บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
(Assistant Professor Dr. Kamol Ngamsomsuke)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์ : 0 5394 4066
อีเมล : kamol.n@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (25 กรกฏาคม 2558 - 20 ตุลาคม 2559)
 • หัวหน้าภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (25 กรกฏาคม 2554 - 24 กรกฏาคม 2558)
 • ผู้ประสานงานสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555)

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล งามสมสุข. 2009 . Searching for Simplified Farmers’ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approach . Environmental Modelling & Software . 2009 (24) : 1372-1380. [pdf, 550 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล งามสมสุข, R.A. Letcher, J. Spate. 2005 . A Data Mining Approach to Simulating Farmers’ Crop Choices for Integrated Water Resources Management . Journal of Environmental Management . 2005 (77) : 315-325. [pdf, 602 KB]
 • มณฑิรา โหงอ่อน, กมล งามสมสุข, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2555 . การประเมินมูลค่าที่ดินที่เกิดจากผลิตภาพทางการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเศรษฐศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพ . 2555 (9) : 79-90.
 • ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์, กมล งามสมสุข, จันท์จิรา ประมวญพิสุทธิ์. 2548 . สถานภาพการผลิตและการตลาดสุราแช่พื้นบ้าน ในภาคเหนือตอนบน . วารสารเกษตร วารสารทางวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 21 (2) : 173-183. [pdf, 269 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล งามสมสุข, ธันยา พรหมบุรมย์, ฑีฆา โยธาภักดี. 2547 . ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 8 (1) : 17-44. [pdf, 1325 KB]
 • สมลาภ ตั้งจิระโชติ, กมล งามสมสุข, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, อารี วิบูลย์พงศ์. 2545 . การส่งผ่านราคาระหว่างตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยในภาคเหนือของประเทศไทย . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 6 (1) : 64-75.
 • ธันยา ลิ้มคำดวง, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, กมล งามสมสุข. 2541 . ผลิตภาพและระดับการใช้เงินทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ Diary Farmers' Productivity and Optimal Capital Use in Chiang Mai Province . วิทยาศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ . 19 (2) : 87-100. [pdf, 889 KB]

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2559 . กมล งามสมสุข, วิลาสินี ไกรมาก, ฐานิต ศาลติกุลนุการ, สงกรานต์ จันต๊ะคาด, วีรยา วีรวงศ์ตระกูล, วรวุฒิ บุญวงศ์, ภาณุ อัศวปรมิตชัย และกริญา งามสมสุข. 2559. ร่วมสรรสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 8/20 ถนนสุขสันต์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5321 4218, 64 หน้า.
 • 2559 . กมล งามสมสุข, วิลาสินี ไกรมาก, ฐานิต ศาลติกุลนุการ, สงกรานต์ จันต๊ะคาด, วีรยา วีรวงศ์ตระกูล, วรวุฒิ บุญวงศ์, ภาณุ อัศวปรมิตชัย และกริญา งามสมสุข. 2559. "Mr. DASTA พาเที่ยว" การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย ที่ไหน อย่างไร ใครใคร่รู้ ถามกูรู Mr. DASTA , 117/11 ถนนริมคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0 5327 4311, 59 หน้า.

  ตำรา-บางบท
 • กมล งามสมสุข. 2542 . Rural financial Policies , ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • กมล งามสมสุข. 2542 . หลักการเขียนข้อเสนอโครงการ โครงการทางธุรกิจเกษตร , ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • P. Witthawatchutikul, S. Pratummintra, กมล งามสมสุข, T. Kaewumput, B. Deesaeng, B. Chatveera, S. Rojanasoonthon. . 2011. . Development and applications of community-based decision support system for landuse allocation at Mae Sa Mai Royal Proj, . 19th International Congress on Modelling and Simulation, Perth, Australia, 12 - 16 December 2011, International Congress on Modelling and Simulation, Perth, Australia, Page 1280-1286. [pdf, 969 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล งามสมสุข, Rebecca A. Letcher, Jessica Marjorie Spate. . 2005. . A DATA MINING APPROACH TO SIMULATING LAND USE DECISIONS: MODELING FARMER’S CROP CHOICE FROM FARM LEVEL DATA FOR INTEGRAT, . Simulation and Modeling: Integrating Sciences and Technology for Effective Resource Management (SIMMOD 2005), 17 - 19 January 2005, Bangkok, Thailand, Page 327-335.
 • กมล งามสมสุข, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, Rebecca A. Letcher. . 2005. . CROP CHOICE SIMULATION MODEL FOR INTEGRATED WATER RESOURCE , . Simulation and Modelng: Integrating Sciences and Technology for Effective Resource Management (SIMMOD 2005), 17 - 19 January 2005, Bangkok, Thailand, Page 336-344. [pdf, 619 KB]
 • จิราพร ปาลี, กมล งามสมสุข, เยาวเรศ เชาวนพูนผล. . 2555. . การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตข้าวเหนียวในอำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการเส้นห่อหุ, . การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร, 18 กรกฏาคม 2555, 12 หน้า.
 • Tsong-Chyi Hwang;, กมล งามสมสุข, Narumol Kimpakorn. . 2544. . Potential for Bileteral Trade in Cassava Products Between Taiwan and Thailand, . International Symposium on Agribusiness Management Towards Strengthening Agricultural Development and Trade, 10 - 12 พฤศจิกายน 2543, Amity Green Hills Hotel, Chiang mai, Thailand, หน้า 161-188.

ความเชี่ยวชาญ

 • การตลาดและราคาสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing and Prices)
 • นโยบายเกษตร (Agricultural Policy)
 • การจัดการธุรกิจเกษตร (Agribusiness Management)

แนวทางการวิจัย

 • การศึกษาสภาะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Study)
 • การตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing)
 • การประเมินผลโครงการพัฒนา (Development Project Evaluation)
 • การวางแผนพัฒนา (Development Planning)
 • การวิเคราะห์นโยบายเกษตร (Agricultural Policy Analysis)

การศึกษา

 • 2538 : Ph.D. (Agricultural Economics) , University of the Phlippines at Los Banos , Philippines
 • 2529 : M.S. (Agricultural Economics) , University of the Phlippines at Los Banos , Philippines
 • 2526 : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2545 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2541 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2537 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2535 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th