หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
โทรศัพท์ : 4001

งานบริหาร

 • รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 มีนาคม 2560 - 28 สิงหาคม 2561)
 • รักษาการ หัวแหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (20 ตุลาคม 2559 - 20 เมษายน 2560)
 • รักษาการ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 เมษายน - 24 กรกฏาคม 2554)
 • รักษาการ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5 ตุลาคม - 2 ธันวาคม 2551)
 • รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555)
 • รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (11 มีนาคม 2542 - 2 มิถุนายน 2548)
 • ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (1 กันยายน 2541 - 10 มีนาคม 2542)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • อนุพงศ์ วงศ์ไชย, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ. 2019 . Potential and Opportunity for Beef Cattle Production of the Prototype Farmers: The Case Study of Mae Chaem District, Chiang Mai Province. . Ponte International Scientific Researches Journal, Academic Journal . 5 (75) : 56-65.
 • Saowanee Mekanupak, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. 2016 . Farmers’ Adaptation to Water Management under the Effect of Climate Change in Chiang Dao District, Chiang Mai Province . Journal of Agricultural Technology (Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) . 12 (1) : 33-40.
 • Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร, Gima,T . 1999 . Credibility Characteristics of the Extension Advisers as Perceived by the Japanese Farmers in Kumamoto Prefecture, Japan : A case study . Bulletin of School of Engineering, Kyushu Tokai University,JAPAN . 20 (25) : 71-74.
 • สุรพล เศรษฐบุตร, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, ณฐิตากานต์ พยัคฆา, อรกานต์ ไชยยา, ณัฐพงศ์ คำกลม. 2563 . การติดตามและประเมินผลโครงการบริการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Monitoring and Evaluation of Chiang Mai University's Social Responsibility Program) . วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต . 8 (3) : 480-491. [pdf, 308 KB]
 • ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, สุรพล เศรษฐบุตร, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2563 . ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย . วารสารแก่นเกษตร . 48 (1) : 559-606.
 • นภาวรรณ โตสติ, จินดา ขลิบทอง, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, สุรพล เศรษฐบุตร. 2563 . ศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ในการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร . วารสารเกษตรพระจอมเกล้า . 2020 (38) : 112-120.
 • ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร, Suraphol Sreshthaputra. 2562 . การส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่ไถพรวนแก่เกษตรกรต้นแบบ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความยั่งยืนด้านการทำเกษตรกรรมของชุมชนบนพื้นที่สูง . วารสารแก่นเกษตร . 47 (1) : 473-478.
 • ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร, Suraphol Sreshthaputra, ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ, เสกสรร ดวงสิงห์ธรรม. 2562 . การถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร กรณีศึกษา: ผู้นำเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารแก่นเกษตร . 47 (1) : 467-472.
 • พัชรินทร์ พงษ์ชัยภูมิ, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, สุรพล เศรษฐบุตร, พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2562 . ความต้องการฝึกอบรมด้านการเกษตรของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (Agricultural training needs of farmers network in the Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, Doisaket District, Chiang Mai Province) . วารสารแก่นเกษตร . 47 (1) : 1071-1078.
 • ณรงค์ฤทธิ์ อยู่เย็น, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, สุรพล เศรษฐบุตร, ประทานทิพย์ กระมล. 2562 . ผลของการเลี้ยงโคและกระบือต่อวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน . วารสารแก่นเกษตร . 47 (1) : 217-224.
 • กฤษฏิ์ ใจปัญญา , วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร. 2562 . ความคาดหวังของเกษตรกรต่อโครงการปลูกปาลม์น้ำมันของสหกรณ์ปาลม์น้ำมันล้านนา จำกัด จังหวัดเชียงราย . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร . 36 (1).
 • ศุภากร ภู่นพมาศ, รุจ ศิริสัญลักษณ์, สุรพล เศรษฐบุตร, จิรวัฒน์ พัสระ. 2562 . ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารแก่นเกษตร . 47 (1) : 211-216.
 • ฐิติมา จันทร์หอม, สุรพล เศรษฐบุตร, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, พรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2562 . แรงจูงใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเกษตร . 35 (1).
 • ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร, ชลาธร จูเจริญ, เสกสรรคฺ์ ดวงสิงห์ธรรม. 2561 . การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรของเกษตรกร ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.วารสารแก่นเกษตร 46 ฉบับพิเศษ 1 : (2561): 226-231. . วารสารแก่นเกษตร . 2561 (46) : 226-231.
 • Charuwan Footan, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. 2560 . Factors Affecting Farmers’ Adoption in Good Agricultural Practices for Safe Vegetable Production in Mae Tha Nuea Royal Project Development Center, Chiang Mai Province . Journal of Agriculture . 33 (3) : 397-404.
 • นราศิณี แก้วใหลมา, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. 2560 . Factors Affecting Farmers’ Adoption of Organic Agricultural Practices, Mae Ho Phra Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province . Journal of Agriculture . 33 (3) : 387-396.
 • พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, สุรพล เศรษฐบุตร, กมล งามสมสุข. 2560 . การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง ( Strengthening the Arabica Coffee Production and Marketing Potentials in the Highland Area) . วารสารเกษตร มสธ. STOU Journal of Agriculture . 2 (1) : 31-41.
 • แก้วตา อนันต์วิไล, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. 2560 . Perspectives and practices on chemical insecticide application of sweet pepper farmers in Pong Yang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province (ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) . Khon Kaen Agriculture Journal (วารสารแก่นเกษตร) . 45 (พิเศษ1) : 573-579. [pdf, 173 KB]
 • Lamduan Khanson, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. 2558 . Guidelines for Capacity Building in Weavers' Community Enterprisesin Udon Thani Province . Journal of Agricultural Technology (Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) . 6 (5) : 1047-1057.
 • วัชรา ปิ่นทอง, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. 2556 . Factors relating to the success use the Philosophy Sufficiency Economy of Farmers around Huay Sai Royal Development Study Center Phetchaburi Province Thailand. . Khon Kaen Agricultural Journal . 41 (2) : 181-190.
 • ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. 2554 . Factors Influencing Decision Making on Occupational Development by Dairy Farmers in Upper Northern Thailand. . KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES . 32 (3) : 431-443.
 • สุรพล เศรษฐบุตร, ศุภสมบูรณ์ อึงรัตนากร. 2547 . การรับรู้คุณลักษณะที่น่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร . วารสารเกษตรพระจอมเกล้า . 22 (3) : 19-23.
 • สุรพล เศรษฐบุตร, วิชัย ศุภลักษณ์ . 2546 . การประเมินประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร. . วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง . 11 (2) : 27-31.
 • สุรพล เศรษฐบุตร, อนุชา แสงโสภณ. 2546 . ปัญหาในการเลี้ยงวัวนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพจ.ราชบุรี . นิตยสารอาชีพเลี้ยงสัตว์ . 36 (20) : 11-14.
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2541 . ความต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จ.ชุมพร . วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง . 6 (2) : 23-30.
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2536 . ทำไมเกษตรกรจึงยอมรับหรือปฏิเสธ นวัตกรรมทางการเกษตร . วารสารส่งสริมการเกษตร . 23 (71) : 16-22.
 • สุรพล เศรษฐบุตร, อนุชา แสงโสภณ. . 2536 . สภาพการเลี้ยงไก่ไข่ในอำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา . วารสารเกษตรพระจอมเกล้า . 11 (1) : 30-43.
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2535 . อย่างไรอย่างงั้น...การพัฒนาการเกษตรกับขบวนการฟักไข่ . วารสารเกษตรพระจอมเกล้า . 10 (4) : 5-8.

  หนังสือ-บางบท
 • พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, สุรพล เศรษฐบุตร. 2554 . หน่วยที่ 3 แนวคิดและหลักการส่งเสริมการเกษตร . ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) , นนทบุรี . [pdf, 1242 KB]
 • พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, สุรพล เศรษฐบุตร. 2554 . หน่วยที่ 4 ทฤษฎีทางการส่งเสริมการเกษตร . ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) , นนทบุรี . [pdf, 2070 KB]

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2547 . หลักการพัฒนาการเกษตร ใช้สำหรับประกอบการสอนในวิชาหลักการพัฒนาการเกษตร คณะ เทคโนโลยีการเกษตร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง . เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการพัฒนาการเกษตร , 150 หน้า.

  ตำรา-บางบท
 • 2547 . การวางแผนและประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตร . การวางแผนและประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตร . วิชาการวางแผนและประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตร , หน้า 1-85.

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2563 . “ประเมินผลการจัดงานโครงการหลวง 2562” อุทยานหลวงราชพฤกษ์ . [pdf, 4924 KB]
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2563 . “ระบบสมรรถนะในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล” (Competency System in Human Resource Management and Development Process) , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, 47 หน้า. [pdf, 3858 KB]
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2563 . การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน” (Monitoring and Performance Appraisal ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง. [pdf, 2809 KB]
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2563 . การประเมินโครงการและการบริหารโครงการ” (Project Assessment and Project Management) , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง . [pdf, 6075 KB]
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2562 . “Service Innovation : นวัตกรรมการบริการ” แนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการในยุคประเทศไทย 4.0 .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2562 . “การพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ” โครงการการสัมมนาคณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต , วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2562 . การจัดองค์กร และการบริหารความเสี่ยง (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่นในยุคของการเปลี่ยนแปลง) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่.
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2562 . การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2562 . แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯยุค 4.0 (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่นในยุคของการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2562 . แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่นในยุคของการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2559 . การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ภาคประชาชน) . [pdf, 8340 KB]
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2557 . การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคงและ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (เอกสารประกอบการบรรยาย “หลักสูตรการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” (รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 13 และ 27 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) . [pdf, 606 KB]
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2556 . Writing a Research Proposal. เอกสารประกอบการบรรยาย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Writing a Research Proposal) วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ หอประชุมกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdXJhcGhvbGNyMXxneDo0YzNkNTljZGJjOTllODA5) . [pdf, 3426 KB]
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2556 . การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแข่งขันในเวทีโลก.เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาชุดวิชา 91904 : สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รุ่นที่ 2 สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdXJhcGhvbGNyMXxneDo1OTNjMzA3MGUzMmQ4NzNm) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556.
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2555 . การจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฎิบัติงานประจำปี 2555-2559.ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.ห้องประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdXJhcGhvbGNyMXxneDoxNmU4YWU3OTE5ZmIxODVk) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2555 . แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำแผนและการกำหนดตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพ. เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนและการกำหนดตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ.จัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท อ.สันทราย จ.เชียงใหม่. (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdXJhcGhvbGNyMXxneDo1N2Q2ZDhmYjMzYmVhZDdi) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2554 . การติดตามและประเมินโครงการ.เอกสารประกอบการฝึกอบรม “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554” .เครือข่ายการบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่. (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdXJhcGhvbGNyMXxneDoyODMxYmM0YTU0ODYzMGE1) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2550 . ข้อมูลทุติยภูมิด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และการเก็บรวบรวมข้อมูล.เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.วันที่ 25 มิถุนายน 2550 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่.(https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdXJhcGhvbGNyMXxneDo2ODRkMGIyNmZmZDk5Nzgz) .

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2562 . การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2557 . “สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรในการพัฒนาองค์กร" (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdXJhcGhvbGNyMXxneDo3N2I1MjQyNTgyZjZjMWEx) , ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2555 . "การกำหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" (Determining the the Knowledge, Skills and Competencies of Agriculture Faculty Personnel, Chiang Mai University). เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรฯ ตอนที่ 6. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2555 . "เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดทำคำของบประมาณคณะเกษตรศาสตร์" เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรฯ ตอนที่ 4. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2555 . "สมรรถนะกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์" (Competency Based Training for Human Resources Management). เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรฯ ตอนที่ 7. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2553 . "Balanced Scorecard และการประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์" (Balanced Scorecard : Strategic Planning and Management System for Faculty of Agriculture, Chiang Mai University).เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรฯ ตอนที่ 3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp) . .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2553 . "การสื่อสารกับการพัฒนาองค์กร" (Communication and Organizational Development). เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรฯ ตอนที่ 5. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2553 . "วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร" (Evolution of Management Theory). เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรฯ ตอนที่ 2. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp) .
 • สุรพล เศรษฐบุตร. 2553 . "องค์กรและภาวะผู้นำ" (Organization and Leadership Trait). เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรฯ ตอนที่ 1. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp) .

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร, Suraphol Sreshthaputra. . 2019. . Knowledge Management by Farmers in the Win-Win Relationship Project in Land Reform Areas, Northern Thailand, . International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Bangkok, Thailand, 5 - 7 March 2019, Page 1347-1351.
 • วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2013. . Knowledge and Practice of Trained Farmers from the Northern Community Sufficiency Economy Learnning Center, THAILAND, . The Second International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST) “Biological Diversity, Food and Agricultural Technology” (ICIST 2013) , 28 - 29 November 2013, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok 10520, Thailand . [doc, 53 KB]
 • Sirin Simarak , Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2011. . The Extension Process of Sufficiency Economy Philosophy for Farmers in Phisanulok Province, Thailand, . International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS 2011), 21 - 22 July 2012, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand . [pdf, 357 KB]
 • Sirin Simarak , Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2011. . The Role of Agricultural Extension Workers in Facilitating The Learning of Sufficiency Economy Philosophy For Farmers in, . Phisanulok Province. International Conference on Education and Technology Research (ICET) 2011, 12 - 13 July 2011, Rajabhat University, Roi Et Province, Thailand . [pdf, 243 KB]
 • Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร, Leising J. G., Haynes J. C., Kelsey K. D.. . 2009. . The Key to Fostering Global Competence: Collaboration Chiang Mai University and Oklahoma State University, . American Association for Agricultural Education (AAAE) Western Region Conference, Lake Tahoe, Nevada., 22 - 25 April 2009, .
 • Supannee Khodphue , Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2008. . Management Competencies of Small and Micro Community Enterprises in San Pa Tong District, Chiang Mai Province, Thailand, . International Conference on Land Reform For Wealthy Life 12-16 May, 2008, Dusit Island Resort,Chiang Rai, Thailand. Hosted by Agricultural Land Reform Office, Ministry of Agriculture and Cooperatives., 11 - 14 May 2008, Dusit Island Resort Hotel ,Chiang Rai, Thailand, Page 1-17. [doc, 45 KB]
 • สร้อยฝ้าย ทรายนิล, รุจ ศิริสัญลักษณ์, สุรพล เศรษฐบุตร, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. . 2562. . ทัศนคติและความต้องการของเกษตรกรในการปลูกส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่., . การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562, 17 กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 3129-3236.
 • น้ำทิพย์ กันทะวงค์, สุรพล เศรษฐบุตร, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. . 2561. . ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ของโครงการขยายผลโครงการหลวง อำเภอคลองลาน จังหวั, . การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 20 กรกฏาคม 2561, หน้า 10-19.
 • ทิเบต อุธทา, สุรพล เศรษฐบุตร, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. . 2561. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตส้มอย่างยั่งยืนในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่., . การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.หน้า 706 -714., 2 - 3 สิงหาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, หน้า 706-714.
 • ศักดา สุภาธาดา, สุรพล เศรษฐบุตร, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. . 2561. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นด้านความสำเร็จในการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน อำเภอฝ, . ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 การประชุมวิชาการครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี 2561, 1 - 3 สิงหาคม 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, หน้า 246-254.
 • วิจิตรา บุรุษภักดี, สุรพล เศรษฐบุตร, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. . 2561. . ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมในพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเช, . ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 การประชุมวิชาการครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี 2561 , 1 - 3 สิงหาคม 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, หน้า 283-284.
 • วราภรณ์ พรหมศร, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร, สรัญยา วัลยะเสวี. . 2561. . ความรู้และการปฏิบัติการใช้สารกำจัดศัตูรพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จ.เชียงใหม่, . ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 การประชุมวิชาการครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี 2561 , 1 - 3 สิงหาคม 2561, 1 - 3 สิงหาคม 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, หน้า 211-218.
 • เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2560. . การปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการน้ําของเกษตรกรอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1 st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition) , 17 - 18 สิงหาคม 2560, โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม, หน้า 54-63.
 • พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2560. . การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1 st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition), 17 - 18 สิงหาคม 2560, โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม, หน้า 1888-1898.
 • ปิติพร ทองจำรูญ, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2558. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมนําเสนอผลงานวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2558, 14 กุมภาพันธ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 • นิศานารถ ธนะรังสฤษฎ์, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2557. . The Role of Tambol Administration Organization on Agricultural Development in Phayao Province, . Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development, Graduate North Rajabhat University Network., 5 สิงหาคม 2557, Kamphaengphet Rajabhat University , หน้า 100-109.
 • พุทธิพงษ์ จำลอง, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2557. . การจัดการสวนมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง จังหวัดอ่างทอง, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน, หน้า 427-436.
 • กฤษณี เจริญทรัพย, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2557. . พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 13 ธันวาคม 2557, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • ธวัชชัย เขื่อนเพชร, Suraphol Sreshthaputra, สุรพล เศรษฐบุตร. . 2557. . ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) ของเกษตรกรในจังหวดน่าน, . การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6-7 ธันวาคม 2556, 6 - 7 ธันวาคม 2556, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , หน้า 1158-1164.
 • ประหยัด มะโนพะเส้า , อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, สุรพล เศรษฐบุตร, รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย . . 2555. . กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน, . การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 17 กุมภาพันธ์ 2555, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 98-103. [pdf, 379 KB]
 • ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ , สุรพล เศรษฐบุตร. . 2551. . การดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่, . การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง 26-28 พฤศจิกายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 26 - 28 พฤศจิกายน 2551, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
 • สุรพล เศรษฐบุตร, ดุษฎี ณ ลำปาง. . 2551. . ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS) กรณีศึกษาจังหวัดตาก, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551. [doc, 206 KB]
 • อิทธิพล พจนสัจ , พิมล ผลพฤกษา, อรรถศาสตร์ นาคเทวัญ, กิติพล ชิตสกุล , สุรพล เศรษฐบุตร. . 2548. . การศึกษาผลของการวัดค่าความจุไฟฟ้าที่มีต่อความชื้นของลำไยอบแห้ง, . การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6, สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย , 30 - 31 มีนาคม 2548, หน้า 656-662.
 • สุรพล เศรษฐบุตร, วิชัย ศุภลักษณ์ และไพบูลย์ ใจเด็ด . . 2542. . ปัจจัยและมูลเหตุจูงใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและการจัดตั้งสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร :การวิจัยเชิงคุณภาพ, . การประชุมทางวิชาการ 30 ปี เกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 24 - 25 มิถุนายน 2542, คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , หน้า 137-146.
 • วิชัย ศุภลักษณ์ ไพบูลย์ ใจเด็ด , สุรพล เศรษฐบุตร. . 2542. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตน้ำนมโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร, . การประชุมทางวิชาการ 30 ปี เกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 24 - 25 มิถุนายน 2542, คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ, หน้า 494-500.
 • ไพบูลย์ ใจเด็ด วิชัย ศุภลักษณ์ , สุรพล เศรษฐบุตร. . 2542. . ปัจจัยและมูลเหตุจูงใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและการจัดตั้งสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร :การวิจัยเชิงคุณภาพ , . การประชุมทางวิชาการ 30 ปี เกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 24-25 มิถุนายน 2542 . หน้า 488-493., 25 มิถุนายน 2542, หน้า 488-493.
 • สุรพล เศรษฐบุตร, วิชัย ศุภลักษณ์ . . 2542. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตน้ำนมโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร, . การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2542, หน้า 270-275.

  สื่อการสอน e-learning
 • . 2559. . , . Suraphol's Classroom#1 (Undergraduate Courses) 3rd.Edition,2019 (https://sites.google.com/site/surapholcr2/), 25 มีนาคม 2559.
 • . 2559. . , . Suraphol's Classroom#2 (Graduate Courses) 3rd.Edition,2019 (https://sites.google.com/site/surapholcr2/) , 25 มีนาคม 2559.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • สุรพล เศรษฐบุตร. . 2550. . , . การบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 4,กรมส่งเสริมการเกษตร,, 1 เมษายน 2551, 45 หน้า.
 • สุรพล เศรษฐบุตร. . 2550. . , . การบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน เอกสารประกอบการฝึกอบรมการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร วันที่ 11 มีนาคม 2551 , 11 - 12 มีนาคม 2551, ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 74 หน้า. [ppt, 3079 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Agricultural Extension and Rural Development)
 • การวางแผนและประเมินโครงการ (Program Planning and Evaluation)
 • การพัฒนาชุมชนและชนบท : ทฤษฎีและการจัดองค์กร (Community and Rural Development : Theory and Organization)
 • การวางแผนพัฒนาชุมชน (Development of Community Planning)
 • การบริหารจัดการการฝึกอบรม (Administration and Management of Training Program)

การศึกษา

 • 2544 : Certificate (หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)รุ่นที่ 5) , Ministry of University Affairs , ไทย
 • 2540 : Certificate of Achievement (Agricultural Extension) , Kyushu Tokai University , Japan
 • 2534 : Ph.D. (Rural Development ,Theories and Organization) , Central Luzon State University,​ Philippines , Phillippine
 • 2532 : M.S. (Rural Development ,Theories and Organization) , Central Luzon State University,Philippines , Phillippine
 • 2528 : B.S (ทษ.บ.) (Agricultural Extension) , Maejo University , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2550 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2544 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2541 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2539 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th