หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
(Professor Dr. AREE WIBOONPONGSE)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 215
อีเมล : aree@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการวิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (21 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2551)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (12 กรกฏาคม 2549 - 31 กรกฏาคม 2551)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2011 . Determinants of Food, Health and Transportation Consumption in Mawlamyine, Myanmar: Seemingly Unrelated Regression Analysis . IJIT . 2011 (4) : 1-24.
 • 2011 . Economic Determinants of Long-Term Equilibrium in Malaysian Tourist Arrivals to Thailand: Implications for Tourism Policy . IJIT . 2011 (3) : 1-15.
 • 2010 . เรื่อง Analysis and Comparison of Asian Stock Markets Using Integrated Time- Varying Model Processing . IJITAS . 2010 (3) : 71-82.
 • 2546 . การประมาณค่าเส้นพรมแดนการผลิต (production frontier) ภายใต้ฟังก์ชันเกณฑ์ (criterion function) ด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood) . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 7 (1).
 • 2546 . การศึกษาโคอินทิเกรชันและการจำแนกองค์ประกอบของความแปรปรวนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งชาติหลังวิกฤตทางการเงินในภูมิเอเซีย . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 7 (1).
 • 2545 . การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม:กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 6 (3).
 • 2545 . ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) กับคุณภาพของปัจจัยการผลิต . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 6 (2).
 • 2545 . การส่งผ่านราคาระหว่างตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยในภาคเหนือของประเทศไทย . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 6 (1).
 • 2544 . การตลาดท้องถิ่นข้าวหอมมะลิ:เชียงใหม่ พิษณุโลก และทุ่งกุลาร้องไห้ . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 5 (2).
 • 2544 . The Effects of production Input, Technical Efficiency and Other Factors on jasmine and Non-jasmine Rice Yields in Production Year 1999/2000 in Thailand . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 5 (1).
 • 2544 . การประมาณ Stochastic Production Frontier ภายใต้ฟังก์ชันการตัดสินใจเลือกผลิต . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 5 (1).
 • 2543 . ความสัมพันธ์ระหว่างราคากุ้งกับคุณภาพของกุ้งในตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐ . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 4 (1).
 • 2542 . การวิเคราะห์ประสิทธิภาพราคาเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรไทย . วารสารเกษตร (ฉบับพิเศษ) (18).

  ตำรา-บางบท
 • อารี วิบูลย์พงศ์. 2544 . การวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตรแบบชาวบ้าน , ประกอบการบรรยาย การฝึกอบรม "กองทุนหมู่บ้าน".
 • อารี วิบูลย์พงศ์. 2542 . ทิศทางการวิจัยและหลักสูตรธุรกิจเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเกษตรไทย . ประมวลผลงานวิชาการด้านการเกษตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 217-232.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2011. . The OTOP’s role in enhancing the Competitiveness of Rural Enterprises in Northern Thailand, . The OVOP Movement and Rural Entrepreneurs in Southeast Asia, 15 - 16 March 2011.
 • อารี วิบูลย์พงศ์. . 2008. . Asia-Pacific Productivity Conference 2008 (APPC2008), . Asia-Pacific Productivity Conference 2008 (APPC2008), 17 - 19 July 2008. [pdf, 285 KB]
 • อารี วิบูลย์พงศ์. . 2001. . Rice Marketing System in Thailand, . In International Symposium on Agribusiness Management towards strengthening Agricultural Development and Trade, 30 December 2000.
 • อารี วิบูลย์พงศ์. . 1995. . Marketing Strategies for Sustainable Agriculture and Rural Development, . Workshop on Strategies for Sustainable Agriculture and Rural Development,, 6 - 29 June 1994.
 • . 2554. . เอกสารชุด จากแบบสำรวจ...สู่แผนชุมชน, . เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองด้าน เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน, 25 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . เอกสารชุด ใช้ข้อมูลชุมชนเป็นเครื่องมือเรียนรู้ศักยภาพการพึ่งตนเอง, . เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน, 25 พฤษภาคม 2554.
 • อารี วิบูลย์พงศ์, Wan-Tran Huang. . 2544. . The Comparative Study on Agricultural Marketing Systems between Taiwan and Thailand., . Agribusiness management Towards Strengthning Agricultural Development and Trade, 30 สิงหาคม 2544, Multiple Cropping Center, หน้า 269--.
 • อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. . 2544. . โรคไหม้ในข้าวหอมมะลิ: สถานภาพความรู้ของเกษตรกรและความเสียหายเชิงเศรษฐกิจ, . สัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวภาคเหนือ จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สนับสนุนโดย COA., 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2544, สนับสนุนโดย COA..
 • อารี วิบูลย์พงศ์, Songsak Sriboonchitta. . 2541. . Market Oriented Off-Season Mango Production in Thailand, . Paper presented to the Regional Expert Consultaion on the Promotion of Market-Oriented Agricultural Procution Systerms,Supported by FAO, 27 - 30 ตุลาคม 2541, Chiang Mai, Thailland.
 • อารี วิบูลย์พงศ์, Songsak Sriboonchitta. . 2541. . Group Marketing of Independent Production Farmers in the Open Market, . Paper presented to the Regional Expert Consultaion on the Promotion of Market-Oriented Agricultural Procution Systerms,Supported by FAO., 27 - 30 ตุลาคม 2541, Chiang Mai, Thailland.
 • อารี วิบูลย์พงศ์, Songsak Sriboonchitta, Phrek Gypmantasiri , Kuson Thong-ngam. . 2541. . The Role of Contract Farming in Agricultural Transition in Thailand, . Proceedings of the Seminar organized by DABIA Oct. 1997, 30 ธันวาคม 2543, Sofitel Hotel. Khon Kaen., หน้า 74-97.

ความเชี่ยวชาญ

 • Agricutural Marketing (Agricutural Marketing)
 • Quantitative Methods (Quantitative Methods)

การศึกษา

 • 2524 : Ph.D. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) , University of Illinois , United States Of America
 • 2520 : M.S. (Agricultural Development Economics) , The Australia National University , Australia
 • 2512 : ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2542 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2539 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2539 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2536 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2527 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2523 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2520 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th