หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
(Assistant Professor Dr. Piyawan Suttiprapan)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา
โทรศัพท์ : 0 5394 4026 ext 13
อีเมล : piyawan.s@cmu.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2016 . Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and F. Ito. 2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province, Northern Thailand. . The Thailand Natural History Museum Journal . 10 (1) : 33-48.
 • N. Likhitrakarn, O. Nakamura, W. Wiroonrat, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2015 . Likhitrakarn, N., O. Nakamura, W. Wiroonrat and P. Suttiprapan. 2015 Baculentulus kulsarinae sp. nov. from Thailand (Protura: Acerentomata, Acerentomidae). . Zootaxa . 4029 (3) : 431-435.
 • 2007 . Suttiprapan, P. and H. Nakamura. 2007. Species composition and seasonal abundance Carabid beetles by three sampling methods on the campus of the Faculty of Agriculture, Shinshu University. . Japanese Journal of Environmental Entomology and Zoology . 18 (2) : 83-90.
 • 2006 . Suttiprapan, P., S. Yamamoto, and H. Nakamura. 2006. Species composition and the vertical niche breadth of ground beetles (Carabidae, Brachinidae) in the Southern Japan Alps. . Japanese Journal of Environmental Entomology and Zoology . 17 (4).
 • 2005 . Suttiprapan, P., J. Tayutivutikul, and H. Nakamura. 2005. Species diversity of ground beetles (Carabidae) at different areas in Chiang Mai University, Thailand. . New Entomologist . 54 (1) : 1-4.
 • 2003 . Suttiprapan, P., J. Tayutivutikul, S. U. Siddiquee, and H. Nakamura. 2003. Comparison of species diversity of ground beetles at different environmental conditions in the campus of Faculty of Agriculture, Shinshu University. . New Entomologist . 52 : 69-72.
 • 2561 . วิธุวดี แสงท้าว ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ วียวัฒน์ ใจตรง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2561. ชนิดและความสัมพันธ์ของมดที่อยู่ร่วมกับเพลี้ยหอยสีเขียวบนต้นกาแฟอะราบิกาในภาคเหนือของประเทศไทย. . วารสารเกษตร . 34 (3) : 469-480.
 • 2561 . วียะวัฒน์ ใจตรง เดชา วิวัฒน์วิทยา ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ วัฒนชัย ตาเสน. 2561.การทบทวนเกี่ยวกับ มดสกุลย่อยมดหนามเคียว (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) ในประเทศไทย. . วารสารวนศาสตร์ . 37 (1) : 1-15.
 • 2560 . Onishi, Y., P. Suttiprapan, J. Kulsarin, W. Jaitrong and F. Ito. 2017. Behavioral Interactions Between Coffee Berry Borers and Ants in Chiang Mai, Thailand. . วารสารเกษตร . 33 (1) : 1-8.
 • 2560 . พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2560. ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกำจัดมอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่มอดหนวดยาว. . วารสารเกษตร . 33 (3) : 377-385.
 • 2559 . ชุลีรัตน์ รังสรรค์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2559. ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลงและเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงปลูกกาแฟ. . วารสารเกษตร . 32 (1) : 83-93.
 • 2559 . สิริกานต์ สวัสดิ์สลุง พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ ณัฐดนัย ลิขิตตระการ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2559. ชนิดและสีของครั่ง (Hemiptera: Kerriidae) จากพืชอาศัยชนิดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. . วารสารเกษตร . 32 (2) : 163-170.
 • 2558 . กนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ประณิธิพร เอมโอฐ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558. การสำรวจแมลงศัตรูใบยาสูบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. . แก่นเกษตร . 43 (1) : 111-120.
 • 2558 . เผ่าไท ถายะพิงค์ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแมลงศัตรูกาแฟอราบิกาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. . วารสารเกษตร . 31 (2) : 203-213.
 • 2558 . รัตนาพร ไชยศรี และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558. ชีววิทยาของด้วงเมล็ดกาแฟ Araecerus fasciculatus (De Geer) (Coleoptera: Anthribidae) ในกระเทียมและการควบคุมโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์. . วารสารเกษตร . 31 (1) : 11-19.
 • 2557 . กาญจนา โกติทิพย์ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ ประณิธิพร เอมโอฐ. 2557. การจำแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บ. . วารสารเกษตร . 30 (1) : 21-28.
 • 2557 . ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2557. การสำรวจแมลงศัตรูกาแฟอาราบิก้า และแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย . วารสารเกษตร . 30 (3) : 233-242.
 • 2556 . ธวัชชัย ปานสมบัติ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2556. ชีววิทยาและความจำเพาะเจาะจง ต่อพืชอาหารของด้วงถั่ว Callosobruchus imitator Kingsolver . วารสารเกษตร . 29 (2) : 155-161.
 • 2556 . พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคำ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2556. การสำรวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae). . วารสารเกษตร . 29 (1) : 63-69.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2017. . Mizuno, R., P. Suttipratpan, W. Jaitrong and F. Ito. 2017., . The field observation of the Cerapachys sulcinodis species group in Northern Thailand; especially focused on foraging behavior. pp 64. In: The 77th Annual Meeting of the Entomological Society of Japan in Ehime University. September 2-4, 2017. Ehime, Japan., 1 January - 31 December 2017, Ehime, Japan., Page 64-64.
 • . 2561. . ชนิดเสี้ยนดินศัตรูพืชบนพื้นที่สูง, . การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. , 14 กันยายน 2561, อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 61-61.

ความเชี่ยวชาญ

 • Economic Entomology
 • ความหลายหลายทางชีวภาพของแมลง (Insect Biodiversity)
 • Mature Insect Systematics

การศึกษา

 • 2550 : Ph.D. Agricultural Science (Agricultural Science) , The United Graduate School, Gifu University , Japan
 • 2546 : วท.ม. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2543 : วท.บ. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th