หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา
โทรศัพท์ : 0 5394 4026 ext 14
อีเมล : patcharin.k@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองหัวหน้าภาควิชา กีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2564)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2019 . Molecular characterization of pathogenesis involving the GAS 1 gene from Entomopathogenic fungus Lecanicillium lecanii and its virulence against the insect host Diaphorina citri. . Pesticide Biochemistry and Physiology . 157 : 99-107.
 • 2019 . Compatibility of ten isolates of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin with four commonly used fungicides in Thailand. . Fundamental and Applied Agriculture . 4 (4) : 1032-1037.
 • 2019 . Effect of photoperiod on larval development of Spodoptera litura maintained on diet supplemented with melatonin and luzindole treatments. . Toxicology Reports .
 • 2019 . Larvicidal and enzyme inhibition of essential oil from Spheranthus amaranthroids (Burm.) against lepidopteran pest Spodoptera litura (Fab.) and their impact on non-target earthworms. . Biocatalysis and Agricultural Biotechnology .
 • 2019 . Seasonal effect of Nosema ceranae in honeybee from Northern Thailand estimated by loop-mediated isothermal amplification (LAMP). . Asia Life Sciences . 28 (1) : 181-190.
 • 2019 . Synthesis of mycotoxin protein IF8 by the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea and its toxic effect against adult Diaphorina citri . International Journal of Biological Macromolecules. (125) : 1203-1211.
 • 2018 . Effect of Color of Light Emitting Diodes on the Development of Mycelial Growth, Conidiation and UV Radiation in Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin. . International Journal of Science and Research (IJSR) . 7 (6) : 1696-1700.
 • 2018 . Assessing the effects of gut bacteria manipulation on the development of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Diptera; Tephritidae) . Symbiosis. . 74 (2) : 97-105.
 • 2018 . Virulence of Aerial Conidia of Beauveria bassiana Produced under LED Light to Ctenocephalides felis (cat flea) . J. of Pathogen. doi.org/10.1155/2018/1806830 .
 • 2017 . A New Method for Quick and Easy Hemolymph Collection from Apidae Adults . PLOS ONE e0170487 . 12 (1).
 • 2017 . Efficacy of the Entomopathogenic Fungus Nomuraea rileyi in the Biological Control of Vegetable Pest Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) . Int. J. Env. Rural Dev . 8 (2) : 8-12.
 • 2016 . Pupal diapause termination in Bactrocera minax: an insight on 20-hydroxyecdysone induced phenotypic and genotypic expressions . Scientific Reports DOI: 10.1038/srep27440. .
 • 2016 . Development and evaluation of loop-mediated isothermal amplification for rapid detection of Nosema ceranae in honeybee . Asian Pac J Trop Dis . 6 (12) : 952-956.
 • 2016 . Molecular epidemiology and geographical distribution of Nosema ceranae in honeybees, Northern Thailand . Asian Pac J Trop Dis . 6 (1) : 27-31.
 • 2012 . Insecticidal activity and cuticle degrading enzymes of entomopathogenic fungi against Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 11 (1) : 147-155.
 • 2560 . Development of Biopesticides to Control Insect Pest in Thailand . Journal of Science and Technology. Special edition. : 55-61.
 • 2560 . Effect of Fungicide Resistances on Beauveria bassiana Induced Mortality of the Brown Plant Hopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) . ). Journal of Science and Technology. Special edition : 62-65.
 • 2558 . ตรวจสอบการแพร่กระจายของโรคโนซีมาในผึ้งพันธุ์ ณ ลานเลี้ยงผึ้งพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแพร่ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 46 (2) : 127-137.
 • 2555 . การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันหัวเขียว blow fly, Chrysomya megacephala (F.) (Diptera: Calliphoridae) . วารสารกีฏและสัตววิทยา . 30 (2) : 3-13.
 • 2555 . ประสิทธิภาพของไอระเหยจากสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคชอล์คบรูคของผึ้ง . วารสารกีฏและสัตววิทยา . 30 (1) : 3-10.
 • 2555 . ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อเชื้อรา Ascosphaera apis สาเหตุโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์ . วารสารกีฏและสัตววิทยา . 30 (1) : 11-17.
 • 2555 . เพลี้ยอ่อนแมลงพาหะนำโรคพืช . แก่นเกษตร . 40 (2) : 197-202.

  หนังสือ-บางบท
 • 2560 . การใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืชในโรงเรือน . คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน. , กรุงเทพมหานคร, หน้า 182-192.
 • 2551 . อันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและการใช้เชื้อจุลินทร์ควบคุมแมลงศัตรูพืช . คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือนตาข่ายกันแมลง. , หน้า 159-168.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2015. . Comparison of Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) and Loop mediated Isothermal Amplification (LAMP) for the Detect, . International conference on Interdisciplinary Research and Development (ICIRD), 26 February 2019, 29-31 October 2015. Maejo Univesity, ChiangMai Thailand , Page 30-39.
 • พัชรินทร์ ครุฑเมือง. . 2008. . Molecular analysis of of entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae , . 2 nd Annual Arthopod Genomics symposium : New Insights from Arthopod Genomes ณ Kansas state University, Kansas city ประเทศสหรัฐอเมริกา , 11 April - 13 May 2008, Kansas city ประเทศสหรัฐอเมริกา .

การศึกษา

 • 2547 : Dr.agr (Molecular genetics) , Univeristy of Bonn , Germany
 • 2539 : MSc (กีฏวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , ไทย
 • 2536 : วท.บ. (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th