บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
(Assistant Professor Dr. Jirawan Kitchaicharoen)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์ : 0-5394-4066 ต่อ 13
อีเมล : jirawan.k@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • Michael Ahlheim , เบญจพรรณ เอกะสิงห์, Oliver Fr ö r, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, Andreas Neef, Chapika Sangkapitux, Nopasom Sinphurmsukskul. 2010 . Better than their reputation: enhancing the validity of contingent valuation mail survey results through citizen expert groups . Journal of Environmental Planning and Management (53) : 163-182.
 • 2005 . Diversity of Water Management Systems: Examples from Hmong and Thai Communities in Mae Sa Watershed, Northern Thailand. . Mountain Research and Development (25) : 20-24.
 • 2561 . การจำแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการทำฟาร์มแบบปลูกข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดกำแพงเพชร . วารสารเกษตร . 34 (2) : 255-267.
 • 2561 . แผนการผลิตพืชโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้น ภายใต้ข้อจำกัดน้ำที่ไม่แน่นอน ในพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด จังหวัดตาก . แก่นเกษตร . 46 (5) : 877-886.
 • สุกัญญา โคตรปัญญา, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2555 . ระบบการเลี้ยง ต้นทุน ผลตอบแทนทางการเงินของการเลี้ยงสุกรขุนแบบมีพันธะสัญญาและไม่มีพันธะสัญญา ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน . วารสารเศรษฐศาสตร์ลานนา . 9 (1) : 63-78.
 • 2551 . แผนการผลิตพืชบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระดับฟาร์ม ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเศรษฐศาสตร์ล้านนา . 5 : 31-48.
 • 2551 . แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์มภายใต้ความเสี่ยง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 12 (3) : 92-112.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. 2015 . Situational Analysis in Support of the Development of Integrated Agricultural Systems in the Upland Areas of Nan Province, Thailand , Taiwan. [pdf, 2443 KB]
 • 2009 . Water Resources Development and its Impact on Rural Livelihood in Northern Thailand: Integrating GIS into Farming Systems Economics .
 • 2008 . The Development of Competitive Commercial Agriculture in Northeast Thailand, 1950-2006: a Review .
 • 2003 . Socio-Economic Assessment of the Farm Resources and Living Standards of Different Ethnic Groups: A Case from Northern Thailand , Margraf Publishers Verlagssgesellschaft mbH, 2003 Weikersheim, Germany, 160 Page.
 • จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2557 . คู่มือการทำเกษตรพันธสัญญา: สิ่งที่เกษตรกรควรรู้และพึงระวัง , สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, 48 หน้า. [pdf, 551 KB]
 • 2557 . ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา , 145/5 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย, 128 หน้า. [pdf, 5478 KB]

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. . 2008. . The impact of access to water on livelihood strategies in Northern Thailand, . CPWF 2nd International Forum on Water and Food, 1 - 30 June 2008.
 • W. Doppler, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. . 2002. . Towards measuring quality of life in farming systems: A case from Northern Thailand, . 5th IFSA European Symposium on Farming and Rural Systems Research and Extension, Local Identities and Globalisation, 8 - 11 April 2002.
 • ปาจรีย์ มธุรสาทิส, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เบญจพรรณ เอกะสิงห์. . 2559. . ความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมวิชาการและนำเสอนผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก" , 25 - 26 มีนาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, หน้า 1418-1430. [pdf, 509 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, กุศล ทองงาม, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, เมธี เอกะสิงห์. . 2558. . Scenario analysis for multiple goal achievement of sustainable agricultural land use in Northern Thailand, . the 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management, 7 - 9 มกราคม 2558, the Empress Hotel, Chiang Mai., .
 • จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์, วนารี จิตธรรม. . 2557. . Risks, Returns and Adaptation of Farmers in Contract Swine Production in Northern Thailand, . The International conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting on Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food, 26 - 27 มิถุนายน 2557, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. [pdf, 258 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, กุศล ทองงาม, เทวินทร์ แก้วเมืองมูล. . 2555. . Agricultural Land Use Planning Using Interactive Multiple Goal Programming and Spatial Mapping Capability in Lamphun Pro, . The 38th Annual Symposium of the Science Society of Thailand (STT38) "Science for the Future of Mankind" , 6 มกราคม 2555, held in Chiang Mai, Thailand by the Science Society of Thailand.. [pdf, 692 KB]
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์, ณํฐชนา ถาวรนันท์, สุกัญญา โคตรปัญญา, ธัญญนันท์ กันทะวงษ์. . 2555. . ความเสี่ยงและทัศนคติของเกษตรกรต่อความเสี่ยงในการเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัด เชียงใหม่ และ ลำพูน, . การประชุมระดับชาติในงานประชุมวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร, 18 พฤษภาคม 2555, ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ.
 • จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พรสิริ สืบพงษ์สังข์, ณํฐชนา ถาวรนันท์, สุกัญญา โคตรปัญญา, ธัญญนันท์ กันทะวงษ์. . 2555. . ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน , . การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” , 17 กุมภาพันธ์ 2555, โรงแรมโมษะ จังหวัดขอนแก่น..
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์, ณัฐชนา ถาวรนันท์, สุกัญญา โคตรปัญญา, ธัญญนันท์ กันทะวงษ์. . 2555. . ผลกระทบของเกษตรพันธะสัญญาต่อครัวเรือนเกษตรที่มีความเปราะบางในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน, . การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” , 17 กุมภาพันธ์ 2555, โรงแรมโมษะ จังหวัดขอนแก่น , 8 หน้า. [pdf, 334 KB]
 • . 2554. . ระบบเกษตรพันธะสัญญา: ข้อตกลง ความพึงพอใจของเกษตรกรข้อดีข้อเสียจากมุมมองของผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน, . การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน”, 8 - 10 สิงหาคม 2554, มหาสารคาม.
 • . 2554. . การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน, . การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน”, 8 - 10 สิงหาคม 2554, มหาสารคาม. [pdf, 2184 KB]
 • . 2553. . การจัดการน้ำและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบชลประทานแบบท่อพีวีซีและระบบ สปริงเกลอร์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้, . ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม, 16 - 18 สิงหาคม 2553. [pdf, 1201 KB]
 • . 2553. . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดเขตการใช้ที่ดินที่มีหลายเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม, . ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม, 16 - 18 สิงหาคม 2553.
 • จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. . 2551. . Linkages between Access to irrigation water and livelihood strategies using sustainable livelihood framework, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับโลกร้ัอน", 27 - 28 พฤษภาคม 2551, ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย, หน้า 225-235. [pdf, 126 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Farming and Rural Systems (Farming and Rural Systems)
 • Agricultural Economics (Agricultural Economics)

การศึกษา

 • 2546 : Ph.D. (Agricultural Economics ) , University of Hohenheim , Germany
 • 2540 : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2535 : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th