หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
(Assistant Professor Dr. SAOWALUCK YAMMUEN-ART)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 127
อีเมล : saowaluck.y@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • นพพล ชุบทอง, จิรวัฒน์ พัสระ, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2557 . คุณค่าทางโภชนะและการย่อยสลายของอาหารผสมครบส่วนที่มีเปลือกและซังข้าวโพดท่ีปรับปรุงโดยแบคทีเรียท่ีย่อยเซลลูโลสจากกระเพาะหมักของโคดอย . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (1) : 1-10. [pdf, 351 KB]
 • 2557 . ผลของขนาดของอาหารหยาบต่อปริมาณก๊าซมีเทน การหมักย่อยในกระเพาะหมักและปริมาณการกินได้ในโคพื้นเมือง . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . 1 (2) : 11-19.
 • เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, ณิชตา เป็งทินา, พรทิพย์ แสนยอง, นพพล ชุบทอง, ชัยวัฒน์ อาจิน, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2555 . ผลของการเสริมยูเรียและกากน􀄬้ำตาลต่อคุณภาพของเปลือกข้าวโพดหมักและการย่อย สลายในกระเพาะรูเมนของโคดอย . แก่นเกษตร . 2555 (2) : 187-192.
 • ธนาพร บุญมี , สัญชัย จตุรสิทธา, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, จิรวัฒน์ พัสระ, มิชาเอล ครอยเซอร์ , มิชาเอล วิคเค. 2554 . ผลของอาหารที่ใช้ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของแม่โคนมคัดทิ้ง . วารสารเกษตร (Journal of Agriculture) . 27 (2) : 101-112.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, จิรวัฒน์ พัสระ, Wimmers K, Ponsuksili S, Tholen E, Schellander K, Jonas E. . 2007. . Association of the Pituitary-Specific Transcription Factor-1 and Leptin genes , . 13th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD), 29 July - 4 August 2007, Leipzig, Germany .

ความเชี่ยวชาญ

 • โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Nutrition)
 • อณูพันธุศาสตร์ทางด้านสัตว์ (Animal Molecular Genetics)

การศึกษา

 • 2551 : Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics) (Animal Molecular Genetics) , Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , Germany
 • 2542 : วท.ม (เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2539 : วท.บ (เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th