีนวล, วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ, สุทธิรา พลเจริญ, ทิพรรณี เสนะวงศ์, เสาวนีย์ อภิญญานุวัฒน์, วิโรจน์ แก้วเรือง, สมภพ จงรวยทรัพย์, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2560 . การประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของใบหม่อน เพื่อเป็นวัตถุดิบทางเลือกในอาหารสัตว์น้ำ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 48 (2) : 1156-1161. [pdf, 692 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, กนกทิพย์ ปัญญาไชย, กัลยาณี ศรีจันทร์, มงคล ยะไชย. 2560 . คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของกากถั่วเหลืองหมักโดยเชื้อ Bacillus subtilis PN76 . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 48 (2) : 613-619. [pdf, 1311 KB]
 • กัลยาณี ศรีจันทร์, วรรณพร ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย. 2559 . คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ และผลต่อจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ . วารสารแก่นเกษตร . 44 (2) : 735-742. [pdf, 6773 KB]
 • พิมพร คำทวี, วรรณพร ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย. 2559 . ผลของการเสริมไฟเตสที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus subtilis PDS2-9 ต่อการย่อยได้ในหลอดทดลอง สมรรถภาพการเจริญเติบโต และสุขภาพของลูกสุกรหลังหย่านม . วารสารแก่นเกษตร . 44 (2) : 713-719.. [pdf, 6560 KB]
 • ภควัต ยินดี, ทศพล มูลมณี, มงคล ยะไชย, ประจิตต์ อุดหนุน, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2559 . ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และสัณฐานวิทยาของลาไส้เล็กในไก่ไข่ . วารสารแก่นเกษตร . 44 (2) : 182-188. [pdf, 6495 KB]
 • ชัยวัฒน์ อาจิน, มงคล ยะไชย, ธัญญา ทะพิงค์แก, ประจิตต์ อุดหนุน, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2559 . ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและจุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่ไข่ . วารสารแก่นเกษตร . 44 (2) : 647-653. [pdf, 16562 KB]
 • พิมพร คำทวี, มงคล ยะไชย, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2558 . การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 2 (1) : 241-244. [pdf, 256 KB]
 • กนกทิพย์ ปัญญาไชย, มงคล ยะไชย, ประจิตร อุดหนุน, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2558 . ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ต่อประสิทธิภาพการผลิต สี และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่ . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 2 (1) : 189-192. [pdf, 213 KB]
 • ชัยวัฒน์ อาจิน, วรรณพร ทะพิงค์แก, ธัญญา ทะพิงค์แก, ประจิตร อุดหนุน, มงคล ยะไชย. 2558 . ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคอลเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่ . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 2 (1) : 183-188. [pdf, 241 KB]
 • มงคล ยะไชย, วรรณพร ทะพิงค์แก, ศุภชัย ศรีธิวงค์, ธัญญา ทะพิงค์แก. 2558 . ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของไก่เนื้อ . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 2 (1) : 267-270. [pdf, 234 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก. 2557 . ทางเลือกในการทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตสำหรับปศุสัตว์ . วารสารเกษตร . 30 (2) : 201-212. [pdf, 510 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, สุรีรัตน์ ถือแก้ว, มงคล ยะไชย. 2557 . ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยโดยรวมจากวัสดุเพาะเห็ดนางรมต่อค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองและการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหารไก่เนื้อ . วารสารเกษตร . 30 (2) : 171-180. [pdf, 231 KB]
 • ชัยวัฒน์ อาจิน, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2557 . การใช้ไฟโตเจนนิกเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (1) : 11-20. [pdf, 497 KB]
 • กัตติกา กันทะด้วง, วรรณพร ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย. 2557 . ผลของการใช้เห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อทดแทนสารเร่งการเจริญเติบโตที่เป็นยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของไก่เนื้อ . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (1) : 41-44. [pdf, 4381 KB]
 • กัลยาณี ศรีจันทร์, วรรณพร ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย. 2557 . ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (1) : 33-36. [pdf, 1745 KB]
 • ศิริกานต์ ภักดี, มงคล ยะไชย, วรรณพร ทะพิงค์แก. 2556 . การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสำหรับลูกสุกรหย่านม . วิทยาศาสตร์เกษตร . 44 (1) : 119-122. [pdf, 2709 KB]
 • สุรีรัตน์ ถือแก้ว, วรรณพร ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย. 2556 . ประสิทธิภาพการผลิตและการเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากการเพาะเห็ดนางรมโดยใช้เศษเหลือจากข้าวโพด . วิทยาศาสตร์เกษตร . 44 (1) : 51-54. [pdf, 1951 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก. 2555 . การเสริมเอนไซม์ในอาหารสัตว์ . สัตว์บก . 255 (19) : 144-147. [pdf, 4468 KB]
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. 2543 . การเสริม NSP-enzymes เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ . ธุรกิจอาหารสัตว์ . 2543 (70) : 36-42.
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. 2543 . การเสริม NSP-enzymes เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ (ต่อ) . ธุรกิจอาหารสัตว์ . 2543 (73) : 20-30.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • วรรณพร ทะพิงค์แก. 2561 . การผลิตสุกร , ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 424 หน้า.
 • วรรณพร ทะพิงค์แก. 2560 . อาหารและการให้อาหารสัตว์ , ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 403 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, Somboon Tanasupawat, Takashi Itoh, Kirk L. Parkin, Soottawat Benjakul, Wonnop Visessanguan, Ruud Valyasevi. . 2008. . Natrinema gari sp. nov., a halophilic archaeon isolated from fish sauce in Thailand, . 2nd BioAsia 2008 “Well Being for the Human Race”, 25 - 28 November 2008.
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, Wonnop Visessanguan, Pongsuda Pongtanya, Puntipa Pongpiachan. . 2003. . Influence of pentosanase from Aspergillus sp. FAS128 on in vitro digestibility and production performance of piglets, . BioThailand 2003: Technology for Life, 17 - 20 July 2003.
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, Puntipa Pongpiachan, Wonnop Visessanguan, Pongsuda Pongtanya. . 2002. . Selection of pentosanase producing microorganism for animal feed, . The 14th Annual Meeting the Thai Society for Biotechnology for Better Living in the New Economy, 12 - 15 November 2002.
 • วรรณพร ทะพิงค์แก, พงษ์สุดา ผ่องธัญญา, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, วรรณพ วิเศษสงวน. . 2546. . การผลิตและการทดสอบคุณภาพของเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมจากเชื้อแอสเปอร์จิลัส FAS128 ต่อค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองและสมรรถภาพการ, . งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 “เกษตรก้าวไกล วิจัยเพื่อชุมชน”, 24 - 28 มิถุนายน 2546, หน้า 55-64.

ความเชี่ยวชาญ

 • Animal Nutrition
 • Enzyme and Microbial Technology‏

การศึกษา

 • 2552 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 2546 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2543 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th