บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
(Associate Professor Dr. Somporn Choonluchanon)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4037 ต่อ 110
อีเมล : agischnl@chiangmai.ac.th

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • สมพร ชุนห์ลือชานนท์. 2003 . Diversity of nitrogen-fixing cyanobacteria under various ecosystems of Thailand: population dynamics as affected by environmental factors . World Journal of Microbiology & Biotechnology (19) : 167-173.
 • Neung Teaumroong, Sasidhorn Innok , สมพร ชุนห์ลือชานนท์, Nantakorn Boonkerd . 2002 . Diversity of nitrogen-fixing cyanobacteria under various ecosystems of Thailand: I. Morphology, physiology and genetic diversity . World journal of microbiology and biotechnology (18) : 673-682.
 • 2546 . ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดต่อการย่อยสลายแร่เฟลด์สปาร์เพื่อให้โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ . วารสารเกษตร (2) : 109-115.
 • 2544 . ผลของวัสดุปลูกต่อการเติบโตและผลผลิตของดอกดาวเรือง . วารสารเกษตร . 19 (2) : 153-159.
 • 2526 . การคัดเลือกเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสจากค่ากิจกรรมจำเพาะ . วารสารเกษตร (2) : 25-32.

ความเชี่ยวชาญ

 • Nitrogen Fixation of Blue-Green Algue (Nitrogen Fixation of Blue-Green Algue)
 • Soil Biotechnology (Soil Biotechnology)
 • Biofertilizer (Biofertilizer)

การศึกษา

 • 2537 : Ph.D. (Agricultural Science) , Kyushu University , Japan

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2548 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2545 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2541 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2540 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2526 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2522 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2520 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th